Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phản ứng oxi hóa

Được đăng lên bởi ngocha0902
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA
Phương pháp giải
Những lưu ý khi làm các bài tập liên quan đến phản ứng oxi hóa hiđrocacbon thơm : + Phản
ứng oxi hóa không hoàn toàn : Benzen không bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4, các đồng
đẳng của benzen bị oxi hóa bởi KMnO4 khi đun nóng. Ví dụ :

+ Phản ứng oxi hóa hoàn toàn : Trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn benzen và các đồng
đẳng của benzen ta có

VÍ DỤ MINH HỌA
Ví dụ 1: Để oxi hoá hết 10,6 gam o-xylen (1,2-đimetylbenzen) cần bao nhiêu lít dung dịch
KMnO4 0,5M trong môi trường H2SO4 loãng. Giả sử dùng dư 20% so với lượng phản ứng.
A. 0,48 lít.
B. 0,24 lít.
C. 0,12 lít.
D. 0,576 lít.
Lời giải

Truy cập vào:  để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

1

Ví dụ

Đố

13:
t cháy hết m gam 2 đồng đẳng của benzen A, B thu được 4,05 gam H2O và 7,728
lít CO2 (đktc). Giá trị của m và số tổng số mol của A, B là :
A. 4,59 và 0,04.
B. 9,18 và 0,08.
C. 4,59 và 0,08.

D. 9,14 và 0,04.
Lời giải

Ví dụ 14: Đốt cháy hết 9,18 gam 2 đồng đẳng của benzen A, B thu được 8,1 gam H2O và V lít
CO2 (đktc). Giá trị của V là :
A. 15,654.
B. 15,465.
C. 15,546.
D. 15,456.
Lời giải

15:
t cháy hết 9,18 gam 2 đồng đẳng kế tiếp thuộc dãy của benzen A, B thu được H 2O
và 30,36 gam CO2. Công thức phân tử của A và B lần lượt là :

Truy cập vào:  để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

2

Ví dụ

Đố

A. C6H6 ; C7H8.

B. C8H10 ; C9H12.

C. C7H8 ; C9H12.

D. C9H12 ; C10H14.
Lời giải

Ví dụ 16: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng
điều kiện nhiệt độ và áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với m CO2: mH2O = 44 : 9.
Biết M < 150. A có công thức phân tử là :
A

A. C4H6O.

B. C8H8O.

C. C8H8.

D. C2H2.
Lời giải

17:
t cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cho CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1,75 : 1 về thể tích.
Cho bay hơi hoàn toàn 5,06 gam X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,76 gam oxi
trong cùng điều kiện. Nhận xét nào sau đây là đúng đối với X ?

Truy cập vào:  để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

3

Ví dụ
A.
B.
C.
D.

Đố
X không làm mất màu dung dịch Br2 nhưng làm mất màu dung dịch KMnO4 đun nóng.
X tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng.
X có thể trùng hợp thành PS.
X tan tốt trong nước.
Lời giải

Ví dụ 18: A, B, C là ba chất hữu cơ có %C, %H (theo khối lượng) lần lượt là 92,3% và 7,7%, ỉt
lệ khối lượng mol tương ứng là 1: 2 : 3. Từ A có thể điều chế B hoặc C bằng một phản ứng. C
không làm...
BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA
Phương pháp giải
Những lưu ý khi làm các bài tập liên quan đến phản ứng oxi hóa hiđrocacbon thơm : + Phản
ứng oxi hóa không hoàn toàn : Benzen không bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4, các đồng
đẳng của benzen bị oxi hóa bởi KMnO4 khi đun nóng. Ví dụ :
+ Phản ứng oxi hóa hoàn toàn : Trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn benzen và các đồng
đẳng của benzen ta có
Ví dụ 1: Để oxi hoá hết 10,6 gam o-xylen (1,2-đimetylbenzen) cần bao nhiêu lít dung dịch
KMnO4 0,5M trong môi trường H2SO4 loãng. Giả sử dùng dư 20% so với lượng phản ứng.
A. 0,48 lít. B. 0,24 lít. C. 0,12 lít. D. 0,576 lít.
Lời giải
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 1
VÍ D MINH HỌA
Bài tập phản ứng oxi hóa - Trang 2
Bài tập phản ứng oxi hóa - Người đăng: ngocha0902
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập phản ứng oxi hóa 9 10 873