Ktl-icon-tai-lieu

bài tập quang học

Được đăng lên bởi dinhkenztupk8
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 32 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Traàn Ngoïc Laân
BAØI TAÄP PHAÀN QUANG HOÏC
Chuû ñeà 1: Söï phaûn xaï aùnh saùng – Göông phaúng
Caâu 1: Choïn caâu SAI
A. Caùc vaät ñöôïc chieáu saùng khoâng goïi laø caùc vaät saùng.
B. Nguoàn saùng laø töï noù phaùt ra aùnh saùng.
C. Tia saùng luoân luoân laø ñöôøng thaúng.
D. Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính, aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng.
Caâu 2:
Ñònh luaät veà ……… ñöôïc vaän duïng ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng: Söï xuaát hieän vuøng boùng
ñen vuøng nöûa toái, nhaät thöïc, nguyeät thöïc.
Choïn moät trong caùc caâu sau ñaây ñieàn vaøo choã troáng cho hôïp nghóa:
A. Söï phaûn xaï cuûa aùnh saùng. B. Söï khuùc xaï cuûa aùnh saùng.
C. Söï phaûn xaï toaøn phaàn cuûa aùnh saùng. D. Söï truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng.
Caâu 3:
Choïn caâu SAI
A. Hieän töôïng tia saùng bò ñoåi höôùng khi gaëp beà maët nhaün boùng goïi laø hieän töôïng phaûn xaï aùnh saùng.
B. Ñöôøng vuoâng goùc vôùi maët phaûn xaï taïi ñieåm tôùi goïi laø phaùp tuyeán .
C.Maët phaúng tôùi laø maët phaúng taïo bôûi tia tôùi vaø phaùp tuyeán taïi ñieåm tôùi.
D. Tia phaûn xaï naèm trong maët phaúng tôùi vaø ôû beân phaùp tuyeán so vôùi tia tôùi.
Caâu 4: Göông phaúng :
A. AÛnh vaø vaät ñoái xöùng nhau qua göông B. AÛnh vaø vaät cuøng tính chaát
C. Ñoä lôùn vaät, aûnh baèng nhau. D. Chæ coù caâu B sai.
Caâu 5: Tìm caâu phaùt bieåu sai:
A. Tia phaûn xaï ôû beân kia phaùp tuyeán ñoái vôùi tia tôùi.
B. Tia phaûn xaï naèm trong cuøng moâi tröôøng vôùi tia tôùi.
C. Tia phaûn xaï naèm trong maët phaûng chöùa tia tôùi.
D. Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi.
Ñeà chung cho caâu 6 vaø 7:
Khi taâm cuûa Maët Trôøi (a), Maët Traêng (b), Traùi Ñaát (c) cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng:
A. (a) giöõa (b) vaø (c) B. (b) giöõa (a) vaø (c)
C. (c) giöõa (a) vaø (b) D. (a), (b), (c) ôû moät vò trí khaùc
Caâu 6: Hieän töôïng nhaät thöïc xaûy ra khi:
A. B.
C. D.
Caâu 7: Hieän töôïng nguyeät thöïc xaûy ra khi:
A. B.
C. D.
Caâu 8: Roïi ñeán göông phaúng moät chuøm tia saùng hoäi tuï taïi A (hình veõ). A ñöôïc xem laø:
A. Vaät thaät B. Vaät aûo
C. AÛnh thaät D. AÛnh aûo
bài tập quang học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập quang học - Người đăng: dinhkenztupk8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài tập quang học 9 10 990