Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN

Được đăng lên bởi Zino Hoang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 34126 lần   |   Lượt tải: 30 lần
CÔNG THỨC NGUYÊN PHÂN
Gọi x là số tế bào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n, k là số lần nguyên phân liên tiếp
1. Tổng số TB con được tạo thành = 2k .x
2. Số TB mới được tạo thành từ nguyên liệu môi trường = (2k – 1) x
3. Số TB mới được tạo thành hoàn toàn từ nguyên liệu MT =(2k – 2) x
4. Tổng NST có trong các TB con = 2n. x. 2k
5. MT nội bào cung cấp n.liệu tương đương với số NST = 2n.(2 k – 1) x
CÔNG THỨC GIẢM PHÂN
Gọi x là số TB mẹ ban đầu (2n NST)
1. x tế bào sinh dục sơ khai sau k lần nguyên phân = x. 2k TBSD chín
2. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn cho k lần nguyên phân liên
tiếp = x. 2n (2k – 1)
3. x. 2k TBSD chín

4. x. 2k tbào con

( 4. x. 2k tế bào con thì có 4. x. 2k tinh trùng hoặc x. 2k trứng )
- Tổng NST trong 4. x. 2k tinh trùng = n.4. x. 2k
- Tổng NST trong . x. 2k trứng = n. x. 2k
4. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn cho quá trình giảm phân = x.
2n .2k
- Tổng nguyên liệu môi trường cung cấp cho x tế bào sinh dục sơ khai sau k lần nguyên phân và giảm
phân = x. 2n ( 2.2k – 1)
5. Số cách sắp xếp n NST ở kì giữa I của giảm phân =

cách sắp xếp.

6. Số loại giao tử tạo ra khi có trao đổi đoạn
• Trường hợp 1: loài có n cặp NST mà mỗi cặp NST có cấu trúc khác nhau trong đó có k (n > k)
cặp NST mà mỗi cặp có trao đổi đoạn tại một điểm: Số giao tử = 2n+k
• Trường hợp 2: loài có n cặp NST, có q (n > q) cặp NST mà mỗi cặp có 2 trao đổi đoạn không xảy
ra cùng lúc: Số giao tử = 2n3q
• Trường hợp 3: loài có n cặp NST, có m cặp NST mà mỗi cặp có 2 TĐĐ không cùng lúc và 2 TĐĐ
cùng lúc: Số giao tử = 2n+2m
7. Số giao tử thực tế được tạo ra từ 1 tế bào sinh tinh hoặc 1 tế bào sinh trứng
 Từ 1 tế bào sinh tinh:
+ Không có TĐĐ: 2 loại tinh trùng trong tổng số 2n loại
+ TĐĐ 1 chỗ trên k cặp NST của loài: 4 loại tinh trùng trong tổng số 2n+k loại
+ TĐĐ 2 chỗ không cùng lúc trên q cặp NST: 4 loại tinh trùng trong tổng số nn.3q
+ TĐĐ 2 chỗ cùng lúc và 2 chỗ không cùng lúc: 4 loại tinh trong tổng số 2n+2m
 Từ 1 tế bào sinh trứng: thực tế chỉ tạo ra 1 loại trứng trong tổng số loại trứng được hình thành
trong mỗi trường hợp:

;

;

;

8. Số lượng tế bào con đơn bội được tạo ra sau giảm phân
 Tế bào sinh tinh và sinh trứng:
Mỗi tế bào sau khi kết thúc giảm phân tạo được 4 tế bào đơn bội. Vậy nếu có 2 k tế bào bước vào giảm
phân thì ở động vật sẽ tạo ra: 2k.4 tế bào đơn bội.
 Ở thực vật mỗi tế bào sinh hạt phấn:
Khi kết thúc giảm phân sẽ tạo ra 4 tế bào đơn bội, mỗi tế bào này tiếp tục nguyên phân ...
CÔNG THỨC NGUYÊN PHÂN
Gọi x là số tế bào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n, k là số lần nguyên phân liên tiếp
1. Tổng số TB con được tạo thành = 2
k
.x
2. Số TB mới được tạo thành từ nguyên liệu môi trường = (2
k
– 1) x
3. Số TB mới được tạo thành hoàn toàn từ nguyên liệu MT =(2
k
– 2) x
4. Tổng NST có trong các TB con = 2n. x. 2
k
5. MT nội bào cung cấp n.liệu tương đương với số NST = 2n.(2
k
– 1) x
CÔNG THỨC GIẢM PHÂN
Gọi x là số TB mẹ ban đầu (2n NST)
1. x tế bào sinh dục sơ khai sau k lần nguyên phân = x. 2
k
TBSD chín
2. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn cho k lần nguyên phân liên
tiếp = x. 2n (2
k
– 1)
3. x. 2
k
TBSD chín 4. x. 2
k
tbào con
( 4. x. 2
k
tế bào con thì có 4. x. 2
k
tinh trùng hoặc x. 2
k
trứng )
- Tổng NST trong 4. x. 2
k
tinh trùng = n.4. x. 2
k
- Tổng NST trong . x. 2
k
trứng = n. x. 2
k
4. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn cho quá trình giảm phân = x.
2n .2
k
- Tổng nguyên liệu môi trường cung cấp cho x tế bào sinh dục sơ khai sau k lần nguyên phân và giảm
phân = x. 2n ( 2.2
k
– 1)
5. Số cách sắp xếp n NST ở kì giữa I của giảm phân =
cách sắp xếp.
6. Số loại giao tử tạo ra khi có trao đổi đoạn
Trường hợp 1: loài có n cặp NST mà mỗi cặp NST có cấu trúc khác nhau trong đó có k (n > k)
cặp NST mà mỗi cặp có trao đổi đoạn tại một điểm: Số giao tử = 2
n+k
Trường hợp 2: loài có n cặp NST, có q (n > q) cặp NST mà mỗi cặp có 2 trao đổi đoạn không xảy
ra cùng lúc: Số giao tử = 2
n
3
q
Trường hợp 3: loài có n cặp NST, có m cặp NST mà mỗi cặp có 2 TĐĐ không cùng lúc và 2 TĐĐ
cùng lúc: Số giao tử = 2
n+2m
7. Số giao tử thực tế được tạo ra từ 1 tế bào sinh tinh hoặc 1 tế bào sinh trứng
Từ 1 tế bào sinh tinh:
+ Không có TĐĐ: 2 loại tinh trùng trong tổng số 2
n
loại
+ TĐĐ 1 chỗ trên k cặp NST của loài: 4 loại tinh trùng trong tổng số 2
n+k
loại
+ TĐĐ 2 chỗ không cùng lúc trên q cặp NST: 4 loại tinh trùng trong tổng số n
n
.3
q
+ TĐĐ 2 chỗ cùng lúc và 2 chỗ không cùng lúc: 4 loại tinh trong tổng số 2
n+2m
Từ 1 tế bào sinh trứng: thực tế chỉ tạo ra 1 loại trứng trong tổng số loại trứng được hình thành
trong mỗi trường hợp: ; ; ;
8. Số lượng tế bào con đơn bội được tạo ra sau giảm phân
Tế bào sinh tinh và sinh trứng:
Mỗi tế bào sau khi kết thúc giảm phân tạo được 4 tế bào đơn bội. Vậy nếu có 2
k
tế bào bước vào giảm
phân thì ở động vật sẽ tạo ra: 2
k
.4 tế bào đơn bội.
Ở thực vật mỗi tế bào sinh hạt phấn:
Khi kết thúc giảm phân sẽ tạo ra 4 tế bào đơn bội, mỗi tế bào này tiếp tục nguyên phân 2 lần chỉ tạo ra
3 tế bào đơn bội, hình thành nên hạt phấn chín. Vậy số lượng tế bào đơn bội tạo ra từ 2
k
tế bào thành hạt
phấn = 2
k
.4.3
Tế bào sinh noãn cầu:
BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN - Trang 2
BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN - Người đăng: Zino Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN 9 10 952