Ktl-icon-tai-lieu

bài tập nitơ

Được đăng lên bởi Le Van Lam
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 6458 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO (LỚP 11)
Câu 1. Tìm câu không đúng:
A. Nguyên tử của các nguyên tố nhóm VA có 5 electron ở lớp ngoài cùng
B. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ nhất
C. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có tính kim loại mạnh nhất.
D. Do phân tử N2 có liên kết ba rất bền nên nitơ trơ ở nhiệt độ thường.
Câu 2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA là
A. ns2np5
B. ns2np3
C. ns2np2
D. ns2np4
Câu 3. Câu nào không đúng
A. Phân tử N2 bền ở nhiệt độ thường
B. Phân tử nitơ có liên kết ba giữa hai nguyên tử
C. Phân tử nitơ còn một cặp e chưa tham gia liên kết
D. phân tử nitơ có năng lượng liên kết lớn
Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, nitơ tinh khiết được điều chế từ
A. không khí
B. NH3 và O2
C. NH4NO2
D. Zn và HNO3
Câu 5. Trong công nghiệp, nitơ được điều chế bằng cách nào sau đây
A. Dùng than nóng đỏ tác dụng hết oxi của không khí
B. Dùng đồng để oxi hoá hết oxi của không khí ở nhiệt độ cao
C. Hoá lỏng không khí rồi chưng cất phân đoạn
D. Dùng hiđro tác dụng hết với oxi ở nhiệt độ cao rồi hạ nhiệt độ để nước ngưng tụ
Câu 6. Câu nào sau đây không đúng
A. Amoniac là khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước
B. Amoniac là một bazơ
C. Đốt cháy NH3 không có xúc tác thu được N2 và H2O
D. Phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2 là phản ứng thuận nghịch
Câu 7. Khí NH3 tan nhiều trong nước vì
A. là chất khí ở điều kiện thường
B. có liên kết hiđro với nước
C. NH3 có phân tử khối nhỏ
D. NH3 tác dụng với nước tạo ra môi trường bazơ
Câu 8. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là
A. H2SO4 đặc
B. P2O5
C. CuSO4 khan
D. KOH rắn
Câu 9. Thành phần của dung dịch NH3 gồm
A. NH3, H2O
B. NH4+, OHC. NH3, NH4+, OHD. NH4+, OH-, H2O, NH3
Câu 10. Câu nào không đúng
A. Dung dịch NH3 có tính chất của một dung dịch bazơ, do đó nó có thể tác dụng với dung dịch axit
B. Dung dịch NH3 tác dụng với dung dịch muối của mọi kim loại
C. Dung dịch NH3 tác dụng với dung dịch muối kim loại mà hyđroxit của nó không tan trong nước
D. Dung dịch NH3 hoà tan được một số hyđroxit và muối ít tan của Ag+, Cu2+, Zn2+
Câu 11. Khi đốt khí NH3 trong khí clo, khói trắng bay ra là
A. NH4Cl
B. HCl
C. N2
D. Cl2
Câu 12. Phương trình phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của NH3
A. 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O
B. NH3 + HCl  NH4Cl
C. 8NH3 + 3Cl2  N2 + 6NH4Cl
D. 2NH3 + 3CuO  3Cu + N2 + 3H2O
Câu 13. Dung dịch NH3 có thể hoà tan Zn(OH)2 là do
A. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính
B. Zn(OH)2 là một bazơ ít tan
C. Zn(OH)2 có khả năng tạo thành với NH3 ...
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO (LỚP 11)
Câu 1.m câu không đúng:
A. Nguyên tử của các nguyên tố nhóm VA có 5 electron ở lớp ngoài cùng
B. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ nhất
C. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có tính kim loại mạnh nhất.
D. Do phân tử N
2
có liên kết ba rất bền nên nitơ trơ ở nhiệt độ thường.
Câu 2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA
A. ns
2
np
5
B. ns
2
np
3
C. ns
2
np
2
D. ns
2
np
4
Câu 3. Câu nào không đúng
A. Phân tử N
2
bền ở nhiệt độ thường
B. Phân tử nitơ có liên kết ba giữa hai nguyên tử
C. Phân tử nitơ còn một cặp e chưa tham gia liên kết
D. phân tử nitơ có năng lượng liên kết lớn
Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, nitơ tinh khiết được điều chế từ
A. không khí B. NH
3
và O
2
C. NH
4
NO
2
D. Zn và HNO
3
Câu 5. Trong công nghiệp, nitơ được điều chế bằng cách nào sau đây
A. Dùng than nóng đỏ tác dụng hết oxi của không khí
B. Dùng đồng để oxi hoá hết oxi của không khí ở nhiệt độ cao
C. Hoá lỏng không khí rồi chưng cất phân đoạn
D. Dùng hiđro tác dụng hết với oxi ở nhiệt độ cao rồi hạ nhiệt độ để nước ngưng tụ
Câu 6. Câu nào sau đây không đúng
A. Amoniac là khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước
B. Amoniac là một bazơ
C. Đốt cháy NH
3
không có xúc tác thu được N
2
và H
2
O
D. Phản ứng tổng hợp NH
3
từ N
2
và H
2
là phản ứng thuận nghịch
Câu 7. Khí NH
3
tan nhiều trong nước vì
A. là chất khí ở điều kiện thường
B. có liên kết hiđro với nước
C. NH
3
có phân tử khối nhỏ
D. NH
3
tác dụng với nước tạo ra môi trường bazơ
Câu 8. Chất có thể dùng để làm khô khí NH
3
A. H
2
SO
4
đặc B. P
2
O
5
C. CuSO
4
khan D. KOH rắn
Câu 9. Thành phần của dung dịch NH
3
gồm
A. NH
3
, H
2
O B. NH
4
+
, OH
-
C. NH
3
, NH
4
+
, OH
-
D. NH
4
+
, OH
-
, H
2
O, NH
3
Câu 10. Câu nào không đúng
A. Dung dịch NH
3
có tính chất của một dung dịch bazơ, do đó nó có thể tác dụng với dung dịch axit
B. Dung dịch NH
3
tác dụng với dung dịch muối của mọi kim loại
C. Dung dịch NH
3
tác dụng với dung dịch muối kim loại mà hyđroxit của nó không tan trong nước
D. Dung dịch NH
3
hoà tan được một số hyđroxit và muối ít tan của Ag
+
, Cu
2+
, Zn
2+
Câu 11. Khi đốt khí NH
3
trong khí clo, khói trắng bay ra là
A. NH
4
Cl B. HCl C. N
2
D. Cl
2
Câu 12. Phương trình phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của NH
3
A. 4NH
3
+ 5O
2
 4NO + 6H
2
O B. NH
3
+ HCl  NH
4
Cl
C. 8NH
3
+ 3Cl
2
 N
2
+ 6NH
4
Cl D. 2NH
3
+ 3CuO  3Cu + N
2
+ 3H
2
O
Câu 13. Dung dịch NH
3
có thể hoà tan Zn(OH)
2
là do
A. Zn(OH)
2
là hiđroxit lưỡng tính
B. Zn(OH)
2
là một bazơ ít tan
C. Zn(OH)
2
có khả năng tạo thành với NH
3
phức chất tan
D. NH
3
là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu
Câu 14. thể phân biệt muối amoni với muối khác bằng cách cho c dụng với kiềm mạnh
khi đó
A. muối amoni chuyển thành màu đỏ
B. thoát ra một chất khí không màu, mùi khai và xốc
1
bài tập nitơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập nitơ - Người đăng: Le Van Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bài tập nitơ 9 10 285