Ktl-icon-tai-lieu

bài tap phuong pháp tính

Được đăng lên bởi tri-tri
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4390 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 2: Dùng phương pháp chia đôi tìm nghiệm gần đúng của
x3 + 3x2 - 3 = 0
với độ chính xác 10-3, biết khoảng phân ly nghiệm (-3 ; -2).
Lời giải :
Ta có: f (x) = x3 + 3x2 - 3
f’ (x) = 3 x2 +6x <=> f’(x) = 0 => x1 = 0
x2 = -2
Bảng biến thiên:
X

-2

0

+∞

f (x)

0

0

+∞

1

-3

f (x)

-∞

Ta có :
f (-3) = - 3 < 0

Khoảng phân ly nghiệm [ -3; -2]

f (-2) = 1 > 0
Áp dụng phương pháp chia đôi ta có:
C1 =

ab
( 3)  (2)
=
= -2.5 => F1(C1) = 0.125 >0
2
2

=> Khoảng phân ly nghiệm [ -3;-2.5 ]
C2 = ( 3)  ( 2.5) = -2.75
=> F2(C2) = -1.109 < 0
2

=> Khoảng phân ly nghiệm [-2.75; -2.5 ]
C3 = ( 2.75)  ( 2.5) = -2.625

=> F3(C3) = - 0.416 < 0

2

=> Khoảng phân ly nghiệm [-2.625; -2.5 ]
C4 = ( 2 .625 )  ( 2.5) = -2.5625
=> F4(C4) = - 0.127 < 0
2

=> Khoảng phân ly nghiệm [-2.5625; -2.5 ]
C5 = ( 2.5625 )  ( 2.5) = -2.53125
2

=> F5(C5) = 0.004 >0

=> Khoảng phân ly nghiệm [-2.5625; -2.53125 ]
C6 = -2.546875

=> F6(C6) = - 0.061 < 0

=> Khoảng phân ly nghiệm [-2.546875; -2.53125 ]
C7 = -2.5390625=> F7(C7) = - 0.029 < 0
=> Khoảng phân ly nghiệm [-2.5390625; -2.53125 ]
C8 = -2.53515=> F8(C8) = - 0.012 < 0
=> Khoảng phân ly nghiệm [-2.53515; -2.5390625 ]
C9 = -2.537106=> F9(C9) = - 0.020 < 0
=> Khoảng phân ly nghiệm [-2.537106; -2.5390625 ]
C10 = -2.538084=> F10(C10) = - 0.024 < 0
=> Khoảng phân ly nghiệm [-2.538084; -2.5390625 ]
Ta lấy nghiệm gần đúng:
Đánh giá sai số:
(-2.538084)

 = - 2.538084

|α – bn| ≤ bn - an = |-2.5390625 –

| = 9,785.10- 4 < 10-3

Bài 3: Dùng phương pháp lặp, tìm nghiệm đúng với độ chính xác 10-

a) x3 + 3x2 – 3 = 0
b)

x 1

3

, biết khoảng cách ly nghiệm là ( -2.75; -2.5)

1

= x

Lời giải :
a) x3 + 3x2 – 3 = 0

, biết khoảng cách ly nghiệm là [ -2.75; -2.5]
1/3

<=> x3 = 3 - 3x2 <=> (3 - 3x2 )
Ta nhận thấy

| f ’ (x) | ≤ 0.045< 1

nên ta chọn hàm lặp  (x) = (3 - 3x2 )

1/3

Để bắt đầu quá trình lặp ta chọn xo là 1 số bất kỳ € [ -2.75; -2.5]
Do f (- 2.5) < 0 nên ta chọn đầu b = - 2.5 cố định, chọn xấp xỉ đầu x0 = - 2.5
Ta có quá trình lặp .
Đặt  (x) = (3 - 3x2 )

1/3

<=>

’(x) =

1
-2/3
(3 – 3x)
3

=

1
3

.

1
3

(3  3x 2 ) 2

Để bắt đầu quá trình lặp ta chọn xo là 1 số bất kỳ € [ -2.75; -2.5]

xo = - 2.5 ; q =

1
3

. Vì  €

[ -2.75; -2.5]

ta có: |

’(x) |



1
 x € [ -2.75; -2.5];
3

’(x) < 0  x €

[ -2.75; -2.5]

xn + 1 = (3 - 3x2 )1/3
xo = - 2.5

x1 = (3 – 3.(-2.5)2 )1/3 = -2.5066
x2 = (3 – 3.( x1)2 )1/3 = -2.5119
x3 = (3 – 3.( x2)2 )1/3 = -2.5161
x4 = (3 – 3.( x3)2 )1/3 = -2.5194
x5 = (3 – 3.( x4)2 )1/3 = -2....
Bài 2: Dùng phương pháp chia đôi tìm nghiệm gần đúng của
x
3
+ 3x
2
- 3 = 0
với độ chính xác 10
-3
, biết khoảng phân ly nghiệm (-3 ; -2).
Lời giải :
Ta có: f (x) = x
3
+ 3x
2
- 3
f (x) = 3 x
2
+6x
<=> f’(x) = 0 => x1 = 0
x2 = -2
Bảng biến thiên:
X -2 0 +∞
f (x) 0 0 +∞
f (x) -∞
1 -3
Ta có :
f (-3) = - 3 < 0 Khoảng phân ly nghiệm [ -3; -2]
f (-2) = 1 > 0
Áp dụng pơng pháp chia đôi ta có:
C1 =
2
ba
=
2
)2()3(
= -2.5 => F1(C1) = 0.125 >0
=> Khoảng phân ly nghim [ -3;-2.5 ]
C2 =
2
)5.2()3(
= -2.75 => F2(C2) = -1.109 < 0
=> Khoảng phân ly nghim [-2.75; -2.5 ]
C3 =
2
)5.2()75.2(
= -2.625 => F3(C3) = - 0.416 < 0
=> Khoảng phân ly nghim [-2.625; -2.5 ]
C4 =
2
)5.2()625.2(
= -2.5625 => F4(C4) = - 0.127 < 0
=> Khoảng phân ly nghim [-2.5625; -2.5 ]
C5 =
2
)5.2()5625.2(
= -2.53125 => F5(C5) = 0.004 >0
bài tap phuong pháp tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tap phuong pháp tính - Người đăng: tri-tri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
bài tap phuong pháp tính 9 10 950