Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Logic

Được đăng lên bởi minhzhu94-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP MÔN LOGIC (Trắc nghiệm và tự luận)
Được biên soạn bởi các Giảng Viên dạy Logic của khoa Khoa Học Cơ Bản.
Chương 1. Chọn phán đoán đúng; sai.
1. Chọn phán đoán đúng:
a) Số 23 là số nguyên tố.
c) Số 25 là số nguyên tố.

b) Số 24 là số nguyên tố.
d) Số 26 là số nguyên tố.

2. Chọn phán đoán đúng:
a) Paris là thủ đô của nước Anh hoặc Paris là thủ đô của nước Pháp.
b) Paris là thủ đô của nước Anh đồng thời cũng là thủ đô của nước Pháp.
c) Nếu Paris là thủ đô của nước Pháp thì Paris là thủ đô của nước Anh.
d) Paris là thủ đô của nước Anh.
3. Chọn phán đóan đúng:
a) Nguyễn Du là tác giả của Truyện Lục Vân Tiên.
b) 2 cộng với 3 bằng 56.
c) Bà Trưng Trắc là em của Bà Trưng Nhị.
d) Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của Truyện Lục Vân Tiên.
4. Chọn phán đóan đúng:
a) Không phải Nguyễn Du là tác giả của Truyện Kiều.
b) Số 1,234234…234… (vô hạn lần số 234 lặp lại ở phần thập phân) là số hữu tỷ.
c) Tác giả của tác phẩm Chinh phụ ngâm là Đòan Thị Điểm.
d) Số 1,234234…234… (vô hạn lần số 234 lặp lại ở phần thập phân) là số vô tỷ.
5. Chọn phán đóan sai:
a) Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của truyện Lục Vân Tiên.
c) Tác giả của tác phẩm Chinh phụ ngâm là Đặng Trần Côn.

b) Số 102 là số nguyên tố.
d) Số 2 là số vô tỷ.

6. Chọn phán đoán sai:
a) Paris là thủ đô của nước Anh hoặc Paris là thủ đô của nước Pháp.
b) Paris là thủ đô của nước Anh đồng thời cũng là thủ đô của nước Pháp.
c) Nếu Paris là thủ đô của nước Anh thì Paris là thủ đô của nước Pháp.
d) Paris là thủ đô của nước Pháp.
7. Trong các câu sau câu nào là một phán đoán đúng?
a) Paris là thủ đô của nước Pháp có phải không?.
b) Paris là thủ đô của nước Anh đồng thời cũng là thủ đô của nước Pháp.
c) Nếu Paris là thủ đô của nước Anh thì Paris là thủ đô của nước Pháp.
d) Nếu Paris là thủ đô của nước Pháp thì Paris là thủ đô của nước Anh.
8. Trong các câu sau câu nào là một phán đoán sai?
a) Paris là thủ đô của nước Pháp có phải không?.
b) Paris là thủ đô của nước Anh hoặc là thủ đô của nước Pháp.
c) Nếu Paris là thủ đô của nước Anh thì Paris là thủ đô của nước Pháp.
d) Nếu Paris là thủ đô của nước Pháp thì Paris là thủ đô của nước Anh.
9. Trong các câu sau câu nào là một phán đoán sai?
a) Logic là một môn học hay.
b) Số tự nhiên 97 là số nguyên tố.
c) Nếu có con sư tử hai chân thì Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
d) Trái Đất quay quanh Mặt Trời nhưng vẫn có sư tử hai chân.
1

10. Trong các câu sau câu nào là một phán đoán sai?
a) Nguyễn Trãi không viết Đại Cáo Bình Ngô nhưng Nguyễn Du viết Truyện Kiều.
b) Có phải bạn đang t...
1
BÀI TP MÔN LOGIC (Trc nghim và t lun)
Được biên son bi các Ging Viên dy Logic ca khoa Khoa Hc Cơ Bn.
Chương 1. Chn phán đoán đúng; sai.
1. Chn phán đoán đúng:
a) S 23 là s nguyên t. b) S 24 là s nguyên t.
c) S 25 là s nguyên t. d) S 26 là s nguyên t.
2. Chn phán đoán đúng:
a) Paris là th đô ca nước Anh hoc Paris là th đô ca nước Pháp.
b) Paris là th đô ca nước Anh đồng thi cũng là th đô ca nước Pháp.
c) Nếu Paris là th đô ca nước Pháp thì Paris là th đô ca nước Anh.
d) Paris là th đô ca nước Anh.
3. Chn phán đóan đúng:
a) Nguyn Du là tác gi ca Truyn Lc Vân Tiên.
b) 2 cng vi 3 bng 56.
c) Bà Trưng Trc là em ca Bà Trưng Nh.
d) Nguyn Đình Chiu là tác gi ca Truyn Lc Vân Tiên.
4. Chn phán đóan đúng:
a) Không phi Nguyn Du là tác gi ca Truyn Kiu.
b) S 1,234234…234… (vô hn ln s 234 lp li phn thp phân) là s hu t.
c) Tác gi ca tác phm Chinh ph ngâmĐòan Th Đim.
d) S 1,234234…234… (vô hn ln s 234 lp li phn thp phân) là s vô t.
5. Chn phán đóan sai:
a) Nguyn Đình Chiu là tác gi ca truyn Lc Vân Tiên. b) S 102 là s nguyên t.
c) Tác gi ca tác phm Chinh ph ngâmĐặng Trn Côn. d) S
2
là s vô t.
6. Chn phán đoán sai:
a) Paris là th đô ca nước Anh hoc Paris là th đô ca nước Pháp.
b) Paris là th đô ca nước Anh đồng thi cũng là th đô ca nước Pháp.
c) Nếu Paris là th đô ca nước Anh thì Paris là th đô ca nước Pháp.
d) Paris là th đô ca nước Pháp.
7. Trong các câu sau câu nào là mt phán đoán đúng?
a) Paris là th đô ca nước Pháp có phi không?.
b) Paris là th đô ca nước Anh đồng thi cũng là th đô ca nước Pháp.
c) Nếu Paris là th đô ca nước Anh thì Paris là th đô ca nước Pháp.
d) Nếu Paris là th đô ca nước Pháp thì Paris là th đô ca nước Anh.
8. Trong các câu sau câu nào là mt phán đoán sai?
a) Paris là th đô ca nước Pháp có phi không?.
b) Paris là th đô ca nước Anh hoc là th đô ca nước Pháp.
c) Nếu Paris là th đô ca nước Anh thì Paris là th đô ca nước Pháp.
d) Nếu Paris là th đô ca nước Pháp thì Paris là th đô ca nước Anh.
9. Trong các câu sau câu nào là mt phán đoán sai?
a) Logic là m
t môn hc hay.
b) S t nhiên 97 là s nguyên t.
c) Nếu có con sư t hai chân thì Trái Đất quay quanh Mt Tri.
d) Trái Đất quay quanh Mt Tri nhưng vn có sư t hai chân.
Bài tập môn Logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn Logic - Người đăng: minhzhu94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập môn Logic 9 10 661