Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phương trình và hệ phương trình

Được đăng lên bởi hongquanbkct
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 1793 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢI CHI TIẾT PHƢƠNG TRÌNH – HỆ PHƢƠNG TRÌNH . GIÚP ÔN THI ĐẠI HỌC
 HOẶC 
2x  3  x  1  3x  2 2x2  5x  3  16 .

1/ Giải phƣơng trình:

Giải: Đặt t  2x  3  x  1 > 0. (2)  x  3
2/

Giải bất phƣơng trình:

21 x  2x  1
2x  1

Giải: 0  x  1

1
log
2

3/ Giải phƣơng trình:

2

0

1
( x  3)  log4 ( x  1)8  3log8(4x) .
4

Giải: (1)  ( x  3) x  1  4x  x = 3; x = 3  2 3
4/ Tìm m để phƣơng trình sau có nghiệm x   0; 1  3  :



m







x2  2x  2  1  x(2  x)  0

(2)

t2  2
Giải:Đặt t  x  2x  2 . (2)  m 
(1  t  2),dox  [0;1  3]
t 1
2

Khảo sát g(t) 

t 2  2t  2
t2  2
 0 . Vậy g tăng trên [1,2]
với 1  t  2. g'(t) 
t 1
(t  1)2

2
t2  2
Do đó, ycbt  bpt m 
có nghiệm t  [1,2]  m  max g(t )  g(2) 
3
t 1
t1;2
5/ Giải hệ phƣơng trình :


 x4  4x2  y2  6y  9  0
 2
2

 x y  x  2y  22  0

(2)

2
2
2

 x2  2  u
( x  2)  ( y  3)  4
.
Đặt

2
2

y  3  v
( x  2  4)( y  3  3)  x  2  20  0

Giải: (2)  

u 2  v 2  4

Khi đó (2)  

u  2
u  0
hoặc 
v  0
v  2

 

u.v  4(u  v)  8
 x  2  x  2  x  2  x   2
 
;
;
;
 y  3  y  3  y  5  y  5

6/

1) Giải phƣơng trình: 5.32 x 1  7.3x 1  1  6.3x  9x 1  0 (1)
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ phƣơng trình sau có 2 nghiệm phân biệt:

Bài giảng trực tuyến bằng video tại 



(a)
log 3 ( x  1)  log 3 ( x  1)  log3 4

2
log ( x  2x  5)  mlog( x2 2x5) 2  5 ( b)

 2
3
5

Giải: 1) Đặt t  3x  0 . (1)  5t 2  7t  3 3t 1  0  x  log3 ; x   log3 5
log 3 ( x  1)  log 3 ( x  1)  log 3 4 (a)
2) 
2
log ( x  2 x  5)  m log ( x2  2 x 5) 2  5

 2

(b)

 Giải (a)  1 < x < 3.
 Xét (b): Đặt t  log2 ( x2  2 x  5) . Từ x  (1; 3)  t  (2; 3).
(b)  t 2  5t  m . Xét hàm f (t )  t 2  5t , từ BBT  m   

25

; 6 
 4


7/ Giải hệ phƣơng trình:

3 3
3

8 x y  27  18 y
 2
2

4 x y  6 x  y

3

 
(2x)3   3   18
3

 y
Giải: (2)  
. Đặt a = 2x; b = . (2) 
y
2x. 3  2x  3   3


 y
y



a  b  3

ab  1

 3 5
6   3 5
6 
;
;
 ,

 4
3  5   4
3  5 

1
1
8/ Giải bất phƣơng trình sau trên tập số thực:
(1)

x  2  3 x
5  2x
1
Giải:  Với 2  x  : x  2  3  x  0, 5  2x  0 , nên (1) luôn đúng
2
1
5
5
 Với  x  : (1)  x  2  3  x  5  2 x  2  x 
2
2
2
1
5

 

Tập nghiệm của (1) là S   ...
www.nguoithay.com
Bài giảng trực tuyến bằng video tại www.nguoithay.com
BÀI GIẢI CHI TIẾT PHƢƠNG TRÌNH – HỆ PHƢƠNG TRÌNH . GIÚP ÔN THI ĐẠI HỌC
WWW.NGUOITHAY.COM HOẶC WWW.NGUOITHAY.ORG
1/ Giải phƣơng trình:
x x x x x
2
2 3 1 3 2 2 5 3 16
.
Giải: Đặt
t x x2 3 1
> 0. (2)
x 3
2/ Giải bất phƣơng trình:
xx
x
1
2 2 1
0
21

Gii:
x01
3/ Giải phƣơng trình:
x x x
8
48
2
11
log ( 3) log ( 1) 3log (4 )
24
.
Gii: (1)
x x x( 3) 1 4
x = 3; x =
3 2 3
4/ Tìm m để phƣơng trình sau có nghiệm x
0;1 3



:
(2)
Gii: Đặt
2
t x 2x 2
. (2)
2
t2
m (1 t 2),dox [0;1 3]
t1
Khảo sát
2
t2
g(t)
t1
với 1 t 2. g'(t)
2
2
t 2t 2
0
(t 1)


. Vậy g tăng trên [1,2]
Do đó, ycbt
bpt
2
t2
m
t1
có nghiệm t [1,2]
t
m g t g
1;2
2
max ( ) (2)
3
5/ Giải hệ phƣơng trình :
x x y y
x y x y
4 2 2
22
4 6 9 0
2 22 0
(2)
Gii: (2)
2 2 2
22
( 2) ( 3) 4
( 2 4)( 3 3) 2 20 0
xy
xyx
. Đặt
2
2
3


xu
yv
Khi đó (2)
22
4
. 4( ) 8

uv
u v u v
2
0
u
v
hoặc
0
2
u
v
2
3
x
y
;
2
3

x
y
;
2
5
x
y
;
2
5

x
y
6/ 1) Giải phƣơng trình:
2 1 1 1
5.3 7.3 1 6.3 9 0
x x x x
(1)
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ phƣơng trình sau có 2 nghiệm phân biệt:
Bài tập phương trình và hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phương trình và hệ phương trình - Người đăng: hongquanbkct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Bài tập phương trình và hệ phương trình 9 10 879