Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập oxi hóa khử

Được đăng lên bởi Nguyễn Tố Uyên Lê
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1548 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1:Hòa tan hết 17,92 hỗn hợp X: Fe, Cu, Al, CuO, FeO, Fe3O4 , Al2O3 ( trong
đó oxi chiếm 25,446% về khối lượng) vào dung dịch HNO3 loãng dư, kết thúc
các phản ứng thu dd Y và 1,736 lít đktc hỗn hợp khí Z gồm N2 và N2O tỉ khối hơi
của Z so với H2 là 15,29. Cho NaOH tới dư vào Y rối đun nóng không có khí
thoát ra. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng với X là bao nhiêu?
Bài 2: Cho hỗn hợp gồm 1.2mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+
và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch
chứa 3 ion kim loại. Tìm giá trị của x thỏa mãn trường hợp trên
Bài 3: Cho 33,35 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tác dụng với dung
dịch chứa 0,414 mol H2SO4 loãng thì thu được khí NO(là sản phẩm khử duy
nhất),và dung dịch B chỉ chứa 2 muối.Cho Cu vào dung dịch B không thấy có
phản ứng xảy ra. Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan?
Bài 4:Cho 29,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Al tác dụng vừa đủ với 23,52 lít khí
Cl2 (đktc) thu được hỗn hợp muối Y.Mặt khác cho 1,2 mol hỗn hợp X tác dụng
với dung dịch HNO3 dư thu được 23,52 lít khí duy nhất hơi nặng hơn không khí ở
đktc.
a) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X
b) Hòa tan hết Y vào nước thu được dung dịch Z, cho m gam Fe vào dung
dịch Z. Tìm giá trị của m để dung dịch thu được chứa 3 muối.
BÀI 5 (A-2011): Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín
chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2 ) đến khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần
thể tích: 84,8% N2 , 14% SO2 , còn lại là O2. Xác định phần trăm khối lượng từng
chất trong hỗn hợp đầu?
BÀI 6: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml
dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M thu được khí NO (duy nhất) và
dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư thu được m gam chất rắn. Biết các
phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các
phản ứng. Xác định m?
BÀI 7:Cho 29g hỗn hơp Al, Cu và Ag tác dụng vừa dủ với 950 ml dung dịch
HNO3 1,5 M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X
(đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Hãy tính khối lượng của
muối sinh ra?
BÀI 8:CHO 8.7 G HH X GỒM KIM LOAI M THUÔC NHÓM IIA VÀ Al TAN HẾT VÀO
160 GAM DUNG DICH HNO3 31.5% SAU KHI KẾT THÚC CÁC PHẢN ỨNG THU ĐƯƠC
DUNG DỊCH Y VÀ 1,232 LÍT (ĐKTC) 2 KHÍ N2 VÀ N20 CÓ TỈ KHỐI SO VỚI H2 LÀ
17.636. DUNG DỊCH Y PHẢN ỨNG VỚI DD NAOH ĐUN NÓNG KHÔNG CÓ KHÍ
THOÁT RA . MẶT KHÁC, CHO 4,2...
Bài 1:Hòa tan hết 17,92 hỗn hợp X: Fe, Cu, Al, CuO, FeO, Fe
3
O
4
, Al
2
O
3
( trong
đó oxi chiếm 25,446% về khối lượng) vào dung dịch HNO
3
loãng dư, kết thúc
các phản ứng thu dd Y và 1,736 lít đktc hỗn hợp khí Z gồm N
2
và N
2
O tỉ khối hơi
của Z so với H
2
là 15,29. Cho NaOH tới dư vào Y rối đun nóng không có khí
thoát ra. Số mol HNO
3
đã tham gia phản ứng với X là bao nhiêu?
Bài 2: Cho hỗn hợp gồm 1.2mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu
2+
và 1 mol Ag
+
đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch
chứa 3 ion kim loại. Tìm giá trị của x thỏa mãn trường hợp trên
Bài 3: Cho 33,35 gam hỗn hợp A gồm Fe
3
O
4
, Fe(NO
3
)
3
, Cu tác dụng với dung
dịch chứa 0,414 mol H
2
SO
4
loãng thì thu được khí NO(là sản phẩm khử duy
nhất),và dung dịch B chỉ chứa 2 muối.Cho Cu vào dung dịch B không thấy có
phản ứng xảy ra. Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan?
Bài 4:Cho 29,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Al tác dụng vừa đủ với 23,52 lít khí
Cl
2
(đktc) thu được hỗn hợp muối Y.Mặt khác cho 1,2 mol hỗn hợp X tác dụng
với dung dịch HNO
3
dư thu được 23,52 lít khí duy nhất hơi nặng hơn không khí ở
đktc.
a) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X
b) Hòa tan hết Y vào nước thu được dung dịch Z, cho m gam Fe vào dung
dịch Z. Tìm giá trị của m để dung dịch thu được chứa 3 muối.
BÀI 5 (A-2011): Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín
chứa không khí (gồm 20% thể tích O
2
và 80% thể tích N
2
) đến khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần
thể tích: 84,8% N
2
, 14% SO
2
, còn lại là O
2
. Xác định phần trăm khối lượng từng
chất trong hỗn hợp đầu?
BÀI 6: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml
dung dịch hỗn hợp HNO
3
0,1M và HCl 0,4M thu được khí NO (duy nhất) và
dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư thu được m gam chất rắn. Biết các
phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N
+5
trong các
phản ứng. Xác định m?
BÀI 7:Cho 29g hỗn hơp Al, Cu và Ag tác dụng vừa dủ với 950 ml dung dịch
HNO
3
1,5 M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X
(đktc) gồm NO và N
2
O. Tỉ khối của X so với H
2
là 16,4. Hãy tính khối lượng của
muối sinh ra?
BÀI 8:CHO 8.7 G HH X GỒM KIM LOAI M THUÔC NHÓM IIA VÀ Al TAN HẾT VÀO
160 GAM DUNG DICH HNO
3
31.5% SAU KHI KẾT THÚC CÁC PHẢN ỨNG THU ĐƯƠC
DUNG DỊCH Y VÀ 1,232 LÍT (ĐKTC) 2 KHÍ N
2
VÀ N
2
0 CÓ TỈ KHỐI SO VỚI H
2
17.636. DUNG DỊCH Y PHẢN ỨNG VỚI DD NAOH ĐUN NÓNG KHÔNG CÓ KHÍ
THOÁT RA . MẶT KHÁC, CHO 4,2 G KIM LOAI M PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH HCL
DƯ THÌ LƯƠNG KHÍ THOÁT RA KHÔNG VƯỢT QUÁ 2,24 L (ĐKTC)
XÁC ĐỊNH M
CHO 17,4 G X VÀO NƯỚC TÍNH V KHÍ THOÁT RA
Bài tập oxi hóa khử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập oxi hóa khử - Người đăng: Nguyễn Tố Uyên Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập oxi hóa khử 9 10 320