Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhóm, vành trường Đại Số

Được đăng lên bởi Đặng Đức Hậu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC ðẠI SỐ
NHÓM – VÀNH – TRƯỜNG

Tóm tắt lý thuyết:
Cho tập G và một phép toán ký hiệu * trên G nghĩa là: x * y ∈ G nếu x, y ∈ G
1. G lập thành một nhóm ñối với phép toán * nếu:
(G1) ∀ a, b, c ∈ G: a * (b * c) = (a * b) * c

(tính kết hợp)

(G2) ∀ a ∈ G, ∃ phần tử trung hòa Θ sao cho: a+Θ = Θ+ a = a
(G3) ∀ a ∈ G, thì có một phần tử ñối xứng a’ sao cho a * a’ = a’ * a = Θ
G là nhóm giao hoán (hay nhóm Aben) nếu:
(G4) ∀ a, b ∈ G: a * b = b * a

(tính giao hoán)

2. Cho tập A và trên ñó cho hai phép toán: phép cộng ký hiệu là + và phép nhân ký
hiệu • . (A,+, •) lập thành một vành nếu:
(A1) (A,+) lập thành một nhóm Aben
(A2) ∀ a, b, c ∈ A: a • (b • c) = (a • b) • c

(tính kết hợp)

(A3) ∀ a, b, c ∈ A: (a + b) • c = a • c + b • c
a • (b + c) = a • b + a • c

(tính chất phân phối)

Vành A gọi là vành giao hoán nếu:
(A4) ∀ a, b ∈ A: a • b = b • a
Nếu tồn tại phần tử trung hòa ñối với phép nhân (phần tử ñơn vị) ký hiệu e:
∀ a∈ A: a • e = e • a = a
thì A ñược gọi là vành có ñơn vị.
3. (K, +, .) lập thành một trường nếu:
(K1) K là một vành giao hoán có ñơn vị
(K2) ∀ a∈ K: a ≠ Θ , ∃ a’ : a • a’ = a’ • a = e; a’ gọi là phần tử nghịch ñảo của a
và ký hiệu a-1

Biên soạn: GV Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Dương Minh Thành – Tổ bộ môn Toán - Lý

Bài tập:
A/ NHÓM:
Bài 1.1: Xét các tập hợp sau ñây, ñối với phép toán xác ñịnh trên các tập hợp ấy có lập
thành nhóm hay không?
a. Tập hợp số nguyên, bội của một số tự nhiên n ñối với phép cộng

(N)

b. Tập hợp các lũy thừa của một số a ≠ 0 với số mũ tự nhiên, ñối với phép nhân
c. Tập hợp các số phức có môñun bằng 1, ñối với phép nhân số phức

(N)

d. Tập hợp số hữu tỉ ñối với phép nhân
e. Tập hợp số hữu tỉ khác không với phép chia thông thường
f. Tập hợp các căn bậc n (thực hoặc phức) của ñơn vị với phép nhân

(N)

g. Tập hợp các số thực dương, nếu phép toán quy ñịnh là a* b = ab
h. Tập hợp các số thực dương, nếu phép toán quy ñịnh là a* b = a2b2
i. Tập hợp các ña thức bậc không lớn hơn n (gồm cả bậc 0) của ẩn x ñối với phép cộng. (N)
j. Tập hợp các ña thức bậc n của ẩn x ñối với phép cộng.
Bài 1.2:
a. Tập hợp các ma trận thực cấp n ñối với phép nhân.
b. Tập hợp các ma trận không suy biến cấp n với phần tử thực, ñối với phép nhân. (N)
c. Tập hợp các ma trận cấp n suy biến hoặc không suy biến với phần tử nguyên, ñối với
phép nhân.
d. Tập hợp các ma trận chéo phần tử phức, không suy biến ñối với phép nhân

(N)

e. Tập hợp các ma trận vuông thực, cấp 3, có ñịnh thức bằng 1 ñối với phép nhân.
Bài 1.3: Cho F = {(a,b): a, b ∈ R, a ≠ 0 } v...
Biên son: GV Nguyn Vũ Th Nhân – Dương Minh Thành – T b môn Toán -
CU TRÚC ðẠI S
NHÓM – VÀNH – TRƯỜNG
Tóm tt lý thuyết:
Cho tp G và mt phép toán ký hiu * trên G nghĩa là: x * y G nếu x, y G
1. G lp thành mt nhóm ñối vi phép toán * nếu:
(G1) a, b, c G: a * (b * c) = (a * b) * c (tính kết hp)
(G2) a G, phn t trung hòa Θ sao cho: a+Θ = Θ+ a = a
(G3) a G, thì có mt phn t ñối xng a’ sao cho a * a’ = a’ * a = Θ
G là nhóm giao hoán (hay nhóm Aben) nếu:
(G4) a, b G: a * b = b * a (tính giao hoán)
2. Cho tp A trên ñó cho hai phép toán: phép cng hiu là + phép nhân
hiu
. (A,+,
) lp thành mt vành nếu:
(A1) (A,+) lp thành mt nhóm Aben
(A2) a, b, c A: a (b c) = (a b) c (tính kết hp)
(A3) a, b, c A: (a + b) c = a c + b c
a (b + c) = a b + a c (tính cht phân phi)
Vành A gi là vành giao hoán nếu:
(A4) a, b A: a b = b a
Nếu tn ti phn t trung hòa ñối vi phép nhân (phn t ñơn v) ký hiu e:
a A: a e = e a = a
thì A ñược gi là vành có ñơn v.
3. (K, +, .) lp thành mt trưng nếu:
(K1) K là mt vành giao hoánñơn v
(K2) a K: a Θ , a’ : a a’ = a’ a = e; a’ gi là phn t nghch ñảo ca a
và ký hiu a-1
Bài tập nhóm, vành trường Đại Số - Trang 2
Bài tập nhóm, vành trường Đại Số - Người đăng: Đặng Đức Hậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập nhóm, vành trường Đại Số 9 10 806