Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phương trình halogen

Được đăng lên bởi Khánh Duy Đỗ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Lê Hồng Phong

Gv: Nguyễn Sĩ Bảo

BÀI TẬP CHƯƠNG 6:
NHÓM HALOGEN.
A. TỰ LUẬN.
DẠNG 1: CHUỖI PHẢN ỨNG
1. Hoàn thành chuỗi phản ứng:
a. MnO2  Cl2  FeCl3  Fe(OH)3  FeCl3  AgCl  Cl2.
b. KMnO4  Cl2  HCl  CuCl2  BaCl2  BaSO4.
c. NaCl  HCl  Cl2  FeCl3  NaCl  NaOH  NaCl  Cl2  CaCl2  AgCl  Ag.
d. NaCl  HCl  KCl  Cl2  NaCl  H2  HCl  Cl2  CuCl2  Cu(OH)2  CuSO4 
K2SO4  KNO3.
2. Xác định A,B,C, D,E,F,G:
HCl + MnO2  (A)  + (B) rắn + (C) lỏng.
(A) + Fe  FeCl3.
as
(A) + (C) 
(D) + (E) 
(D) + Ca(OH)2  (G) + (C).
t
(F) + (E) 
(C)
t
(F) + (A) 
(D).
3. Bổ túc và cân bằng các pt theo sơ đồ:
a. HCl + ?  Cl2 + ? + ?
b. ? + ?  CuCl2 + ?

c. HCl + ?
CO2 + ? + ?
d. HCl + ?  AgCl  + ?
e. KCl + ?  HCl + ? + ?
f. Cl2 + ?  HClO + ?

g. Cl2 + ?
NaClO + ? + ?
h. Cl2 + ?  CaOCl2 + ?
i. CaOCl2 + ?  HClO + ?
k. NaClO +  NaHCO3 + ?
4. Viết các phương trình biểu diễn dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện).
a. MnO2  Cl2  nước javen  NaHCO3.
KCl  AgCl  Cl2  KClO3.
CaOCl2  CaCO3  CO2  HClO  NaClO.
Br2  I2  AgI.



b. Cl2
FeCl3
NaCl Cl2  Br2  HBrO  NaBrO.
c. H2  HCl  Cl2  FeCl2  Fe(NO3)2  Fe(OH)2  FeSO4  FeCl2  AgNO3.
DẠNG 2: NHẬN BIẾT
1. Nhận biết các dung dịch mất nhãn bằng phương pháp hóa học.
a. NaOH, HCl, NaCl, NaNO3.
b. KCl, KNO3, HCl, HNO3. c. KCl, K2SO4, KNO3.
d. HCl, H2SO4, HNO3.
e. Ba(OH)2, H2SO4, Na2SO4 , KCl, HNO3.
f. CaCl2, Ca(OH)2, NaOH, Ca(NO3)2.
g. Ba(OH)2, HCl, NaCl, Na2SO4, KOH.
h. NaF, NaBr, NaI.
i. Na2CO3, NaCl, NaOH, K2SO4, NaBr.
j. KF, KCl, KBr, KI.
k. MgCl2, NaOH, NH4Cl, BaCl2, H2SO4 không
dùng thêm hóa chất nào khác( câu k)
DẠNG 3: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHẾ
1. Viết các phương trình điều chế nước giaven khi chỉ có: Na, Mangandioxit,
hodroclorua.
2. Từ clo và các điều kiện cần thiết viết các phương trình điều chế:
a. Nước giaven.
c. Kali clorat.
b. Clorua vôi.
d. axit hypoclorơ.
3. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của axit clohidric.Viết 2 phương trình chứng minh mỗi tính
chất đó.
4. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của clo. Viết phương trình chứng minh?
5. Viết 2 phương trình chứng minh clo thể hiện tính oxi hóa và 1 phương trình chứng minh clo vừa
thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử.
o

o

1

Trường THPT Lê Hồng Phong
Gv: Nguyễn Sĩ Bảo
6. Viết các phương trình phản ứng của clo tác dụng với: Ca, K, Fe, FeCl2, ddNaOH, H2O.Gọi tên
sản phẩm.
7. Cho các chất : KCl, CaCl2, MnO2, H2SO4đặc. Nêu tất cả các phương pháp điều chế khí
hidroclorua.
8. Viết các phản ứng xảy ra giữa các ch...
Trường THPT Lê Hồng Phong Gv: Nguyễn Sĩ Bảo
BÀI TẬP CHƯƠNG 6:
NHÓM HALOGEN.
A. TỰ LUẬN.
DẠNG 1: CHUỖI PHẢN ỨNG
1. Hoàn thành chuỗi phản ứng:
a. MnO
2
Cl
2
FeCl
3
Fe(OH)
3
FeCl
3
AgCl
Cl
2
.
b. KMnO
4
Cl
2
HCl
CuCl
2
BaCl
2
BaSO
4
.
c. NaCl
HCl
Cl
2
FeCl
3
NaCl
NaOH
NaCl
Cl
2
CaCl
2
AgCl
Ag.
d. NaCl
HCl
KCl
Cl
2
NaCl
H
2
HCl
Cl
2
CuCl
2
Cu(OH)
2
CuSO
4
K
2
SO
4
KNO
3
.
2. Xác định A,B,C, D,E,F,G:
HCl + MnO
2
(A)
+ (B) rắn + (C) lỏng.
(A) + Fe
FeCl
3
.
(A) + (C)
as
(D) + (E)
(D) + Ca(OH)
2
(G) + (C).
(F) + (E)
o
t
(C)
(F) + (A)
o
t
(D).
3. Bổ túc và cân bằng các pt theo sơ đồ:
a. HCl + ?
Cl
2
+ ? + ? b. ? + ?
CuCl
2
+ ?
c. HCl + ?
CO
2
+ ? + ? d. HCl + ?
AgCl
+ ?
e. KCl + ?
HCl + ? + ? f. Cl
2
+ ?
HClO + ?
g. Cl
2
+ ?
NaClO + ? + ? h. Cl
2
+ ?
CaOCl
2
+ ?
i. CaOCl
2
+ ?
HClO + ? k. NaClO +
NaHCO
3
+ ?
4. Viết các phương trình biểu diễn dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện).
a. MnO
2
Cl
2
nước javen
NaHCO
3
.
KCl
AgCl
Cl
2
KClO
3
.
CaOCl
2
CaCO
3
CO
2
HClO
NaClO.
Br
2
I
2
AgI.
b. Cl
2
FeCl
3
NaCl
Cl
2
Br
2
HBrO
NaBrO.
c. H
2
HCl
Cl
2
FeCl
2
Fe(NO
3
)
2
Fe(OH)
2
FeSO
4
FeCl
2
AgNO
3
.
DẠNG 2: NHẬN BIẾT
1. Nhận biết các dung dịch mất nhãn bằng phương pháp hóa học.
a. NaOH, HCl, NaCl, NaNO
3
. b. KCl, KNO
3
, HCl, HNO
3
. c. KCl, K
2
SO
4
, KNO
3
.
d. HCl, H
2
SO
4
, HNO
3
. e. Ba(OH)
2
, H
2
SO
4
, Na
2
SO
4 ,
KCl, HNO
3
.
f. CaCl
2
, Ca(OH)
2
, NaOH, Ca(NO
3
)
2
. g. Ba(OH)
2
, HCl, NaCl, Na
2
SO
4
, KOH.
h. NaF, NaBr, NaI. i. Na
2
CO
3
, NaCl, NaOH, K
2
SO
4
, NaBr.
j. KF, KCl, KBr, KI. k. MgCl
2
, NaOH, NH
4
Cl
,
BaCl
2
, H
2
SO
4
không
dùng thêm hóa chất nào khác( câu k)
DẠNG 3: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHẾ
1. Viết các phương trình điều chế nước giaven khi chỉ có: Na, Mangandioxit,
hodroclorua.
2. Từ clo và các điều kiện cần thiết viết các phương trình điều chế:
a. Nước giaven.
b. Clorua vôi.
c. Kali clorat.
d. axit hypoclorơ.
3. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của axit clohidric.Viết 2 phương trình chứng minh mỗi tính
chất đó.
4. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của clo. Viết phương trình chứng minh?
5. Viết 2 phương trình chứng minh clo thể hiện tính oxi hóa và 1 phương trình chứng minh clo vừa
thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử.
1
Bài tập phương trình halogen - Trang 2
Bài tập phương trình halogen - Người đăng: Khánh Duy Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập phương trình halogen 9 10 719