Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phương trình vi phân

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4788 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài t p
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
CÂU H I ÔN T P LÝ THUY T:
1. Phát bi u ñ nh lý t n t i và duy nh t nghi m c a phương trình vi phân c p 1
2. Ý nghĩa hình h c c a ptvp c p 1.
3. D ng c a ptvp bi n s phân ly. Ch rõ phương pháp tích phân phương trình ñó?
4. D ng c a ptvp ñ ng c p và cách gi i nó.
5. Ptvp c p 1 như th nào ñư c g i là ptvp tuy n tính? Cách gi i?
6. D ng c a ptvp toàn ph n. Th nào là th a s tích phân. Cách gi i phương trình vi
phân toàn ph n.
7. D ng c a ptvp tuy n tính c p 2 ñ ng c p và không ñ ng c p?
8. Nghi m t ng quát c a pttt c p 2, h s h ng, không có v ph i?
9. Nghi m t ng quát c a pttt c p 2, h s h ng, không có v ph i có d ng như th
nào khi phương trình ñ c trưng: Có 2 nghi m th c khác nhau, có 2 nghi m th c
b ng nhau, có 2 nghi m o?
10. Quy t c tìm nghi m riêng c a ptvp c p 2, h s h ng và v ph i có d ng:
f(x) = eax (Pn(x)cosbx + Qm(x) sinbx) – Pn,Qm là các ña th c b c n và m
BÀI T P
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN C P 1:
Bài 1:
1. tgxsin2ydx + cos2x cotgy dy = 0
2

6. (2 st – s)dt + tds = 0

2

ð/s: cotg y = tg x + C
2. y – xy’ = a(1 + x2y’)
ð/s: y = a +

cx
1 + ax

3. y’ = cos(y – x)
ð/s: cotg

y-x
=x+C
2

4. y’ = 4x + 2y -1
4x + 2y -1 – 2ln( 4x + 2y -1 + 2) = x
+C
5. xdy – ydx = x2 + y2 dx
ð/s: arcsin (y/x) = ln C; y = ± x

ð/s: s/t + ln |t| = C; t = 0
7. xy’ – y = (x+y) ln(
ð/s: ln(

x+y
)
x

x+y
) = Cx
x

8. 2(3xy2 + 2x3)dx + 3(2x2y + y2) dy =
0
ð/s: x4 + 3x2y2 + y3 = C
9. y’ = (tgx).y + cos x
ð/s: y = (½ x + ¼ sin2x + C). (1/cosx)
10. y’ + 2xy =

xe-x

2

Bài t p Gi i tích 2 – T B môn Toán – Lý, Khoa V t Lý – ðHSP TpHCM

Bài 2:
1. y = (2x + y3)y’ ð/s : x = y3 + Cy2
3

12. (x – ycosx/y)dx + xcosx/y dy = 0

4

2. (y – x)y’ = y ð/s: xy = ¼ y + C
3. xy’ + x2 + xy – y = 0

ð/s: sin(y/x) = - ln|x| + C
13. (x + 1)(y’ + y2) = -y

ð/s: y = x(Ce- x – 1)
4. y = x(y’ – xcosx)

ð/s:
14. x – y/y’ = 2/y
ð/s: y2 = C(xy – 1); xy = 1

ð/s: y = x(C + sinx)

15. (x + y)2y’ = 1

5. (2x + y)dy = ydx + 4lny dy
ð/s: x = 2lny – y + 1 + Cy2
6. 3y2y’ – ay3 – x – 1 = 0

ð/s: x +y = tg(y – C)
16. dx/x = (1/y – 2x)dy

ð/s:

ð/s: y(xy – 1) = Cx

2 3

7. y’(x y + xy) = 1
ð/s:

17.

y - xy'
=2
x + yy'
ð/s: ln(x2 + y2) + arctg(y/x) = 0

2

8. (2x – y )y’ + 1 = 0
ð/s: x= Ce-2y + ½ y2 – ½ y + ¼

18. (1 + y2)(e2x dx – eydy)–(1 + y)dy = 0
ð/s: ½ e2x – ey – arctgy – ½ ln(1 + y2) = C

9. a(xy’ + 2y) = xyy’
2x + C
ð/s: y =
2Cx - 1
10. x2y’ = y(x + y)
ð/s: y =

19. yey = (y3 + 2xey)y’
ð/s: x = y2(C – e-y) và y = 0
20.

2x
;y=0
Cx2 - 1

xdx + ydy xdy - ydx
=
y2
x2 + y2
ð/s: x2 + y2 = x/y...
Bài tp Gii tích 2 – T B môn Toán – Lý, Khoa Vt Lý – ðHSP TpHCM
Bài tp
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
CÂU HI ÔN TP LÝ THUYT:
1. Phát biu ñịnh lý tn ti và duy nht nghim ca phương trình vi phân cp 1
2. Ý nghĩa hình hc ca ptvp cp 1.
3. Dng ca ptvp biến s phân ly. Ch rõ phương pháp tích phân phương trình ñó?
4. Dng ca ptvp ñẳng cp và cách gii nó.
5. Ptvp cp 1 như thế nào ñược gi là ptvp tuyến tính? Cách gii?
6. Dng ca ptvp toàn phn. Thế nào tha s tích phân. Cách gii phương trình vi
phân toàn phn.
7. Dng ca ptvp tuyến tính cp 2 ñẳng cp và không ñẳng cp?
8. Nghim tng quát ca pttt cp 2, h s hng, không có vế phi?
9. Nghim tng quát ca pttt cp 2, h s hng, không vế phi dng như thế
nào khi phương trình ñặc trưng: 2 nghim thc khác nhau, 2 nghim thc
bng nhau, có 2 nghim o?
10. Quy tc tìm nghim riêng ca ptvp cp 2, h s hng và vế phi có dng:
f(x) = e
ax
(P
n
(x)cosbx + Q
m
(x) sinbx) – P
n
,Q
m
là các ña thc bc n và m
BÀI TP
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CP 1:
Bài 1:
1. tgxsin
2
ydx + cos
2
x cotgy dy = 0
ð/s: cotg
2
y = tg
2
x + C
2. y – xy’ = a(1 + x
2
y’)
ð/s: y = a +
cx
1 + ax
3. y’ = cos(y – x)
ð/s: cotg
y - x
2
= x + C
4. y’ = 4x + 2y -1
4x + 2y -1 – 2ln( 4x + 2y -1 + 2) = x
+C
5. xdy – ydx = x
2
+ y
2
dx
ð/s: arcsin (y/x) = ln C; y = ± x
6. (2 st – s)dt + tds = 0
ð/s: s/t + ln |t| = C; t = 0
7. xy’ – y = (x+y) ln(
x + y
x
)
ð/s: ln(
x + y
x
) = Cx
8. 2(3xy
2
+ 2x
3
)dx + 3(2x
2
y + y
2
) dy =
0
ð/s: x
4
+ 3x
2
y
2
+ y
3
= C
9. y’ = (tgx).y + cos x
ð/s: y = (½ x + ¼ sin2x + C). (1/cosx)
10. y’ + 2xy =
xe
-x
2
Bài tập phương trình vi phân - Trang 2
Bài tập phương trình vi phân - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập phương trình vi phân 9 10 372