Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ KHÓ 2013-2014 (SV .LTH ĐHSP TPHCM)

Được đăng lên bởi kiparyoosu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 846 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ KHÓ 2013-2014 (SV .LTH ĐHSP TPHCM)

Câu 1. Hỗn hợp X gồm 1 anđehit và 1 hiđrocacbon mạch hở (2 chất hơn kém nhau 1 nguyên tử- cacbon). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X
thu được 1,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Nếu cho 31,8 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịchAgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được tối đa
là
A. 209,25 gam.
B. 136,80 gam.
C. 224,10 gam.
D. 216,45 gam.
BÀI GIẢI số nguyên tử C trung bình = 1,3/0,4 = 3,25 ==> C3 a mol và C4 b mol ,mol hh = a + b = 0,4,mol CO2 = 3a + 4b = 1,3 ==> a = 0,3 và b =
0,1 .số nguyên tử H trung bình = 2.0,4/0,4 = 2 ==> mỗi chất đều có 2 nguyên tử H ===> C3H2On và C4H2Om
Nếu n = 0 ==> hydrocarbon mạch hở CT C3H2 ==> loại. Vậy hydrocarbon là C4H2 0,1 mol có cấu tạo CH≡C-C≡CH
và andehit C3H2O 0,3 mol CH≡C-CHO ==> m hh = 54a + 50b = 21,2
CH≡C-C≡CH ---> CAg≡C-C≡CAg
0,1------------------------0,1
CH≡C-CHO --> CAg≡C-COONH4 + 2 Ag
0,3-----------------------0,3---------------0,6 khối lượng kết tủa = 265.0,1 + 194.0,3 + 108.0,6 = 149,4 . Khối lượng kết tủa thu được khi cho 31,5 g X
tác dụng AgNO3 là :===> 31,5.149,5/21,2 = 224,1 ==> câu C
Câu 2(Chuyên Bến Tre).Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với
8,96 lít CO(điều kiện tiêu chuẩn) sau 1 thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro là 19. Cho chất rắn Y tác dụng với
dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch T và 7,168 lít NO(điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch T thu được
3,456m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 41,13
B. 35,19
C. 38,43
D. 40,03
-X gồm 0,2539m của O và 0,7461m của các kim loại. Dùng pp đường chéo và bảo toàn C=0,4 => trong Z có CO=0,15 và CO2=0,25
=> Y còn 0,7461m Kim loại và O=0,2539m/16−0,25 (mol). Y cần lượng HNO3= 4NO + 2O =0,32.4+2(0,2539m/16−0,25)
=> dung dịch T có NO3- = HNO3 - NO=0,32.3+2(0,2539m/16−0,25). Vậy T gồm 0,7461m của Kim Loại và 62.NO3- của NO3=> 3,456m=0,7461m+62(0,32.3+2(0,2539m/16−0,25)). Dùng máy tính => C
CÁCH 2 hh Z (CO2 và CO dư) có mol = 0.4 và MZ = 38 --> nCO2 = 0.25 = nO pư. . hhX {M=x molO=y mol →hh Y{M=xOdư=y−0.25
btoàn e: nx = 2(y - 0.25) + 3.0,32 --> nx = 2y + 0,46 = mol NO3 trong muối
→{Mx+62(2y+0.46)=3.456mmX=Mx+16y=m →108y+28.52=2.456m kết hợp với mO = 16y = 0.2539m --> m = 38.43g
Câu 3(Chuyên Bến Tre).Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no mạch hở A và 2 mol aminoaxit no mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hay 4 mol
NaOH. Đốt a gam hỗn hợp X cần 46,368 lít O2(đktc) thu...

Câu 1. Hỗn hợp X gồm 1 anđehit và 1 hiđrocacbon mạch hở (2 chất hơn kém nhau 1 nguyên tử- cacbon). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X
thu được 1,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Nếu cho 31,8 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịchAgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được tối đa
A. 209,25 gam.
B. 136,80 gam.
C. 224,10 gam.
D. 216,45 gam.
BÀI GIẢI số nguyên tử C trung bình = 1,3/0,4 = 3,25 ==> C
3
a mol và C
4
b mol ,mol hh = a + b = 0,4,mol CO
2
= 3a + 4b = 1,3 ==> a = 0,3 và b =
0,1 .số nguyên tử H trung bình = 2.0,4/0,4 = 2 ==> mỗi chất đều có 2 nguyên tử H ===> C
3
H
2
O
n
và C
4
H
2
O
m
Nếu n = 0 ==> hydrocarbon mạch hở CT C3H2 ==> loại. Vậy hydrocarbon là C4H2 0,1 mol có cấu tạo CHC-CCH
và andehit C3H2O 0,3 mol CHC-CHO ==> m hh = 54a + 50b = 21,2
CHC-CCH ---> CAgC-CCAg
0,1------------------------0,1
CHC-CHO --> CAgC-COONH4 + 2 Ag
0,3-----------------------0,3---------------0,6 khối lượng kết tủa = 265.0,1 + 194.0,3 + 108.0,6 = 149,4 . Khối lượng kết tủa thu được khi cho 31,5 g X
tác dụng AgNO3 là :===> 31,5.149,5/21,2 = 224,1 ==> câu C
Câu 2(Chuyên Bến Tre). !"#$%&'()*+,
-
*+,
-
*.-/01!&231456"57(8*9:;"<5)=#!&" !"#$"1(&>(" !"#$%/?6@A!&BC5
D*9E)F/-25G.;5H!IJ.6".K!L>./"M5&5>!/".2=#66"N/0O!BP" !"#$;"FQ63/R;"<5L1BC5"5201)P9"16"N/0O!/?6@A!&BC5
@.!&@S6"-
)1T!&@=/".2=#6@.!&@S6"BPU*ED)F/-25G.;5H!IJ.6".K!*LV!$"K(;"W@.X!"N/Y6Z!@.!&@S6"/".2=#6
*8E(&>((.<5;">![5?/0S6\>()P
A. *
B. 8*9
C. D*
D. *
-X gồm 0,2539m của O và 0,7461m của các kim loại. Dùng pp đường chéo và bảo toàn C=0,4 => trong Z có CO=0,15CO2=0,25
=> Y còn 0,7461m Kim loại và O=0,2539m/16−0,25 (mol). Y cần lượng HNO3= 4NO + 2O =0,32.4+2(0,2539m/16−0,25)
=> dung dịch T có NO3- = HNO3 - NO=0,32.3+2(0,2539m/16−0,25). Vậy T gồm 0,7461m của Kim Loại và 62.NO3- của NO3-
=> 3,456m=0,7461m+62(0,32.3+2(0,2539m/16−0,25)). Dùng máy tính => C
CÁCH 2 hh Z (CO
2
và CO dư) có mol = 0.4 và M
Z
= 38 --> n
CO2
= 0.25 = n
O pư.
. hhX {M=x molO=y molhh Y{M=xOdư=y−0.25
btoàn e: nx = 2(y - 0.25) + 3.0,32 --> nx = 2y + 0,46 = mol NO
3
trong muối
→{Mx+62(2y+0.46)=3.456mmX=Mx+16y=m →108y+28.52=2.456m kết hợp với m
O
= 16y = 0.2539m --> m = 38.43g
Câu 3(Chuyên Bến Tre).Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no mạch hở A và 2 mol aminoaxit no mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hay 4 mol
NaOH. Đốt a gam hỗn hợp X cần 46,368 lít O
2
(đktc) thu được 8,064 lít khí N
2
(đktc). Nếu cho a gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư
thu được bao nhiêu gam muối?
A. 75,52
B. 84,96
C. 89,68
D. 80,24
Từ câu này: Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no mạch hở A và 2 mol aminoaxit no mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hay 4 mol NaOH.
=> A có dạng C
a
H
2a+4
N
2
và B có dạng C
b
H
2b-1
O
4
N
Ở đây mình xin giải theo kiểu CT tổng quát như sau:
X sẽ có dạng C
n
H
2n+2+t-z
O
z
N
t
.Do A:B=1:2 nên dùng đường chéo thì có z=8/3t=4/3 => X= C
n
H
2n+2/3
O
8/3
N
4/3
. Dùng công thức này cân bằng
BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ KHÓ 2013-2014 (SV .LTH ĐHSP TPHCM) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ KHÓ 2013-2014 (SV .LTH ĐHSP TPHCM) - Người đăng: kiparyoosu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ KHÓ 2013-2014 (SV .LTH ĐHSP TPHCM) 9 10 647