Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ôn thi ĐH môn Hóa

Được đăng lên bởi Gấuu Xùù
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Website ôn thi đại học – Onthi24h.tK

Fe –Cr – Cu và MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC.

Câu 1: Nhóm chất nào sau đây không thể khử được Fe trong các hợp chất?
A.H2, Al, CO
B. Ni, Sn, Mg
C. Al, Mg, C
D. CO, H2, C.
Câu 2: Sắt có thể tác dụng được với tất cả các chất trong dãy:
A. CuSO4, Cl2, HNO3 đặc nguội, HCl.
B. Mg(NO3)2, O2, H2SO4 loãng, S.
C. AgNO3, Cl2, HCl, NaOH.
D. Cu(NO3)2, S, H2SO4 loãng, O2.
A
B
C
Câu 3: cho sơ đồ phản ứng: Fe  FeCl2  FeCl3 
FeCl2. các chất A, B, C lần lượt là:
A. Cl2, Fe, HCl
B. HCl, Cl2, Fe
C. CuCl2, HCl, Cu
D. HCl, Cu, Fe.
Câu 4: Phản ứng với chất nào sau đây chứng tỏ Fe có tính khử yếu hơn Al;
A. H2O
B. HNO3
C. ZnSO4
D. CuCl2.
Câu 5: Đem ngâm miếng kim loại sắt vào dung dịch H 2SO4 loãng. Nếu thêm vào đó vài giọt
dung dịch CuSO4 thì sẽ có hiện tượng gì ?
A. Lượng khí thoát ra ít hơn.
C. Lượng khí bay ra nhiều hơn .
B. Lượng khí bay ra không đổi
D. Lượng khí sẽ ngừng thoát ra (do kim loại đồng bao quanh miếng sắt)
Câu 6: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?
A. FeS2 + 2HCl  FeCl2 + S + H2S
B. 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3.
C. 2FeI2 + I2  2FeI3.
D. FeS2 + 18HNO3  Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2
+ 7H2O.
Câu 7: Cho các chất sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(NO3)3, FeS2, FeCO3, Fe(OH)2, Fe(OH)3,
Fe(NO3)2 lần lượt tác dụng với dd HNO3 loãng. tổng số phương trình phản ứng oxi hóa- khử là
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9.
Câu 8: Phản ứng nào sau đây đã viết sai;
A. 4FeO + O2  2Fe2O3
B. 2FeO + 4 H2SO4 đặc  Fe2(SO4)3 + SO2
+ 4H2O.
C. FeO + 2HNO3 loãng  Fe(NO3)2 + H2O D. FeO + 4HNO3 đặc  Fe(NO3)3 + NO2
+ H2O.
Câu 9: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp: Fe, Cu, Ag mà không làm thay đổi khối lượng, có thể dùng
hóa chất nào sau đây? A. AgNO3
B. HCl, O2
C. FeCl3
D.
HNO3.
Câu 10: Chất nào sau đây có thể nhận biết được 3 kim loại sau: Al, Fe, Cu.
A. H2O
B. dd NaOH
C. dd HCl
D. dd FeCl3.
Câu 11: Để chuyển FeCl3  FeCl2 ta có thể sử dùng nhóm chất nào sau đây?
A. Fe, Cu, Na
B. HCl, Cl2, Fe
C. Fe, Cu, Mg
D. Cl2, Cu, Ag.
Câu 12: Cho các hợp chất của sắt sau: Fe2O3, FeO, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe3O4, FeCl3. số lượng các
hợp chất vừa thể hiện tính khử , vừa thể hiện tính oxi hóa là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5.
Câu 13: Hãy chọn phương pháp hóa học nào trong các phương pháp sau để phân biệt 3 lọ đựng

Website ôn thi đại học – Onthi24h.tK

3 hỗn hợp:
Fe + FeO, Fe + Fe2O3, FeO + Fe2O3.( theo trình tự là)
A. dd HCl, dd CuSO4, dd HCl, dd NaOH
B. dd HCl, dd MnSO4, dd HCl, dd NaOH.
C. dd H2SO4 loãng, dd NaOH, dd HCl
D. dd CuSO4, dd HCl, dd NaOH.
Câu 14: Nhận biết các dd muối: Fe2(SO4)3, FeSO4 và FeCl3...
Website ôn thi đại học – Onthi24h.tK
Fe –Cr – Cu và MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC.
Câu 1: Nhóm chất nào sau đây không thể khử được Fe trong các hợp chất?
A.H
2
, Al, CO B. Ni, Sn, Mg C. Al, Mg, C D. CO, H
2
, C.
Câu 2: Sắt có thể tác dụng được với tất cả các chất trong dãy:
A. CuSO
4
, Cl
2
, HNO
3 đặc nguội
, HCl. B. Mg(NO
3
)
2
, O
2
, H
2
SO
4
loãng
, S.
C. AgNO
3
, Cl
2
, HCl, NaOH. D. Cu(NO
3
)
2
, S, H
2
SO
4 loãng
, O
2
.
Câu 3: cho sơ đồ phản ứng: Fe
A
FeCl
2
B
FeCl
3
C
FeCl
2
. các chất A, B, C lần lượt là:
A. Cl
2
, Fe, HCl B. HCl, Cl
2
, Fe C. CuCl
2
, HCl, Cu D. HCl, Cu, Fe.
Câu 4: Phản ứng với chất nào sau đây chứng tỏ Fe có tính khử yếu hơn Al;
A. H
2
O B. HNO
3
C. ZnSO
4
D. CuCl
2
.
Câu 5: Đem ngâm miếng kim loại sắt vào dung dịch H
2
SO
4
loãng. Nếu thêm vào đó vài giọt
dung dịch CuSO
4
thì sẽ có hiện tượng gì ?
A. Lượng khí thoát ra ít hơn. C. Lượng khí bay ra nhiều hơn .
B. Lượng khí bay ra không đổi
D. Lượng khí sẽ ngừng thoát ra (do kim loại đồng bao quanh miếng sắt)
Câu 6: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?
A. FeS
2
+ 2HCl
FeCl
2
+ S + H
2
S B. 2FeCl
2
+ Cl
2
2FeCl
3
.
C. 2FeI
2
+ I
2
2FeI
3
. D. FeS
2
+ 18HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ 2H
2
SO
4
+ 15NO
2
+ 7H
2
O.
Câu 7: Cho các chất sau: Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, Fe(NO
3
)
3
, FeS
2
, FeCO
3
, Fe(OH)
2,
Fe(OH)
3
,
Fe(NO
3
)
2
lần lượt tác dụng với dd HNO
3
loãng. tổng số phương trình phản ứng oxi hóa- khử là
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9.
Câu 8: Phản ứng nào sau đây đã viết sai;
A. 4FeO + O
2
2Fe
2
O
3
B. 2FeO + 4 H
2
SO
4
đặc
Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ 4H
2
O.
C. FeO + 2HNO
3 loãng
Fe(NO
3
)
2
+ H
2
O D. FeO + 4HNO
3
đặc
Fe(NO
3
)
3
+ NO
2
+ H
2
O.
Câu 9: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp: Fe, Cu, Ag mà không làm thay đổi khối lượng, thể dùng
hóa chất nào sau đây? A. AgNO
3
B. HCl, O
2
C. FeCl
3
D.
HNO
3
.
Câu 10: Chất nào sau đây có thể nhận biết được 3 kim loại sau: Al, Fe, Cu.
A. H
2
O B. dd NaOH C. dd HCl D. dd FeCl
3
.
Câu 11: Để chuyển FeCl
3
FeCl
2
ta có thể sử dùng nhóm chất nào sau đây?
A. Fe, Cu, Na B. HCl, Cl
2
, Fe C. Fe, Cu, Mg D. Cl
2
, Cu, Ag.
Câu 12: Cho các hợp chất của sắt sau: Fe
2
O
3
, FeO, Fe(NO
3
)
3
, FeSO
4
, Fe
3
O
4
, FeCl
3
. số lượng các
hợp chất vừa thể hiện tính khử , vừa thể hiện tính oxi hóa là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.
Câu 13: Hãy chọn phương pháp hóa học nào trong các phương pháp sau để phân biệt 3 lọ đựng
Bài tập ôn thi ĐH môn Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ôn thi ĐH môn Hóa - Người đăng: Gấuu Xùù
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập ôn thi ĐH môn Hóa 9 10 79