Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhận biết và tách chất

Được đăng lên bởi Nhím Xinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BaSO4.

NhËn biÕt, t¸ch, lµm kh«
Bµi 1: ChØ cã CO2 vµ H2O lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt ®îc c¸c chÊt r¾n sau NaCl, Na2CO3, CaCO3,

Tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
Bµi 2: T¸ch 4 kim lo¹i Ag, Al, Cu, Mg d¹ng bét b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc.
Bµi 3: Dïng thªm mét thuèc thö h·y t×m c¸ch nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau, mÊt nh·n NH 4HSO4,
Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl vµ H2SO4.
Bµi 4: NhËn biÕt c¸c dung dÞch sau NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2, b»ng c¸ch
®un nãng vµ cho t¸c dông lÉn nhau.
Bµi 5: 1. ChØ dïng dung dÞch H2SO4l (kh«ng dïng ho¸ chÊt nµo kh¸c kÓ c¶ níc) nhËn biÕt c¸c
kim lo¹i sau Mg, Zn, Fe, Ba.
2. Hçn hîp A gåm Na2CO3, MgCO3, BaCO3, FeCO3. ChØ dïng HCl vµ c¸c ph¬ng ph¸p cÇn
thiÕt tr×nh bµy c¸c ®iÒu chÕ tõng kim lo¹i.
Bµi 6: Hçn hîp X gåm Al2O3, SiO3, SiO2. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó t¸ch riªng tõng oxits ra
khái hçn hîp.
Bµi 7: Hçn hîp A gåm c¸c oxÝt Al2O3, K2O; CuO; Fe3O4.
1. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ph©n tö vµ ion rót gän víi c¸c dung dÞch sau:
a. NaOH
b. HNO3 c. H2SO4®,nãng
2. T¸ch riªng tõng oxÝt
Bµi 8: T¸ch c¸c chÊt sau ra khái hçn hîp cña chóng: AlCl3; FeCl3 vµ BaCl2.
Bµi 9: Cã 3 lä ho¸ chÊt kh«ng mµu lµ NaCl, Na 2CO3 vµ HCl. NÕu kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo
kÓ c¶ quú tÝm th× cã thÓ nhËn biÕt ®îc kh«ng.
Bµi 10: ChØ dïng quú tÝm h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau:
BaCl2; NH4Cl; (NH4)SO4; NaOH; Na2CO3
Bµi 11: Ba cèc ®ùng 3 dung dÞch mÊt nh·n gåm FeSO4; Fe2(SO4)3 vµ MgSO4. H·y nhËn biÕt.
Bµi 12: Cã 3 lä ®ùng hçn hîp d¹ng bét (Al + Al 2O3); (Fe + Fe2O3) vµ (FeO + Fe 2O3). B»ng ph¬ng
ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt chóng.
Bµi 13: T¸ch c¸c kim lo¹i Fe, Al, Cu ra khái hçn hîp cña chóng.
Bµi 14: Hçn hîp A gåm CuO, AlCl 3, CuCl2 vµ Al2O3. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch riªng
tõng chÊt tinh khiÕt nguyªn lîng.
Bµi 15: ChØ dïng quú tÝm nhËn biÕt 3 dung dÞch cïng nång ®é sau HCl, H2SO4 vµ NaOH.
Bµi 16: Cho c¸c ion sau: Na+, NH4+, Ba+, Ca2+, Fe3+, Al3+, K+, Mg2+, Cu2+, CO32+, PO42+, Cl-, NO3-,
SO42-, Br-. Tr×nh bµy mét ph¬ng ¸n lùa chän ghÐp tÊt c¶ c¸c ion trªn thµnh 3 dung dÞch, mçi dung dÞch cã
cation vµ 2 anion. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt 3 dung dÞch nµy.
Bµi 17: H·y t×m c¸ch t¸ch riªng c¸c chÊt trong hçn hîp gåm CaCl 2, CaO, NaCl tinh khiÕn nguyªn
lîng.
Bµi 18: Cã c¸c lä mÊt nh·n chøa dung dÞch c¸c chÊt AlCl 3, ZnCl2, NaCl, MgCl2. B»ng ph¬ng ph¸p
ho¸ häc h·y nhËn biÕt, viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
Bµi 19: Cã mét hçn hîp r¾n gåm 4 chÊt nh bµi 18. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch c¸c chÊt ra,
nguyªn lîng tinh khiÕt.
Bµi 20: Lµm thÕ nµ...
NhËn biÕt, t¸ch, lµm kh«
Bµi 1: ChØ CO
2
H
2
O lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt ®îc c¸c chÊt r¾n sau NaCl, Na
2
CO
3
, CaCO
3
,
BaSO
4
.
Tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
Bµi 2: T¸ch 4 kim lo¹i Ag, Al, Cu, Mg d¹ng bét b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc.
Bµi 3: Dïng thªm mét thuèc thö h·y t×m c¸ch nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau, mÊt nh·n NH
4
HSO
4
,
Ba(OH)
2
, BaCl
2
, HCl, NaCl vµ H
2
SO
4
.
Bµi 4: NhËn biÕt c¸c dung dÞch sau NaHSO
4
, KHCO
3
, Mg(HCO
3
)
2
, Na
2
SO
3
, Ba(HCO
3
)
2
, b»ng c¸ch
®un nãng vµ cho t¸c dông lÉn nhau.
Bµi 5: 1. ChØ dïng dung dÞch H
2
SO
4
l (kh«ng dïng ho¸ chÊt nµo kh¸c níc) nhËn biÕt c¸c
kim lo¹i sau Mg, Zn, Fe, Ba.
2. Hçn hîp A gåm Na
2
CO
3
, MgCO
3
, BaCO
3
, FeCO
3
. ChØ dïng HCl vµ c¸c ph¬ng ph¸p cÇn
thiÕt tr×nh bµy c¸c ®iÒu chÕ tõng kim lo¹i.
Bµi 6: Hçn hîp X gåm Al
2
O
3
, SiO
3
, SiO
2
. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó t¸ch riªng tõng oxits ra
khái hçn hîp.
Bµi 7: Hçn hîp A gåm c¸c oxÝt Al
2
O
3
, K
2
O; CuO; Fe
3
O
4
.
1. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ph©n tö vµ ion rót gän víi c¸c dung dÞch sau:
a. NaOH b. HNO
3
c. H
2
SO
4
®,nãng
2. T¸ch riªng tõng oxÝt
Bµi 8: T¸ch c¸c chÊt sau ra khái hçn hîp cña chóng: AlCl
3
; FeCl
3
vµ BaCl
2
.
Bµi 9: 3 ho¸ chÊt kh«ng mµu NaCl, Na
2
CO
3
HCl. NÕu kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo
kÓ c¶ quú tÝm th× cã thÓ nhËn biÕt ®îc kh«ng.
Bµi 10: ChØ dïng quú tÝm h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau:
BaCl
2
; NH
4
Cl; (NH
4
)SO
4
; NaOH; Na
2
CO
3
Bµi 11: Ba cèc ®ùng 3 dung dÞch mÊt nh·n gåm FeSO
4
; Fe
2
(SO
4
)
3
vµ MgSO
4
. H·y nhËn biÕt.
Bµi 12: 3 lä ®ùng hçn hîp d¹ng bét (Al + Al
2
O
3
); (Fe + Fe
2
O
3
) vµ (FeO + Fe
2
O
3
). B»ng ph¬ng
ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt chóng.
Bµi 13: T¸ch c¸c kim lo¹i Fe, Al, Cu ra khái hçn hîp cña chóng.
Bµi 14: Hçn hîp A gåm CuO, AlCl
3
, CuCl
2
Al
2
O
3
. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch riªng
tõng chÊt tinh khiÕt nguyªn lîng.
Bµi 15: ChØ dïng quú tÝm nhËn biÕt 3 dung dÞch cïng nång ®é sau HCl, H
2
SO
4
vµ NaOH.
Bµi 16: Cho c¸c ion sau: Na
+
, NH
4
+,
Ba
+
, Ca
2+
, Fe
3+
, Al
3+
, K
+
, Mg
2+
, Cu
2+
, CO
3
2+
, PO
4
2+
, Cl
-
, NO
3
-
,
SO
4
2-
, Br
-
. Tr×nh bµy mét ph¬ng ¸n lùa chän ghÐp tÊt c¸c ion trªn thµnh 3 dung dÞch, mçi dung dÞch
cation vµ 2 anion. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt 3 dung dÞch nµy.
Bµi 17: H·y t×m c¸ch t¸ch riªng c¸c chÊt trong hçn hîp gåm CaCl
2
, CaO, NaCl tinh khiÕn nguyªn
lîng.
Bµi 18: c¸c lä mÊt nh·n chøa dung dÞch c¸c chÊt AlCl
3
, ZnCl
2
, NaCl, MgCl
2
. B»ng ph¬ng ph¸p
ho¸ häc h·y nhËn biÕt, viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng.
Bµi 19: mét hçn hîp r¾n gåm 4 chÊt nh bµi 18. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch c¸c chÊt ra,
nguyªn lîng tinh khiÕt.
Bµi 20: Lµm thÕ nµo ®Ó t¸ch riªng 3 muèn NaCl, MgCl
2
vµ NH
4
Cl.
Bµi 21: Hoµ tan hçn hîp gåm Fe
2
O
3
vµ Al
2
O
3
b»ng dung dÞch H
2
SO
4
. H·y chøng minh trong dung
dÞch thu ®îc cã ion Fe
2+
, Fe
3+
vµ Al
3+
.
Bµi 22: NhËn biÕt c¸c dung dÞch sau mÊt nh·n.
NH
4
HCO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
, NaHCO
3
, NH
4
NO
3
, BaCO
3
, Na
2
CO
3
, HCl, H
2
SO
4
.
Bµi 23: T¸ch c¸c muèi sau ra khái hçn hîp cña chóng: Fe(NO
3
)
3
, Al(NO
3
)
3
, Cu(NO
3
)
2
vµ Zn(NO
3
)
2
tinh khiÕt nguyªn lîng.
Bµi 24: 5 dung dÞch 0,1M ®ùng trong 5 mÊt nh·n Na
2
Co
3
; Ba(OH)
2
, NaOH, KHSO
4
, KCl.
NÕu kh«ng dïng thªm thuèc thö cã thÓ nhËn biÕt ®îc dung dÞch nµo.
Bµi 25: T¸ch c¸c chÊt sau ra khái hçn hîp cña chóng nguyªn lîng tinh khiÕt BaO, Al
2
O
3
, ZnO,
CuO, Fe
2
O
3
.
Bµi 26: 4 dung dÞch trong suèt. Mçi dung dÞch chøa mét lo¹i ion ©m mét lo¹i ion d¬ng
trong c¸c ion sau:
Ba
2+
, Mg
2+
, Pb
2+
, Na
+
, SO
4
2-
, Cl
-
, CO
3
2-
, NO
3
-
.
a. T×m c¸c dung dÞch.
b. NhËn biÕt tõng dung dÞch b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc.
Bµi 27: 3 ®ùng hçn hîp bét Fe + FeO, Fe + Fe
2
O
3
; FeO + Fe
2
O
3
. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc
nhËn biÕt c¸c chÊt r¾n trªn.
Bµi 28: Lùa chän mét ho¸ chÊt thÝch hîp ®Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch muèi: NH
4
Cl, (NH
4
)
2
SO
4
,
NaNO
3
, MgCl
2
, FeCl
2
, FeCl
3
, Al(NO
3
)
3
.
Bµi 29: Dïng ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó t¸ch Fe, Al, Cu ra khái hçn hîp 3 kim lo¹i trªn. ViÕt c¸c ph-
¬ng tr×nh ph¶n øng.
Bµi 30: H·y t×m c¸ch t¸ch Al
2
(SO
4
) ra khái hçn hîp muèi khan gåm Na
2
SO
4
, MgSO
4
, BaSO
4
,
Al
2
(SO
4
)
3
b»ng c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ häc?c¸ch nµo ®Ó t¸ch c¸c muèi ®ã ra khái hçn hîp cña chóng, tinh
khiÕt hay kh«ng? NÕu cã h·y viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµ nªu c¸ch t¸ch.
Bµi 31: ChØ ®îc dïng kim lo¹i h·y nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau ®©y HCl, HNO
3
®Æc, AgNO
3
, KCl,
KOH.
NÕu chØ dïng mét kim lo¹i cã thÓ nhËn biÕt ®îc c¸c dung dÞch trªn hay kh«ng.
Bµi 32: 6 kh«ng nh·n ®ùng riªng biÖt tõng dung dÞch sau: K
2
CO
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, MgSO
4
,
Al
2
(SO
4
)
3
, FeSO
4
vµ Fe
2
(SO
4
)
3
.
ChØ ®îc dïng xót h·y nhËn biÕt.
Bµi 33: Cho 3 b×nh mÊt nh·n lµ A gåm KHCO
3
vµ K
2
CO
3
. B gåm KHCO
3
vµ K
2
SO
4
. C gåm K
2
CO
3
vµ K
2
SO
4
. ChØ dïng BaCl
2
vµ dung dÞch HCl h·y nªu c¸ch nhËn biÕt mçi dung dÞch mÊt nh·n trªn.
Bµi 34: B»ng ph¬ng ph¸p nµo cã thÓ nhËn ra c¸c chÊt r¾n sau ®©y Na
2
CO
3
, MgCO
3
, BaCO
3
.
Bµi 35: ChØ dïng mét axit vµ mét baz¬ thêng gÆp h·y ph©n biÖt 3 mÉu hîp kim sau:
Cu - Ag; Cu - Al vµ Cu - Zn
Bµi 36: Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt kh¸c, dùa vµo tÝnh chÊt h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch K
2
SO
4
,
Al(NO
3
)
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, Ba(NO
3
)
2
vµ NaOH.
Bµi 37: mét mÉu ®ång lÉn Fe, Ag, S. H·y t×m ra ph¬ng ph¸p (trõ ph¬ng ph¸p ®iÖn ph©n) ®Ó
t¸ch Cu tinh khiÕt tõ mÉu ®ã.
Bài tập nhận biết và tách chất - Trang 2
Bài tập nhận biết và tách chất - Người đăng: Nhím Xinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập nhận biết và tách chất 9 10 767