Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nguyên hàm

Được đăng lên bởi Nguyễn Huyền
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM
Bảng nguyên hàm các hàm số đơn giản
hàm số đơn giản
u là hàm số theo biến x,
*Trường hợp đặc biệt
u  ax  b, a  0
tức là u  u ( x)
*Nguyên hàm của các hàm số đơn giản
 dx  x  C
 du  u  C

 k .dx  k.x  C , k là hằng số  k .du  k.u  C

x 1
u 1


 x dx    1  C
 u du    1  C
1
1
 x dx  ln x  C
 u du  ln u  C
1
1
1
1
 2 dx    C
 2 dx    C
x
u
x
u
1
1
 x dx  2 x  C
 u du  2 u  C
*Nguyên hàm của hàm số mũ
x
x
u
u
 e dx  e  C
 e du  e  C

e

 x dx  e x  C

e

u du  eu  C

u
ax
u du  a  C
 C, 0  a  1
a

ln a
ln a
*Nguyên hàm của hàm số lượng giác
 cos x.dx  sin x  C
 cos u.du  sin u  C
x
 a dx 

 sin x.dx   cos x  C

 sin u.du   cos u  C

e

1
1
du  .2 ax  b  C
a
ax  b
axb dx  1 eaxb  C
a

mxn dx 
a

1 a mxn
.
 C, m  0
m ln a
1

 cos(ax  b)dx  a sin(ax  b)  C
1

 sin(ax  b)dx   a cos(ax  b)  C
 cos2 (ax  b) dx  a tan(ax  b)  C

 sin 2 u du   cot u  C

1

 sin 2 (ax  b) dx   a cot g (ax  b)  C


 cot u d u  ln sinu  c

 tg  ax  b  dx   a ln cos  ax  b 

 cos2 u du  tan u  C

 sin 2 x dx   cot x  C

1


 cot x dx  ln sin x  c

tan x dx   ln cos x  c



1

1

 cos2 x dx  tan x  C

1 (ax  b) 1

 (ax  b) .dx  a .   1  C
1
1
 (ax  b) dx  a ln ax  b  C

tanu d u   ln cos u  c

1

1

1

1

1

1

 cotg  ax  b  dx  a ln sin  ax  b 

II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM
1.Phương pháp đổi biến số.
Tính I = f [u ( x)].u ' ( x )dx bằng cách đặt t = u(x)
 Đặt t = u(x)  dt u ' ( x)dx
 I = f [u ( x)].u ' ( x) dx  f (t )dt
* Các bước đổi biến:
- Đặt t = u(x)
- Tính dt = u’(x).dx
- Biểu diễn f(x)dx = g(t)dt
- Tính I =  g (t )dt = G(t) sau đó thay vào x

c
c

* Một số chú ý khi đổi biến
- Nếu f(x)dx chứa nhiều dấu ngoặc ta đặt t = bt trong dấu ngoặc chứa lũy thừa phức tạp
- Nếu f(x)dx chứa mẫu đặt t = mẫu
- Nếu f(x)dx chứa căn đặt t = căn
- Nếu f(x)dx chứa lnx và dx/x đặt t = lnx
- Nếu f(x)dx chứa ebt ( x) dx đặt t =bt(x)



- Nếu f(x)dx chứa sinxdx đặt t = cosx, nếu f(x)dx chứa cosdx đặt t = sinx,…
BÀI TẬP
Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
dx
1. (5 x  1) dx
10.



dx
2. (3  2 x) 5

3. 

5  2 x dx

4.

dx
2x  1



2

12. x.e
13.

sin

7

x
dx
8.  2
x 5

9.



5  2x

3

x)

ln 3 x
dx
11. 
x

5. (2 x  1) xdx
3
4
2
6. ( x  5) x dx
7.  x 2  1.xdx
3x 2

x (1 

2

dx

x cos xdx

19. tgxdx



21.



1  x

2

x 2 dx

27.

 1

x
e x dx

28.
...
CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM
Bảng nguyên hàm các hàm số đơn giản
hàm số đơn giản u là hàm số theo biến x,
tức là
( )u u x
*Trường hợp đặc biệt
, 0u ax b a
*Nguyên hàm của các hàm số đơn giản
dx x C
du u C
. .k dx k x C
, k là hằng số
. .k du k u C
1
1
x
x dx C
1
1
u
u du C
1
lndx x C
x
1
lndu u C
u
1 1
ln
( )
dx ax b C
ax b a
1 1
2
dx C
x
x
1 1
2
u
u
dx C
1
2dx x C
x
1
2du u C
u
1 1
.2du ax b C
a
ax b
*Nguyên hàm của hàm số mũ
C
x x
e dx e
C
u u
e du e
1
ax b ax b
e dx e C
a
C
x x
e dx e
C
u u
e du e
, 0 1
ln
C a
x
a
x
a dx
a
ln
C
u
a
u
a du
a
. , 0
1
ln
m
m
mx n
a
mx n
a dx C
a
*Nguyên hàm của hàm số lượng giác
cos . sin Cx dx x
cos . sin Cu du u
1
cos( ) sin( )ax b dx ax b C
a
sin . cosx dx x C
sin . cos Cu du u
1
sin( ) cos( )ax b dx ax b C
a
1
tan
2
cos
dx x C
x
1
tan
2
cos u
du u C
1 1
tan( )
2
cos ( )
dx ax b C
a
ax b
1
cot
2
sin
dx x C
x
1
cot
2
sin
du u C
u
1 1
cot ( )
2
sin ( )
dx g ax b C
a
ax b
tan xdx ln cos x c
tanu d u ln cos u c
1
tg ax b dx l n cos ax b c
a
 
cot x dx ln sin x c
cot u d u ln sinu c
1
cotg ax b dx ln sin ax b c
a
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM
1.Phương pháp đổi biến số.
Tính I =
dxxuxuf )(')].([
bằng cách đặt t = u(x)
Đặt t = u(x)
dxxudt )('
I =
dttfdxxuxuf )()(')].([
* Các bước đổi biến:
- Đặt t = u(x)
- Tính dt = u’(x).dx
- Biểu diễn f(x)dx = g(t)dt
- Tính I =
( )g t dt
= G(t) sau đó thay vào x
Bài tập nguyên hàm - Trang 2
Bài tập nguyên hàm - Người đăng: Nguyễn Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập nguyên hàm 9 10 727