Ktl-icon-tai-lieu

bài tập phân tích hạt nhân

Được đăng lên bởi Xử Nữ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tất cả các bài tập dưới đây đều có khối lượng mẫu w = 100mg
1. Haõy phaân tích haøm löôïng nguyeân toá Mn trong maãu xi maêng baèng phöông phaùp chuaån hoùa k 0-NAA.
Bieát raèng maãu ñöôïc chieáu treân nguoàn neutron ñoàng vò Am-Be (coù heä soá f = 80, heä soá α = 0.075),
trong khoaûng thôøi gian töø 9h20, 06/04/2011 ñeán 8h30, 07/04/2011. Sau khoaûng thôøi gian chôø 10s,
maãu ñöôïc ño treân detector HPGe (ñöôøng cong hieäu suaát tại vị trí đo: εp = -1,65784+2,19003*Log(E)
-0,87857*Log(E)2+0,1125978Log(E)3) trong khoaûng thôøi gian 7200s. Keát quaû ta thu ñöôïc dieän tích:
5600 soá ñeám taïi ñænh naêng löôïng 846.8keV. Hoaït ñoä rieâng cuûa Au laø: 206.10 6 phaân raõ/giaây/gam.
DS: 0,175 (ug/g)
2. Haõy phaân tích haøm löôïng nguyeân toá Cr trong maãu xi maêng baèng phöông phaùp chuaån hoùa k 0-NAA.
Bieát raèng maãu ñöôïc chieáu treân nguoàn neutron ñoàng vò Am-Be (coù heä soá f = 40, heä soá α =- 0.074),
trong khoaûng thôøi gian töø 9h20, 06/04/2011 ñeán 9h30, 07/04/2011. Sau khoaûng thôøi gian chôø 10s,
maãu ñöôïc ño treân detector HPGe ñöôøng cong hieäu suaát tại vị trí đo: εp = -1,65784+2,19003*Log(E)
-0,87857*Log(E)2+0,1125978Log(E)3) trong khoaûng thôøi gian 7200s. Keát quaû ta thu ñöôïc dieän
tích : 1260 soá ñeám taïi ñænh naêng löôïng 320.1keV. Hoaït ñoä rieâng cuûa Au laø : 206.10 6 phaân
raõ/giaây/gam.
DS: 163,02 (ug/g)

3. Haõy phaân tích haøm löôïng nguyeân toá V trong maãu xi maêng baèng phöông phaùp chuaån hoùa k 0-NAA.
Bieát raèng maãu ñöôïc chieáu treân nguoàn neutron ñoàng vò Am-Be (coù heä soá f = 80, heä soá α = 0.012),
trong khoaûng thôøi gian töø 9h20, 06/04/2011 ñeán 9h40, 07/04/2011. Sau khoaûng thôøi gian chôø 10s,
maãu ñöôïc ño treân detector HPGe ñöôøng cong hieäu suaát tại vị trí đo: εp = -1,65784+2,19003*Log(E)
-0,87857*Log(E)2+0,1125978Log(E)3) trong khoaûng thôøi gian 3600s. Keát quaû ta thu ñöôïc dieän tích :
2500 soá ñeám taïi ñænh naêng löôïng 1434keV. Hoaït ñoä rieâng cuûa Au laø : 206.106 phaân raõ/giaây/gam.
DS: 4,1 (ug/g)
4. Haõy phaân tích haøm löôïng nguyeân toá Na trong maãu buïi baèng phöông phaùp chuaån hoùa k 0-NAA. Bieát
raèng maãu ñöôïc chieáu treân nguoàn neutron ñoàng vò Am-Be (coù heä soá f = 40, heä soá α =- 0.044), trong
khoaûng thôøi gian töø 13h54, 07/04/2011 ñeán 14h00, 10/04/2011. Sau khoaûng thôøi gian chôø 10s, maãu
ñöôïc ño treân detector HPGe ñöôøng cong hieäu suaát tại vị trí đo: εp = -1,65784+2,19003*Log(E)
-0,87857*Log(E)2+0,1125978Log(E)3) trong khoaûng thôøi gian 7200s. Keát quaû ta thu ñöôïc di...
Tất cả các bài tập dưới đây đều có khối lượng mẫu w = 100mg
1. Haõy phaân tích haøm löôïng nguyeân tMn trong maãu xi maêng baèng phöông phaùp chuaån hoùa k
0
-NAA.
Bieát raèng maãu ñöôïc chieáu treân nguoàn neutron ñoàng Am-Be (coù heä soá f = 80, heä soá
α
= 0.075),
trong khoaûng thôøi gian töø 9h20, 06/04/2011 ñeán 8h30, 07/04/2011. Sau khoaûng thôøi gian chôø 10s,
maãu ñöôïc ño treân detector HPGe (ñöôøng cong hieäu suaát tại vị trí đo:
ε
p
= -1,65784+2,19003*Log(E)
-0,87857*Log(E)
2
+0,1125978Log(E)
3
) trong khoaûng thôøi gian 7200s. Keát quaû ta thu ñöôïc dieän tích:
5600 soá ñeám taïi ñænh naêng löôïng 846.8keV. Hoaït ñoä rieâng cuûa Au laø: 206.10
6
phaân raõ/giaây/gam.
DS: 0,175 (ug/g)
2. Haõy phaân tích haøm löôïng nguyeân toá Cr trong maãu xi maêng baèng phöông phaùp chuaån hoùa k
0
-NAA.
Bieát raèng maãu ñöôïc chieáu treân nguoàn neutron ñoàng Am-Be (coù heä soá f = 40, heä soá
α
=- 0.074),
trong khoaûng thôøi gian töø 9h20, 06/04/2011 ñeán 9h30, 07/04/2011. Sau khoaûng thôøi gian chôø 10s,
maãu ñöôïc ño treân detector HPGe ñöôøng cong hieäu suaát tại vị trí đo:
ε
p
= -1,65784+2,19003*Log(E)
-0,87857*Log(E)
2
+0,1125978Log(E)
3
) trong khoaûng thôøi gian 7200s. Keát quaû ta thu ñöôïc dieän
tích : 1260 soá ñeám taïi ñænh naêng löôïng 320.1keV. Hoaït ñoä rieâng cuûa Au laø : 206.10
6
phaân
raõ/giaây/gam.
DS: 163,02 (ug/g)
3. Haõy phaân tích haøm löôïng nguyeân t V trong maãu xi maêng baèng phöông phaùp chuaån hoùa k
0
-NAA.
Bieát raèng maãu ñöôïc chieáu treân nguoàn neutron ñoàng Am-Be (coù heä soá f = 80, heä soá
α
= 0.012),
trong khoaûng thôøi gian töø 9h20, 06/04/2011 ñeán 9h40, 07/04/2011. Sau khoaûng thôøi gian chôø 10s,
maãu ñöôïc ño treân detector HPGe ñöôøng cong hieäu suaát tại vị trí đo:
ε
p
= -1,65784+2,19003*Log(E)
-0,87857*Log(E)
2
+0,1125978Log(E)
3
) trong khoaûng thôøi gian 3600s. Keát quaû ta thu ñöôïc dieän tích :
2500 soá ñeám taïi ñænh naêng löôïng 1434keV. Hoaït ñoä rieâng cuûa Au laø : 206.10
6
phaân raõ/giaây/gam.
DS: 4,1 (ug/g)
4. Haõy phaân tích haøm löôïng nguyeân toá Na trong maãu buïi baèng phöông phaùp chuaån hoùa k
0
-NAA. Bieát
raèng maãu ñöôïc chieáu treân nguoàn neutron ñoàng Am-Be (coù heä soá f = 40, heä soá
α
=- 0.044), trong
khoaûng thôøi gian töø 13h54, 07/04/2011 ñeán 14h00, 10/04/2011. Sau khoaûng thôøi gian chôø 10s, maãu
ñöôïc ño treân detector HPGe ñöôøng cong hieäu suaát tại vị trí đo:
ε
p
= -1,65784+2,19003*Log(E)
-0,87857*Log(E)
2
+0,1125978Log(E)
3
) trong khoaûng thôøi gian 7200s. Keát quaû ta thu ñöôïc dieän tích :
5006 soá ñeám taïi ñænh naêng löôïng 1368.8keV. Hoaït ñoä rieâng cuûa Au laø : 206.10
6
phaân raõ/giaây/gam.
DS: 1,93 (ug/g)
5. Haõy phaân tích haøm löôïng nguyeân t K trong maãu xi maêng baèng phöông phaùp chuaån hoùa k
0
-NAA.
Bieát raèng maãu ñöôïc chieáu treân nguoàn neutron ñoàng Am-Be (coù heä soá f = 80, heä soá
α
= -0.074),
trong khoaûng thôøi gian töø 9h20, 06/04/2011 ñeán 9h30, 08/04/2011. Sau khoaûng thôøi gian chôø 10s,
maãu ñöôïc ño treân detector HPGe ñöôøng cong hieäu suaát tại vị trí đo:
ε
p
= -1,65784+2,19003*Log(E)
-0,87857*Log(E)
2
+0,1125978Log(E)
3
) trong khoaûng thôøi gian 7200s. Keát quaû ta thu ñöôïc dieän tích :
5600 soá ñeám taïi ñænh naêng löôïng 312.7keV. Hoaït ñoä rieâng cuûa Au laø : 206.10
6
phaân raõ/giaây/gam.
DS : 2816,44 (ug/g)
6. Haõy phaân tích haøm löôïng nguyeân tMn trong maãu xi maêng baèng phöông phaùp chuaån hoùa k
0
-NAA.
Bieát raèng maãu ñöôïc chieáu treân nguoàn neutron ñoàng Am-Be (coù heä soá f = 38, heä soá
α
= -0.05),
trong khoaûng thôøi gian töø 9h20, 06/04/2007 ñeán 9h30, 07/04/2007. Sau khoaûng thôøi gian chôø 10s,
maãu ñöôïc ño treân detector HPGe ñöôøng cong hieäu suaát tại vị trí đo:
ε
p
= -1,65784+2,19003*Log(E)
bài tập phân tích hạt nhân - Trang 2
bài tập phân tích hạt nhân - Người đăng: Xử Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập phân tích hạt nhân 9 10 867