Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập stiren

Được đăng lên bởi vuminhduc59
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2. Tính chất hóa học
a/ Phản ứng cộng:
Cộng với Cl2, Br2, HCl, HBr, H2

C6H5 – CH = CH2 + Br2
C6H5 – CHBr – CH2Br

C6H5 – CH = CH2 + HCl
C6H5 – CHCl – CH3
b/ Phản ứng trùng hợp:

Phản ứng đồng trùng hợp là phản trùng hợp đồng thời hai hay nhiều loại monome

Sitren
buta – 1,3 – dien
c/ Phản ứng oxi hóa:

poli(biutadien – stiren)



3C6H5 – CH = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O
3C6H5 – CHOH – CH2OH + 2MnO2 + 2KOH
II – NAPHTALEN:
1/ Tính chất vật lí và cấu tạo:
Rắn trắng, lỏng thăng hoa ở nhiệt độ thường, mùi đặc trưng. Không tan troing nước, tan

trong dung môi hữu cơ. CTPT C10H8. + v = 7



5 + 2v = 7
2/ Tính chất hóa học:
a/ Phản ứng thế: tương tự benzen nhưng dễ thế hơn benzen. Sản phẩm thế ở vị trí số 1 (hay vị

trí ).

b/ Phản ứng cộng với H2:

...
2. Tính chất hóa học
a/ Phản ứng cộng:
Cộng với Cl
2
, Br
2
, HCl, HBr, H
2
C
6
H
5
– CH = CH
2
+ Br
2
C
6
H
5
– CHBr – CH
2
Br
C
6
H
5
– CH = CH
2
+ HCl
C
6
H
5
CHCl – CH
3
b/ Phản ứng trùng hợp:
Phản ứng đồng trùng hợp là phản trùng hợp đồng thời hai hay nhiều loại monome
Sitren buta – 1,3 – dien poli(biutadien – stiren)
c/ Phản ứng oxi hóa:
3C
6
H
5
– CH = CH
2
+ 2KMnO
4
+ 4H
2
O
3C
6
H
5
– CHOH – CH
2
OH + 2MnO
2
+ 2KOH
II – NAPHTALEN:
1/ Tính chất vật lí và cấu tạo:
Rắn trắng, lỏng thăng hoa ở nhiệt độ thường, mùi đặc trưng. Không tan troing nước, tan
trong dung môi hữu cơ. CTPT C
10
H
8
.
+ v = 7
5
+ 2v = 7
2/ Tính chất hóa học:
a/ Phản ứng thế: tương tự benzen nhưng dễ thế hơn benzen. Sản phẩm thế ở vị trí số 1 (hay vị
trí
).
Bài tập stiren - Trang 2
Bài tập stiren - Người đăng: vuminhduc59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập stiren 9 10 579