Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhận biết chất chỉ thị trong hoá học

Được đăng lên bởi lethenhan9994
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 12 ( YẾN, KHUÔN)

BÀI TẬP NHẬN BIẾT DÙNG CHẤT CHỈ THỊ
Câu 1: Có 5 bình đựng 5 dung dịch mất nhãn sau: HCl, Na2SO4, BaCl2,
Ba(OH)2, NaCl. Hãy nhận biết bình nào đựng dung dịch gì mà chỉ được dùng
quỳ tím.
Bài giải
- Cho quỳ tím vào 5 mẫu: + mẫu nào làm quỳ tím hóa đỏ là d2 HCl
+ mẫu nào làm quỳ tím hóa xanh là d2 Ba(OH)2.
- Lấy d2 Ba(OH)2 vừa nhận biết trở lại làm thuốc thử tác dụng với 3 mẫu
còn lại, mẫu tạo ra kết tủa trắng là Na2SO4.
→
Na2SO4 + Ba(OH)2
BaSO4 ↓ ( màu trắng) + 2NaOH
- Lấy d2 Na2SO4 vừa nhận biết tác dụng với 2 d2 còn lại, mẫu nào tạo kết
tủa là BaCl2, mẫu còn lại là NaCl.
BaCl2

+

Na2SO4

→

BaSO4 ↓ (màu trắng) +

2NaCl

Câu 2: Chỉ được dùng quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch, hóa chất mất
nhãn sau: NH4Cl, BaCl2,FeCl3, AlCl3, KCl, Na2CO3, KOH, H2SO4.
Bài giải
- Cho quỳ tím vào 8 mẫu:
+ Mẫu nào làm quỳ tím hóa xanh là Na2CO3, KOH. ( nhóm I).
+ Mẫu nào làm quỳ tím hóa đỏ là H2SO4, AlCl3, NH4Cl, FeCl3 ( nhóm II).
+ Mẫu nào không làm quỳ tím đổi màu là BaCl2, KCl ( nhóm III).
- Trộn các dung dịch nhóm III vào nhóm I:
Nếu có kết tủa ta nhận ra BaCl2 và Na2CO3. Suy ra 2 lọ còn lại.
BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ (màu trắng) + 2NaCl
- Tiếp tục cho dung dịch KOH vừa nhận biết cho đến dư vào các dung dịch
nhóm II:
+ Thoát ra khí mùi khai là NH4Cl.
→
NH4Cl
+ NaOH
NaCl + NH3 ↑ + H2O
+ Tạo kết tủa trắng rồi tan trong d2 KOH dư là AlCl3.
AlCl3 +

3KOH

→

Al(OH)3 ↓

+

3KCl

→

Al(OH)3 + KOH
+ Tạo kết tủa nâu đỏ là FeCl3.
FeCl3 + 3KOH
+ Còn lại là d2 H2SO4.

KAlO2

→

+

2H2O

Fe(OH)3 ↓

+ 3KCl

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP BẰNG BIỆN LUẬN
1.Nguyên tắc:
Dựa vào toán học là chính, khi giải bài toán bằng phương pháp đại số mà ẩn số
chưa biết lớn hơn số phương trình thì buộc phải biện luận.
+ Phương pháp biện luận thường căn cứ vào giả thiết đề toán để lập phương
trình y = f(x). Chọn 1 ẩn làm biến số (thường có giới hạn hẹp như hóa trị, chỉ
số), còn ẩn kia được xem là hàm số. Sau đó lập bảng chọn cặp giá trị phù hợp.
+ Ngoài ra, phương páp biện luận còn dựa trên quy luật phản ứng và tính chất
hóa học của chất.
2.Phạm vi áp dụng: trong toán vô cơ và hữu cơ
+ Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của chất.
+ Tìm tên, hóa trị, khối lượng mol nguyên tử.
3.Nhận dạng:
Biện luận khi dữ kiện, giả thiết bài toán thiếu, chưa rõ ràng.
- Các dạng biện luận:
Biện luận theo hóa trị hay số oxi hóa.
Biện luận theo nguyên tử khối hay phân tử khối.
Biện luận theo lượng chất.
Biện theo khả năng phản ứng xảy ra.
Biện luận theo tính chất hóa học của chất.
Bài tập ví dụ: Cho ...
NHÓM 12 ( YẾN, KHUÔN)
BÀI TẬP NHẬN BIẾT DÙNG CHẤT CHỈ THỊ
Câu 1: Có 5 bình đựng 5 dung dịch mất nhãn sau: HCl, Na
2
SO
4
, BaCl
2
,
Ba(OH)
2
, NaCl. Hãy nhận biết bình nào đựng dung dịch gì mà chỉ được dùng
quỳ tím.
Bài giải
- Cho quỳ tím vào 5 mẫu: + mẫu nào làm quỳ tím hóa đỏ là d
2
HCl
+ mẫu nào làm quỳ tím hóa xanh là d
2
Ba(OH)
2
.
- Lấy d
2
Ba(OH)
2
vừa nhận biết trở lại làm thuốc thử tác dụng với 3 mẫu
còn lại, mẫu tạo ra kết tủa trắng là Na
2
SO
4
.
Na
2
SO
4
+ Ba(OH)
2
BaSO
4
( màu trắng) + 2NaOH
- Lấy d
2
Na
2
SO
4
vừa nhận biết tác dụng với 2 d
2
còn lại, mẫu nào tạo kết
tủa là BaCl
2
, mẫu còn lại là NaCl.
BaCl
2
+ Na
2
SO
4
BaSO
4
(màu trắng) + 2NaCl
Câu 2: Chỉ được dùng quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch, hóa chất mất
nhãn sau: NH
4
Cl, BaCl
2
,FeCl
3
, AlCl
3
, KCl, Na
2
CO
3
, KOH, H
2
SO
4.
Bài giải
- Cho quỳ tím vào 8 mẫu:
+ Mẫu nào làm quỳ tím hóa xanh là Na
2
CO
3
, KOH. ( nhóm I).
+ Mẫu nào làm quỳ tím hóa đỏ là H
2
SO
4
, AlCl
3
, NH
4
Cl, FeCl
3
( nhóm II).
+ Mẫu nào không làm quỳ tím đổi màu là BaCl
2
, KCl ( nhóm III).
- Trộn các dung dịch nhóm III vào nhóm I:
Nếu có kết tủa ta nhận ra BaCl
2
và Na
2
CO
3
. Suy ra 2 lọ còn lại.
BaCl
2
+ Na
2
CO
3
BaCO
3
(màu trắng) + 2NaCl
- Tiếp tục cho dung dịch KOH vừa nhận biết cho đến dư vào các dung dịch
nhóm II:
+ Thoát ra khí mùi khai là NH
4
Cl.
NH
4
Cl + NaOH
NaCl + NH
3
+ H
2
O
+ Tạo kết tủa trắng rồi tan trong d
2
KOH dư là AlCl
3
.
AlCl
3
+ 3KOH
Al(OH)
3
+ 3KCl
Bài tập nhận biết chất chỉ thị trong hoá học - Trang 2
Bài tập nhận biết chất chỉ thị trong hoá học - Người đăng: lethenhan9994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập nhận biết chất chỉ thị trong hoá học 9 10 376