Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập số phức

Được đăng lên bởi Tôi Là Tôi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC

LỚP HỌC THÊM SQ

.

SỐ PHỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG
ĐH Khối A – 2012 (NC).Cho số phức z thỏa mãn



5 zi
z 1

  2  i tính môđun số phức w  1  z  z

2

Đáp số: 13
2  1  2i 
ĐH Khối D – 2012 (CB).Cho số phức z thỏa mãn  2  i  z 
 7  8i .Tính môđun số phức w  z  1  i
1 i
Đáp số:5
ĐH Khối D – 2012 (NC).Giải phương trình trên tập số phức: z 2  3(1  i ) z  5i  0
Đáp số: z  1  2i; z  2  i
ĐH Khối B – 2012 (NC).Gọi z1 và z2 là 2 nghiệm phức của phương trình z 2  2 3iz  4  0 .Viết lượng
giác của z1 và z2



2
2 


 i sin 
Đáp số: z1  2  cos  i sin  ; z2  2 cos
3
3
3


3
2i
  3  i  z .Tìm tọa độ biểu diễn của z
CĐ Khối A,B,D – 2012 (CB).Cho số phức z thỏa mãn  1  2i  z 
1 i
trong mặt phẳng Oxy.
 1 7
; 
Đáp số: M 
 10 10
CĐ Khối A,B,D – 2012 (NC).Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  2z  1  2i  0 .Tính z1  z2 .
Đáp số: 1  5
2

ĐH Khối A – 2011 (CB)..Tìm tất cả các số phức z biết: z 2  z  z
1 1
1 1
Đáp số: z  0; z    i; z    i
2 2
2 2
ĐH Khối A – 2011 (NC)..Tính môđun của số phức z biết:  2z  1  1  i   z  1  1  i   2  2i



Đáp số:
ĐH Khối B – 2011 (CB)..Tìm số phức z biết z 



2
3

5i 3
1  0
z
Đáp số: z  1  i 3; z  2  i 3

 1  i 3
ĐH Khối B – 2011 (NC).Tìm phần thực và phần ảo của số phức z  


 1 i 
ĐH Khối D – 2011 (CB)..Tìm số phức z biết: z   2  3i  z  1  9i
CĐ Khối A,B,D – 2011 (CB).Cho số phức z thỏa mãn  1  2i 

2

3

Đáp số:Phần thực là 2;phần ảo là 2.

Đáp số: z  2  i
z  z  4i  20 .Tính môđun của z
Đáp số:5

CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC

LỚP HỌC THÊM SQ

1
z
1
1
Đáp số:phần thực là ;phần ảo là 
2
2
2
ĐH Khối A – 2010 (CB).Tìm phần ảo của số phức z, biết: z  ( 2  i) (1  2i) .
Đáp số:  2
CĐ Khối A,B,D – 2011 (NC).Cho số phức z thỏa mãn z 2  2(1  i ) z  2i  0 Tìm phần thực và phần ảo của

ĐH Khối A – 2010 (NC).Cho số phức z thỏa mãn: z 

(1  3i)3
. Tìm môđun của z  iz .
1 i

Đáp số: 8 2
ĐH Khối B – 2010 (CB).Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn
điều kiện | z  i |  | (1  i) z | .
Đáp số: đường tròn x 2  ( y  1 )2  2
ĐH Khối D – 2010.Tìm số phức z thoả mãn điều kiện | z |  2 và z2 là số thuần ảo.
Đáp số: z1 = 1 + i; z2 = 1 – i; z2 = –1 –i; z4 = –1+ i.
CĐ Khối A,B,D – 2010 (CB) Cho số phức z thỏ mãn: (2  3i)z  (4  i) z  (1  3i) 2 . Xác định phần thực và
phần ảo của z.
Đáp số: Phần thực – 2 ; Phần ảo 5.
CĐ Khối A,B,D – 2010 (NC).Giải ...
CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC LỚP HỌC THÊM SQ
.
SỐ PHỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG
ĐH Khối A – 2012 (NC).Cho số phức z thỏa mãn
5
2
1
z i
i
z
tính môđun số phức
2
w 1 z z
Đáp số:
13
ĐH Khối D – 2012 (CB).Cho số phức z thỏa mãn
2 1 2
2 7 8
1
i
i z i
i
.Tính môđun số phức
w 1z i
Đáp số:5
ĐH Khối D – 2012 (NC).Giải phương trình trên tập số phức:
2
3(1 ) 5 0z i z i
Đáp số:
1 2 ; 2z i z i 
ĐH Khối B – 2012 (NC).Gọi
1
z
là 2 nghiệm phức của phương trình
2
2 3 4 0z iz
.Viết lượng
giác của
1
z
Đáp số:
1 2
2 2
2 os isin ; 2 os isin
3 3 3 3
z c z c
CĐ Khối A,B,D – 2012 (CB).Cho số phức z thỏa mãn
2
1 2 3
1
i
i z i z
i
.Tìm tọa độ biểu diễn của z
trong mặt phẳng Oxy.
Đáp số:
1 7
;
10 10
M
CĐ Khối A,B,D – 2012 (NC).Gọi
1 2
,z z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
2z 1 2 0z i
.Tính
1 2
z z
.
Đáp số:
1 5
ĐH Khối A – 2011 (CB)..Tìm tất cả các số phức z biết:
2
2
z z z
Đáp số:
1 1 1 1
0; ;
2 2 2 2
z z i z i  
ĐH Khối A – 2011 (NC)..Tính môđun của số phức z biết:
2z 1 1 1 1 2 2i z i i
Đáp số:
2
3
ĐH Khối B – 2011 (CB)..Tìm số phức z biết
5 3
1 0
i
z
z
Đáp số:
1 3; 2 3z i z i 
ĐH Khối B – 2011 (NC).Tìm phần thực và phần ảo của số phức
3
1 3
1
i
z
i
Đáp số:Phần thực là 2;phần ảo là 2.
ĐH Khối D – 2011 (CB)..Tìm số phức z biết:
2 3 1 9z i z i
Đáp số:
2z i
CĐ Khối A,B,D – 2011 (CB).Cho số phức z thỏa mãn
2
1 2 4 20i z z i
.Tính môđun của z
Đáp số:5
Bài tập số phức - Trang 2
Bài tập số phức - Người đăng: Tôi Là Tôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập số phức 9 10 843