Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Quang học

Được đăng lên bởi Nguyen Lam Thao
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ BÀI (DỤNG CỤ QUANG HỌC)
Câu 1. Một người có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ
D = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực. Độ bội giác của kính là:
A. 5,5 (lần).
B. 5 (lần).
C. 6 (lần).
D. 4 (lần).
Câu 2. Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ + 1 (đp), người này
sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt
A. 33,3 (cm).
B. 40,0 (cm).
C. 27,5 (cm).
D. 27,5 (cm).
Câu 3. Một người cận thị khi đeo kính có độ tụ - 2,5dp thì nhìn rõ các vật từ 22cm đến vô cực. Kính
cách mắt 2cm. Độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết không mang kính
A. D = 5dp.
B. D = 3,9dp
C. D = 2,5dp
D. D = 4,14dp.
Câu 4. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Đặt thấu kính này giữa vật AB và màn (song song với vật) sao
cho ảnh của vật trên màn lớn gấp hai lần vật. Nếu để ảnh của vật trên màn lớn gấp ba lần vật thì phải
tăng khoảng cách vật – màn thêm 10cm. Tiêu cự của thấu kính là:
A. f = 10cm
B. f = 16cm
C. f = 8cm
D. f = 12cm
Câu 5. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 24 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển
vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 20cm. Độ bội giác của kính
hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:
A. 100 (lần).
B. 96,0 (lần).
C. 67,2 (lần).
D. 70,0 (lần).
0
6. Lăng kính có góc ở đỉnh là 60 , chiết suất 1,5, ở trong không khí. Chiếu vuông góc tới một mặt bên
của lăng kính một chùm sáng song song. thì
A. không có tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.
B. góc ló lớn hơn 300
C. góc ló nhỏ hơn 300
D. góc ló nhỏ hơn 450
7. Một tia sáng chiếu tới một mặt bên của một lăng kính có góc ở đỉnh là 60 0 ở vị trí có độ lệch cực
tiểu :
A. Góc khúc xạ r=200.B. Góc khúc xạ r=300.
C. Góc khúc xạ r=300.
D. Phải biết góc tới i mới có thể xác định được góc khúc xạ r.
Câu nào dưới đây sai?
8. Cho một chùm tia song song, đơn sắc, đi qua một lăng kính thủy tinh.
A. Chùm tia ló là chùm tia phân kỳ.
B. Chùm tia ló là chùm tia song song.
C. Chùm tia ló lệch về phía đáy của lăng kính.
D. Góc lệch của chùm tia tùy thuộc vào góc tới i.
9. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính :
A. phụ thuộc góc ở đỉnh của lăng kính.
B. phụ thuộc chiết suất của lăng kính.
C. không phụ thuộc chiết suất của lăng kính.
D. phụ thuộc góc tới của chùm sáng tới.
10. Khi xét đường đi của tia sáng qua lăng kính, ta thấy :
A. góc ló i’ phụ thuộc góc tới i. B. góc ló i’ phụ thuộc chiết suất của lăng kính.
C. góc ló i’ không phụ thuộc góc ở đỉnh của lăng kính.
D. góc lệch của tia sá...
ĐỀ BÀI (DỤNG CỤ QUANG HỌC)
Câu 1. Một người có khoảng nhìn từ 25 (cm) đếncực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ
D = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực. Độ bội giác của kính là:
A. 5,5 (lần). B. 5 (lần). C. 6 (lần). D. 4 (lần).
Câu 2. Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ + 1 (đp), người này
sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt
A. 33,3 (cm). B. 40,0 (cm). C. 27,5 (cm). D. 27,5 (cm).
Câu 3. Một người cận thị khi đeo kính độ tụ - 2,5dp thì nhìn các vật từ 22cm đến cực. Kính
cách mắt 2cm. Độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết không mang kính
A. D = 5dp. B. D = 3,9dp C. D = 2,5dp D. D = 4,14dp.
Câu 4. Một thấu kính hội tụ tiêu cự f. Đặt thấu kính này giữa vật AB và màn (song song với vật) sao
cho nh của vật trên màn lớn gấp hai lần vật. Nếu để ảnh của vật trên màn lớn gấp ba lần vật thì phải
tăng khoảng cách vật – màn thêm 10cm. Tiêu cự của thấu kính là:
A. f = 10cm B. f = 16cm C. f = 8cm D. f = 12cm
Câu 5. Một người mắt tốt khoảng nhìn rõ từ 24 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển
vi vật kính O
1
(f
1
= 1cm) thị kính O
2
(f
2
= 5cm). Khoảng cách O
1
O
2
= 20cm. Độ bội giác của kính
hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:
A. 100 (lần). B. 96,0 (lần). C. 67,2 (lần). D. 70,0 (lần).
6. Lăng kính góc đỉnh 60
0
, chiết suất 1,5, trong không khí. Chiếu vuông góc tới một mặt bên
của lăng kính một chùm sáng song song. thì
A. không có tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai. B. góc ló lớn hơn 30
0
C. góc ló nhỏ hơn 30
0
D. góc ló nhỏ hơn 45
0
7. Một tia sáng chiếu tới một mặt bên của một lăng kính góc đỉnh 60
0
vị trí độ lệch cực
tiểu :
A. Góc khúc xạ r=20
0
.B. Góc khúc xạ r=30
0
. C. Góc khúc xạ r=30
0
.
D. Phải biết góc tới i mới có thể xác định được góc khúc xạ r.
Câu nào dưới đây sai?
8. Cho một chùm tia song song, đơn sắc, đi qua một lăng kính thủy tinh.
A. Chùm tia ló là chùm tia phân kỳ. B. Chùm tia ló là chùm tia song song.
C. Chùm tia ló lệch về phía đáy của lăng kính. D. Góc lệch của chùm tia tùy thuộc vào góc tới i.
9. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính :
A. phụ thuộc góc ở đỉnh của lăng kính. B. phụ thuộc chiết suất của lăng kính.
C. không phụ thuộc chiết suất của lăng kính. D. phụ thuộc góc tới của chùm sáng tới.
10. Khi xét đường đi của tia sáng qua lăng kính, ta thấy :
A. góc ló i’ phụ thuộc góc tới i. B. góc ló i’ phụ thuộc chiết suất của lăng kính.
C. góc ló i’ không phụ thuộc góc ở đỉnh của lăng kính.
D. góc lệch của tia sáng qua lăng kính phụ thuộc góc tới i, chiết suất và góc ở đỉnh của lăng kính.
11. Một vật thẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính L. Đặt phía bên kia thấu kính một
màn ảnh E vuông góc với trục chính của thấu kính. dịch E, ta tìm được một vị trí của E để nh
hiện rõ trên màn.
A. L là thấu kính phân kỳ. B. L là thấu kính hội tụ. C. Không đủ dữ kiện để kết luận như trên.
D. Thí nghiệm như trên chỉ xảy ra khi vật AB ở trong khoảng tiêu cự của L.
12. Vật thẳng AB được đặt ở một vị trí bất kì và vuông góc với trục chính của một thấu kính L. Đặt một
màn nh E bên kia của thấu kính L, vuông góc với quang trục. Di chuyển E, ta không tìm được vị trí
nào của E để có ảnh hiện lên màn.
A. L là thấu kính phân kỳ. B. L là thấu kính hội tụ.
Bài tập Quang học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Quang học - Người đăng: Nguyen Lam Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập Quang học 9 10 585