Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn máy điện

Được đăng lên bởi nguyenthihangtdh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 9: NGUYÊN LÝ CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
Bài số 9-1. Động cơ không đồng bộ ba pha 12 cực từ, tần số 50Hz. Động cơ sẽ quay với
tốc độ bao nhiêu nếu hệ số trược bằng 0.06 ?
Tốc độ động cơ:
n  (1  s)n1  (1  0.06)

60  50
 470vg / ph
6

Bài số 9-2. Động cơ không đồng bộ ba pha 3 đôi cực từ, tần số 50Hz, quay với tốc độ
960vg/ph. Hãy xác định :
1. Vận tốc đồng bộ.
2. Tần số dòng điện rotor.
3. Vận tốc tương đối của rotor so với từ trường quay.
Tốc độ đồng bộ của động cơ:
69f1 60  50
n1 

 1000vg / ph
p
3
Tần số dòng điện trong rôto:
n n
1000  960
f2  sff1  1
 50  2Hz
1 
n1
1000
Tốc độ tương đối của roto:
n 2  n1  n  1000  960  40vg / ph

Bài số 9-3. Động cơ không đồng bộ ba pha, tần số 50Hz, quay với tốc độ gần bằng
1000vg/ph lúc không tải và 970vg/ph lúc đầy tải.
1. Động cơ có bao nhiêu cực từ ?
2. Tính hệ số trượt lúc dầy tải ?
3. Tìm tần số điện áp trong dây quấn rotor lúc đầy tải ?
4. Tính tốc độ của :
a. Từ trường quay của rotor so với rotor ?
b. Từ trường quay của rotor so với stator ?.
c. Từ trường quay của rotor so với từ trường quay stator ?.
Số đôi cực từ của động cơ

67

p

60f1 60  50

3
n1
1000

Hệ số trượt khi đầy tải:
n  n 1000  970
s 1

 0.03
n1
1000
Tần số dòng điện trong rôto khi đầy tải:
f2  sf1  0.03  50  1.5Hz
Tốc độ từ trường quay của roto so với roto:
n 2  n1  n  1000  970  30vg / ph
Tốc độ từ trường quay của roto so với stato:
n1  1000vg / ph

Bài số 9-4. Động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn, tần số 50Hz, 8 cực từ 380V
có stator đấu Y và rotor đấu Y. Số vòng dây hiệu dụng rotor bằng 60% số vòng dây
hiệu dụng stator. Hãy tính điện áp giữa hai vành trượt của rotor khi đứng yên và khi
hệ số trượt bằng 0.04.
Điện áp giữa hai vành trượt khi roto đứng yên:
U 2  0.6  U1  0.6  380  228V
Khi s = 0.04 ta có:
U 2s  sU 2  0.04  228  9.12V

Bài số 9-5. Một động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn, tần số 50Hz, 6 cực từ
220V có stator đấu  và rotor đấu Y. Số vòng dây hiệu dụng rotor bằng một nửa số
vòng dây hiệu dụng stator. Hãy tính điện áp và tần số giữa các vành trượt nếu :
a. Rotor đứng yên ?
b. Hệ số trượt rotor bằng 0,04 ?

Điện áp và tần số giữa hai vành trượt khi roto đứng yên:
U 2  0.5  U1  0.5  220  3  190.52V
f2  sf1  1  50  50Hz
Khi s = 0.04 ta có:
U 2s  sU 2  0.04  190.52  7.621V
f2  sf1  0.04  50  2Hz
68

Bài số 9-6. Tốc độ khi đầy tải của động cơ không đồng bộ tần số 50Hz là 460vg/ph.
Tìm số cực từ và hệ số trượt lúc đầy tải ?
Số đôi cực từ của động c...
CHƯƠNG 9: NGUYÊN LÝ CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
Bài số 9-1. !"#$
%$& ' ()*+,-.
/0
- 
1 2 1 -2 34" 5 
-
Bài số 9-2. 6$ !"#$
7-"58!9:;0
 <=
 />?$()%%)
6 <=*$@)%%)%"#$)*A !
/@0
-7B - 
" 5
6
/>?$()%)%0
 7-
B C  

/*$@)%%0
 7- 3" 5

Bài s 9-3. !"#$,
"5DEF$"G74"5DE!F$
 H%$& .
 /I()*+DE>!F$.
6 /JK$(:)%>L! M)%%)DE!F$.
3 /I@0
 /)*A !@)%%)%"#$)%%).
 /)*A !@)%%)%"#$%).
 /)*A !@)%%)%"#$)*A !%).
N$@
67
Bài tập môn máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn máy điện - Người đăng: nguyenthihangtdh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài tập môn máy điện 9 10 575