Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn máy điện

Được đăng lên bởi nguyenthihangtdh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 2: CÁC NGUYÊN LÝ CỦA MÁY BIẾN ÁP
Bài số 2-1. Máy biến áp giảm áp một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao,
dòng điện không tải bằng không) có S = 500kVA, 22000/220V, MBA được nối vào lưới
điện có điện áp 22kV, f = 60Hz, từ thông cực đại trong lõi thép lúc này là 0.0682Wb.
Xác định số vòng của dây quấn sơ cấp. Nếu điện áp tăng 20% và tần số giảm 5%, xác
định từ thông mới trong lõi thép.
Số vòng dây của cuộn sơ cấp:
U CA
22000
N1 

 1211vg
4.44  f   4.44  60  0.0682
Từ thông trong lõi thép khi điện áp tăng và tần số giảm:
1.2U CA
1.2  22000


 0.0861 Wb
4.44  0.95f  N1 4.44  0.95  60  1211

Bài số 2-2. Máy biến áp giảm áp một pha lý tưởng điện áp 2400 - 120V, máy được nối
vào lưới điện có điện áp 2.4kV, từ thông hình sin trong lõi thép lúc này là  =
0.1125sin188.5t Wb. Xác định số vòng của dây quấn sơ cấp và thứ cấp.
Tần số của nguồn điện:
 188.5
f

 30Hz
2
2
Số vòng dây của cuộn sơ cấp:
U CA
2400
N1 

 160vg
4.44  f   4.44  30  0.1125
Tỉ số biến đổi điện áp:
U
2400
a  CA 
 20
U HA
120
Số vòng dây của cuộn thứ cấp:
U
160
U HA  CA 
 8vg
a
20

Bài số 2-3. Một máy biến áp một pha có công suất Sđm = 37.5kVA, U1đm = 2400V, U2đm =
480V, f = 60Hz, tiết diện ngang của lõi thép và chiều dài trung bình của mạch từ tương
8

ứng là 95cm2 và 1.07m. Khi đặt vào dây quấn sơ cấp điện áp 2400V thì cường độ từ
trường là 352Av/m và từ cảm cực đại 1.505T. Xác định :
a. Tỉ số biến áp.
b. Số vòng dây của mỗi dây quấn.
c. Dòng điện từ hoá để sinh ra từ thông trong lõi thép khi máy biến áp làm niệm vụ
tăng áp.
Tỉ số biến đổi điện áp:
U
2400
a  CA 
5
U HA
480
Từ thông cực đại trong lõi thép:
 = Bmax  S = 1.505  95  10-4 = 0.0143T
Số vòng dây của cuộn sơ cấp:
U CA
2400
N1 

 630vg
4.44  f   4.44  60  0.0143
Số vòng dây của cuộn thứ cấp:
U
630
U HA  CA 
 126vg
a
5
S.t. đ của mạch từ:
F = H  l = 352  1.07 = 367.64Av
Dòng điện từ hóa:
F
367.64
IM 

 2.92A
N1
126

Bài số 2-4. Một máy biến áp một pha có công suất S đm = 2000kVA, U1đm = 4800V, U2đm
= 600V, f = 60Hz, và chiều dài trung bình của mạch từ là 3.15m. Khi nối dây quấn sơ
cấp vào lưới điện có điện áp 4800V thì dòng điện từ hoá bằng 2.5% dòng định mức sơ
cấp, cường độ từ trường là 370.5Av/m và từ cảm cực đại 1.55T. Xác định :
a. Dòng điện từ hoá để sinh ra từ thông trong lõi thép.
b. Số vòng của mỗi dây quấn.
c. Từ thông trong trong lõi thép
d. Tiết diện ngang của lõi thép.
Dòng điện sơ cấp:
Sdm 2000  10 3
I1 

 416.667A
U dm
4800
9

Dòng điện từ hóa...
CHƯƠNG 2: CÁC NGUYÊN LÝ CỦA MÁY BIẾN ÁP
Bài số 2-1.
 !"#$%&'())*+,,)))-,,)*.+ /$0123
!$% !,,*4'5)678$9$ :;<=>$22)?)5@,A?
B$ 01$CDEFGH$G?IF !J,)K12L0(KM$
83;<=?
&01D$C$FH$GN
O+
P
Q ,,)))
I P,PP1
R?RR 4 R?RR 5) )?)5@,
S8;<= !J12L0N
O+
P
P?,Q P?, ,,)))
)?)@5P
R?RR )?T(4 I R?RR )?T( 5) P,PP
 
A
Bài số 2-2.  !,R))UP,)* /$0
123 !$% !,?R*8V;<=>$22 '
)?PP,(P@@?(A?B$ 01$CDEFGH$G12W$G?
SL0$CFX !N
P@@?(
4 Y)67
, ,
&01D$C$FH$GN
O+
P
Q ,R))
I P5)1
R?RR 4 R?RR Y) )?PP,(
SZ0  !N
O+
6+
Q ,R))
,)
Q P,)
&01D$C$FW$GN
O+
6+
Q P5)
Q @1
,)
Bài số 2-3. $%$FG&
'Y[?(*+Q
P 
',R))*Q
, 
'
R@)*4'5)67!$C<=12$\F2;FV$C:$8H
8
Bài tập môn máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn máy điện - Người đăng: nguyenthihangtdh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập môn máy điện 9 10 841