Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn toán lớp 8 - tập 3

Được đăng lên bởi quocducbkhn-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi taäp Toaùn 8 – Taäp 3

Phaàn I: Ñaïi soá

Chöông III: PHÖÔNG TRÌNH BAÄC NHAÁT MOÄT AÅN

Toùm taét lyù thuyeát
1. Hai phöông trình goïi laø töông ñöông vôùi nhau khi chuùng coù chung taäp hôïp nghieäm. Khi noùi hai
phöông trình töông ñöông vôùi nhau ta phaûi chuù yù raèng caùc phöông trình ñoù ñöôïc xeùt treân taäp hôïp
soá naøo, coù khi treân taäp naøy thì töông ñöông nhöng treân taäp khaùc thì laïi khoâng.
2. Phöông trình baäc nhaát moät aån laø phöông trình coù daïng ax + b = 0 (a  0). Thoâng thöôøng ñeå giaûi
phöông trình naøy ta chuyeån nhöõng ñôn thöùc coù chöùa bieán veà moät veá, nhöõng ñôn thöùc khoâng chöùa
bieán veà moät veá.
3. Phöông trình quy veà phöông trình baäc nhaát
 Duøng caùc pheùp bieán ñoåi nhö: nhaân ña thöùc, quy ñoàng maãu soá, chuyeån veá…ñeå ñöa phöông
trình ñaõ cho veà daïng ax + b = 0.
4. Phöông trình tích laø nhöõng phöông trình sau khi bieán ñoåi coù daïng:
A(x) . B(x) = 0  A(x) = 0 hoaëc B(x) = 0
5. Phöông trình chöùa aån ôû maãu: ngoaøi nhöõng phöông trình coù caùch giaûi ñaëc bieät, ña soá caùc phöông
trình ñeàu giaûi theo caùc böôùc sau:
 Tìm ñieàu kieän xaùc ñònh (ÑKXÑ).
 Quy ñoàng maãu thöùc vaø boû maãu.
 Giaûi phöông trình sau khi boû maãu.
 Kieåm tra xem caùc nghieäm vöøa tìm ñöôïc coù thoûa ÑKXÑ khoâng. Chuù yù chæ roõ nghieäm naøo thoûa,
nghieäm naøo khoâng thoûa.
 Keát luaän soá nghieäm cuûa phöông trình ñaõ cho laø nhöõng giaù trò thoûa ÑKXÑ.
6. Giaûi toaùn baèng caùch laäp phöông trình:
 Böôùc 1: Laäp phöông trình:
 Choïn aån soá vaø ñaët ñieàu kieän thích hôïp cho aån soá.
 Bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng chöa bieát theo aån vaø caùc ñaïi löôïng ñaõ bieát.
 Laäp phöông trình beåu thò moái quan heä giöõa caùc ñaïn löôïng.
 Böôùc 2: Giaûi phöông trình.

Böôùc 3: Traû lôøi: Kieåm tra xem trong caùc nghieäm cuûa phöông trình, nghieäm naøo thoûa
maõn ñieàu kieän cuûa aån, nghieäm naøo khoâng thoûa, roài keát luaän.
 Chuù yù:
 Soá coù hai, chöõ soá ñöôïc kyù hieäu laø ab
Giaù trò cuûa soá ñoù laø: ab = 10a + b; (Ñk: 1  a  9 vaø 0  b  9, a, b  N)
 Soá coù ba, chöõ soá ñöôïc kyù hieäu laø abc
abc = 100a + 10b + c, (Ñk: 1  a  9 vaø 0  b  9, 0  c  9; a, b, c  N)
 Toaùn chuyeån ñoäng: Quaõng ñöôøng = vaän toác x thôøi gian
Hay S = v . t
BAØI TAÄP
Baøi 1.

Baøi 2.

Haõy chæ ra caùc phöông trình baäc nhaát trong caùc phöông trình sau:
a) 1 + x = 0
b) x + x2 = 0
c) 1 – 2t = 0
2
e) 0x – 3 = 0
f) (x + 1)(x – 1) = 0
g) 0,5x – 3,5x = 0

d) 3y = 0
h) – 2x2 + 5x = 0

x2 – 5x + 6 = 0
(1)
x + (x – 2...
Baøi taäp Toaùn 8 – Taäp 3 Phaàn I: Ñaïi soá
Chöông III: PHÖÔNG TRÌNH BAÄC NHAÁT MOÄT AÅN

Toùm taét lyù thuyeát
1. Hai phöông trình goïi laø töông ñöông vôùi nhau khi chuùng coù chung taäp hôïp nghieäm. Khi noùi hai
phöông trình töông ñöông vôùi nhau ta phaûi chuù yù raèng caùc phöông trình ñoù ñöôïc xeùt treân taäp hôïp
soá naøo, coù khi treân taäp naøy thì töông ñöông nhöng treân taäp khaùc thì laïi khoâng.
2. Phöông trình baäc nhaát moät aån laø phöông trình coù daïng ax + b = 0 (a
0). Thoâng thöôøng ñeå giaûi
phöông trình naøy ta chuyeån nhöõng ñôn thöùc coù chöùa bieán veà moät veá, nhöõng ñôn thöùc khoâng chöùa
bieán veà moät veá.
3. Phöông trình quy veà phöông trình baäc nhaát
Duøng caùc pheùp bieán ñoåi nhö: nhaân ña thöùc, quy ñoàng maãu soá, chuyeån veá…ñeå ñöa phöông
trình ñaõ cho veà daïng ax + b = 0.
4. Phöông trình tích laø nhöõng phöông trình sau khi bieán ñoåi coù daïng:
A(x) . B(x) = 0
A(x) = 0 hoaëc B(x) = 0
5. Phöông trình chöùa aån ôû maãu: ngoaøi nhöõng phöông trình coù caùch giaûi ñaëc bieät, ña soá caùc phöông
trình ñeàu giaûi theo caùc böôùc sau:
Tìm ñieàu kieän xaùc ñònh (ÑKXÑ).
Quy ñoàng maãu thöùc vaø boû maãu.
Giaûi phöông trình sau khi boû maãu.
Kieåm tra xem caùc nghieäm vöøa tìm ñöôïc coù thoûa ÑKXÑ khoâng. Chuù yù chæ roõ nghieäm naøo thoûa,
nghieäm naøo khoâng thoûa.
Keát luaän soá nghieäm cuûa phöông trình ñaõ cho laø nhöõng giaù trò thoûa ÑKXÑ.
6. Giaûi toaùn baèng caùch laäp phöông trình:
Böôùc 1: Laäp phöông trình:
Choïn aån soá vaø ñaët ñieàu kieän thích hôïp cho aån soá.
Bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng chöa bieát theo aån vaø caùc ñaïi löôïng ñaõ bieát.
Laäp phöông trình beåu thò moái quan heä giöõa caùc ñaïn löôïng.
Böôùc 2: Giaûi phöông trình.
Böôùc 3: Traû lôøi: Kieåm tra xem trong caùc nghieäm cuûa phöông trình, nghieäm naøo thoûa
maõn ñieàu kieän cuûa aån, nghieäm naøo khoâng thoûa, roài keát luaän.
Chuù yù:
Soá coù hai, chöõ soá ñöôïc kyù hieäu laø
ab
Giaù trò cuûa soá ñoù laø:
ab
= 10a + b; (Ñk: 1
a
9 vaø 0
b
9, a, b
N)
Soá coù ba, chöõ soá ñöôïc kyù hieäu laø
abc
abc
= 100a + 10b + c, (Ñk: 1
a
9 vaø 0
b
9, 0
c
9; a, b, c
N)
Toaùn chuyeån ñoäng: Quaõng ñöôøng = vaän toác x thôøi gian
Hay S = v . t
BAØI TAÄP
Baøi 1. Haõy chæ ra caùc phöông trình baäc nhaát trong caùc phöông trình sau:
a) 1 + x = 0 b) x + x
2
= 0 c) 1 – 2t = 0 d) 3y = 0
e) 0x – 3 = 0 f) (x
2
+ 1)(x – 1) = 0 g) 0,5x – 3,5x = 0 h) – 2x
2
+ 5x = 0
Baøi 2. Cho hai phöông trình: x
2
– 5x + 6 = 0 (1)
x + (x – 2)(2x + 1) = 2. (2)
a) Chöùng minh hai phöông trình coù nghieäm chung laø x = 2.
b) Chöùng minh: x = 3 laø nghieäm cuûa (1) nhöng khoâng laø nghieäm cuûa (2).
c) Hai phöông trình ñaõ cho coù töông ñöông vôùi nhau khoâng, vì sao ?
Trang
Bài tập môn toán lớp 8 - tập 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn toán lớp 8 - tập 3 - Người đăng: quocducbkhn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập môn toán lớp 8 - tập 3 9 10 865