Ktl-icon-tai-lieu

bài tập ôn thi hết học phần phương trinh đạo hàm riêng có lời giải

Được đăng lên bởi anhtinh1
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 104 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình cấp 1
z
z
y x  x y
(1)
x
y
Giải: Phương trình đã cho là phương trình đạo hàm riêng cấp 1 không thuần nhất
Ta tìm nghiệm dưới dạng hàm ẩn V(x,y,z) = 0 (2) thế (2) vào (1) ta được
v
v
v
y  x  ( x  y )  0 (3)
x
y
z
Ta giải phương trình 3 là phương trình tuyến tính thuần nhất cấp 1
Hệ vi phân đối xứng tương ứng của phương trình (3) là
dx dy
dz
dx dy


(4) Từ (4) 

 xdx  ydy  dx 2  dy 2  dx 2  dy 2  0
y
x x y
y
x
2
2
2
2
 d ( x  y )  0  x  y  C  1 ( x; y; z )  x 2  y 2 là một tích phân đầu của (4)
dx  dy
dz

 d ( x  y )  dz   d ( x  y )   dz  x  y  z  C  x  y  z  C   2 ( x; y; z )  x  y  z
x y
Từ (4) y  x
là tích phân đầu thứ 2 của (4)  V  (1 ; 2 ) là nghiệm của phương trình (3) với   C 1 (lR 2 )
nghiệm của phương trình đã cho được tìm dưới dạng hàm ẩn.
V (1 ; 2 )  0 hay V ( x 2  y 2 ; x  y  z )  0
Bài 2: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình cấp 1
z
z
y x  x y
(1)
x
y
Giải: Phương trình đã cho là phương trình đạo hàm riêng cấp 1 không thuần nhất
Ta tìm nghiệm dưới dạng hàm ẩn V(x,y,z) = 0 (2) thế (2) vào (1) ta được
v
v
v
y  x  ( x  y )  0 (3)
x
y
z
Ta giải phương trình 3 là phương trình tuyến tính thuần nhất cấp 1
Hệ vi phân đối xứng tương ứng của phương trình (3) là
dx dy
dz
dx dy


(4) Từ (4) 

 xdx  ydy  dx 2  dy 2  dx 2  dy 2  0
y
x x y
y
x
2
2
2
2
 d ( x  y )  0  x  y  C  1 ( x; y; z )  x 2  y 2 là một tích phân đầu thứ nhất của (4)
dx  dy
dz

 dz  dy  dx  d ( z  y  x)  0  z  y  x  c   2  z  x  y
Từ (4)
yx
x y
là tích phân đầu thứ 2 của (4)  V  (1 ; 2 ) là nghiệm của phương trình (3) với   C 1 (lR 2 )
nghiệm của phương trình đã cho được tìm dưới dạng hàm ẩn.
V (1 ; 2 )  0 hay V ( x 2  y 2 ; z  x  y )  0
Bài 3: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình cấp 1
z
z
2
2x  ( y  x)  x
(1)
x
y
Giải: Phương trình đã cho là phương trình đạo hàm riêng cấp 1 không thuần nhất
Ta tìm nghiệm dưới dạng hàm ẩn V(x,y,z) = 0 (2) thế (2) vào (1) ta được
v
v
v
2 x  ( y  x)  x 2
 0 (3)
x
y
z
Ta giải phương trình (3) là phương trình tuyến tính thuần nhất cấp 1
Hệ vi phân đối xứng tương ứng của phương trình (3) là
dx
dy
dz
dx dz
xdx
xdx
1

 2 (4) Từ (4) 
 2
 dz  
  dz  x 2  z  c  4 z  x 2  c
2x y  x x
2x x
2
2
4
2
 1  x; y; z   4 z  x là một tích phân đầu của (4)
dx  dy dx
d ( x  y ) dx
d ( x  y)
dx
1





 ln x  y  ln x  c  ln( x  y ...
Bài 1: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình cấp 1
z z
y x x y
x y
(1)
Giải : Phương trình đã cho là phương trình đạo hàm riêng cấp 1 không thuần nhất
Ta tìm nghiệm dưới dạng hàm ẩn V(x,y,z) = 0 (2) thế (2) vào (1) ta được
( ) 0
v v v
y x x y
x y z
(3)
Ta giải phương trình 3 là phương trình tuyến tính thuần nhất cấp 1
Hệ vi phân đối xứng tương ứng của phương trình (3) là
(4)
dx dy dz
y x x y
Từ (4)
2 2 2 2
0
dx dy
xdx ydy dx dy dx dy
y x
2 2 2 2 2 2
1
( ) 0 ( ; ; )d x y x y C x y z x y
là một tích phân đầu của (4)
Từ (4)
2
( ) ( ) ( ; ; )
dx dy dz
d x y dz d x y dz x y z C x y z C x y z x y z
y x x y
là tích phân đầu thứ 2 của (4)
1 2
( ; )V
là nghiệm của phương trình (3) với
1 2
(lR )C
nghiệm của phương trình đã cho được tìm dưới dạng hàm ẩn.
Bài 2: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình cấp 1
z z
y x x y
x y
(1)
Giải : Phương trình đã cho là phương trình đạo hàm riêng cấp 1 không thuần nhất
Ta tìm nghiệm dưới dạng hàm ẩn V(x,y,z) = 0 (2) thế (2) vào (1) ta được
( ) 0
v v v
y x x y
x y z
(3)
Ta giải phương trình 3 là phương trình tuyến tính thuần nhất cấp 1
Hệ vi phân đối xứng tương ứng của phương trình (3) là
(4)
dx dy dz
y x x y
Từ (4)
2 2 2 2
0
dx dy
xdx ydy dx dy dx dy
y x
2 2 2 2 2 2
1
( ) 0 ( ; ; )d x y x y C x y z x y
là một tích phân đầu thứ nhất của (4)
Từ (4)
2
( ) 0
dx dy dz
dz dy dx d z y x z y x c z x y
y x x y
là tích phân đầu thứ 2 của (4)
1 2
( ; )V
là nghiệm của phương trình (3) với
1 2
(lR )C
nghiệm của phương trình đã cho được tìm dưới dạng hàm ẩn.
Bài 3: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình cấp 1
2x
2
( )
z z
y x x
x y
(1)
Giải: Phương trình đã cho là phương trình đạo hàm riêng cấp 1 không thuần nhất
Ta tìm nghiệm dưới dạng hàm ẩn V(x,y,z) = 0 (2) thế (2) vào (1) ta được
2
2 ( ) 0
v v v
x y x x
x y z
(3)
Ta giải phương trình (3) là phương trình tuyến tính thuần nhất cấp 1
Hệ vi phân đối xứng tương ứng của phương trình (3) là
2
(4)
2
dx dy dz
x y x x
Từ (4)
2 2
2
1
4
2 2 2 4
dx dz xdx xdx
dz dz x z c z x c
x x
2
1
; ; 4x y z z x
là một tích phân đầu của (4)
Từ (4)
2
( ) ( ) 1
ln ln ln( ) ln
2 2 ( ) 2 2
dx dy dx d x y dx d x y dx
x y x c x y x c
y x x x y x x y x
bài tập ôn thi hết học phần phương trinh đạo hàm riêng có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập ôn thi hết học phần phương trinh đạo hàm riêng có lời giải - Người đăng: anhtinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
bài tập ôn thi hết học phần phương trinh đạo hàm riêng có lời giải 9 10 43