Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập năng lượng mặt trời

Được đăng lên bởi trandinhka
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập NLMT
Bài tập 1 Thành phố Hồ Chí Minh có độ vĩ là 10,8o Bắc, độ cao 0,008km, thời
gian khảo sát là 10 giờ sáng, ngày 21 tháng 5. Xác định:
a. Giờ mặt trời lúc 10:30 sáng, TP. HCM có tọa độ 10,8° Bắc và 106° Đông.
b. Độ dài ngày 21/5.
c. Bức xạ vuông góc của mặt trời ngoài khí quyển?
d. Cường độ bức xạ trực tiếp trên mặt phẳng ngang ở vị trí khảo sát vào giờ
này lúc trời quang mây.
e. Cường độ bức xạ khuếch tán trên mặt phẳng ngang ở vị trí khảo sát vào giờ
này lúc trời quang mây.
f. Cường độ trực xạ thực tế trên mặt ngang lúc 10 giờ, cường độ bức xạ tổng
đo là I = 662 W/m2.
g. Tính hệ số chuyển đổi trực xạ lên mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng β=15
độ chính Nam.

DS: a. 10.47 giờ; b. 12.5348 giờ; c. 1.3193e+003 ; d. 728.0089; e. 112.6504; f.
230.4361; g. 0.9160

Bài tập 2 Thành phố Hồ Chí Minh có độ vĩ là 10°10‘ Bắc, độ cao 0,008km, thời
gian khảo sát là 16 giờ chiều, ngày 21 tháng 5. Xác định:
a. Giờ mặt trời lúc 16:30 chiều, TP. HCM có tọa độ 10°10‘ Bắc và 106°22'
Đông.
b. Độ dài ngày 21/5.
c. Bức xạ vuông góc của mặt trời ngoài khí quyển?
d. Cường độ bức xạ trực tiếp trên mặt phẳng ngang ở vị trí khảo sát vào giờ này
lúc trời quang mây.

e. Cường độ tán xạ trên mặt phẳng ngang ở vị trí khảo sát vào giờ này lúc trời
quang mây.
f. Cường độ trực xạ trên mặt ngang lúc 16 giờ, cường độ bức xạ tổng đo là I =
337 W/m2
g. Tính hệ số chuyển đổi trực xạ lên mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng β=15
độ chính Nam.

...
Bài tp NLMT
Bài tp 1 Thành ph H Chí Minh đ vĩ 10,8
o
Bc, độ cao 0,008km, thi
gian kho sát là 10 gi sáng, ngày 21 tháng 5. Xác đnh:
a. Gi mt tri lúc 10:30 sáng, TP. HCM có ta độ 10,8° Bc và 106° Đông.
b. Độ dài ngày 21/5.
c. Bc x vuông góc ca mt tri ngoài khí quyn?
d. Cường độ bc x trc tiếp trên mt phng ngang v trí kho sát vào gi
này lúc tri quang mây.
e. Cường đ bc x khuếch tán trên mt phng ngang v trí kho sát vào gi
này lúc tri quang mây.
f. Cường độ trc x thc tế trên mt ngang lúc 10 gi, cường độ bc x tng
đo là I = 662 W/m
2.
g. Tính h s chuyn đổi trc x lên mt phng nghiêng vi góc nghiêng β=15
độ chính Nam.
DS: a. 10.47 gi; b. 12.5348 gi; c. 1.3193e+003 ; d. 728.0089; e. 112.6504; f.
230.4361; g. 0.9160
Bài tp 2 Thành ph H Chí Minh có đ vĩ là 10°10‘ Bc, độ cao 0,008km, thi
gian kho sát là 16 gi chiu, ngày 21 tháng 5. Xác định:
a. Gi mt tri lúc 16:30 chiu, TP. HCM ta độ 10°10‘ Bc 106°22'
Đông.
b. Độ dài ngày 21/5.
c. Bc x vuông góc ca mt tri ngoài khí quyn?
d. Cường độ bc x trc tiếp trên mt phng ngang v trí kho t o gi này
lúc tri quang mây.
Bài tập năng lượng mặt trời - Trang 2
Bài tập năng lượng mặt trời - Người đăng: trandinhka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập năng lượng mặt trời 9 10 36