Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm

Được đăng lên bởi duongbangha2014
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CO2, SO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
Câu 1. Dẫn từ từ 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol
Ca(OH)2 .
a. Nêu hiện tượng xảy ra, viết PTPƯ.
b. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?
Câu 2. Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd Ca(OH)22 0,01M Tính khối lượng kết
tủa thu được được sau phản ứng?
Câu 3. Thổi CO2 vào dd chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên
trong khoảng nào khi CO2 biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol?
Câu 4. Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. khối lượng
dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?
Câu 5: Cho 4,48 lít CO2 (đktc) vào trong 300 ml dung dịch KOH 1M, phản ứng xong
đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Vậy giá trị của m là?
Câu 6: Cho 6,72 lít CO2 (đktc) vào trong 700 ml dung dịch NaOH 1M, phản ứng xong
đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Vậy giá trị của m là?
Câu 7. Cho 6,72 lit khí CO2 (đktc) vào 380 ml dd NaOH 1M, thu được dd A. Cho 100
ml dd Ba(OH)2 1M vào dd A được m gam kết tủa. Gía trị m bằng:
Câu 8. Hấp thụ hết 0,672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M.
Thêm tiếp 0,4gam NaOH vào bình này. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là?
Câu 9: Cho hấp thụ hết 1,792 lit khí CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH 0,25M, sau
phản ứng thu được dung dịch A. Rót từ từ 200ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ x(M)
vào dung dịch A thu được 7,88 gam kết tủa và dung dịch C. Giá trị x là Câu 10. Dẫn 5,6
lít CO2 (đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được
có khả năng tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?
Câu 11. Sục 2,24 lít (đktc) CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và
Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa. Tính m
Câu 12. Sục 4,48 lít (đktc) CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và
Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa. Tính m

Câu 13. Hấp thụ 3,36 lít SO2 (đktc) vào 0,5 lít hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH
0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc khối lượng muối khan là
Câu 14. Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0,03 mol Ca(OH)2 được 2 gam
kết tủa. gía trị x?
Câu 15. V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M được 19,7 gam kết tủa. Gía trị
lớn nhất của V là?
Câu 16. Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm N2 và CO2 (đktc) đi chậm qua 5 lít dung dịch
Ca(OH)2 0,02M để...
CO
2
, SO
2
TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
 !"#$%&&'()
%*

%+,!-./01"%!23435
647!.)7!.8%90$:
*;9<6=&>?@
A%*

&&B47!.2
C%..8%90$:
A4D!
$%&&)E%*
F!G"7!.2C%6!2!,
"0!
6!2!,"0&&&()2&&):
*;9<6=&A)
$%&()%*
7!.
8%90$H%1!0)6%!,%):
(I>"A&&)J*B90$/
K) L8%90$.)%)"M%NO1!G"C%):
@I@'"'&&)+%*B90$/
K) L8%90$.)%)"M%NO1!G"C%):
'@'!A>&)+%*B.P&&
)E%*BP.)%)2C%F%")6QI
>*;9<2&@'6R$%%*&&B
4,)!29&%)+%*6R1J7!.2C%.8%90$:
?I;9<2'?!&&)+%*&(B8%
90$.PS#&&)E%*#T=/B
P.'>>%)2C%F!G"/&(@
6R$%&&)+%*T=%BU.
#0HG<7!%&&)J*BF!G"C%%:
V<&&)W.9T)J*B
E%*&'(BV%!6;9<;1L)2C%4)
V<>&&)W.9T)J*B
E%*&'(BV%!6;9<;1L)2C%4)
Bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm - Trang 2
Bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm - Người đăng: duongbangha2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm 9 10 570