Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Sức Bền Vật Liệu

Được đăng lên bởi trithuc12145180
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP SỐ 01
Ghi chú: Sinh viên các lớp chất lượng cao làm bài trên giấy A4 và đóng tập nộp vào
buổi học tiếp theo.

0000====0000
3.1. Truïc baäc AC maët caét ngang hình troøn ñöôøng kính d1 , d2 , lieân keát chòu löïc vaø coù kích
thöôùc nhö hình 3.1. Truïc laøm baèng vaät lieäu coù moâñun ñaøn hoài E , öùng suaát cho pheùp   .
Bieát:    21kN / cm 2 ; E  2.104 kN / cm 2 ; q  750kN / m ; a  1, 2m .
a) Veõ bieåu ñoà noäi löïc phaùt sinh trong truïc.
b) Xaùc ñònh ñöôøng kính truïc  d1 , d 2  theo ñieàu kieän beàn.
c) Vôùi d1 , d2 tìm ñöôïc, tính chuyeån vò thaúng ñöùng cuûa maët caét qua C.
2P

2P

P

C

C

C

d2

a

P

l

l

d2
P  qa

a

B

P

P  qa

a

Hình 3.1

q

2a
d

d1
A

P  qa

B

q

2a

l

l

P

B

q

3a

l

l

d1
A

A

Hình 3.2

Hình 3.3

3.2. Truïc AC maët caét ngang hình troøn ñöôøng kính d , lieân keát chòu löïc vaø coù kích thöôùc nhö
hình 3.2. Truïc laøm baèng vaät lieäu coù moâñun ñaøn hoài E , öùng suaát cho pheùp   .
Bieát:    19kN / cm 2 ; E  2,1.104 kN / cm2 ; d  20cm ; a  1, 2m .
a) Veõ bieåu ñoà noäi löïc phaùt sinh trong truïc.
b) Xaùc ñònh tải trọng cho phép  q  theo ñieàu kieän beàn.
c) Vôùi q tìm ñöôïc, tính chuyeån vò thaúng ñöùng cuûa maët caét qua C.
3.3. Truïc baäc AC maët caét ngang hình troøn ñöôøng kính d1 , d2 , lieân keát chòu löïc vaø coù kích
thöôùc nhö hình 3.3. Truïc laøm baèng vaät lieäu coù moâñun ñaøn hoài E , öùng suaát cho pheùp   .
Bieát:    18kN / cm 2 ; E  2.104 kN / cm 2 ; d1  20cm; d2  15cm ; a  1, 2m .
a) Veõ bieåu ñoà noäi löïc phaùt sinh trong truïc.

b) Xaùc ñònh tải trọng cho phép  q  theo ñieàu kieän beàn.
c) Vôùi q tìm ñöôïc, tính chuyeån vò thaúng ñöùng cuûa maët caét qua C.
3.4. Truïc baäc AC maët caét ngang hình troøn lieân keát chòu löïc vaø coù kích thöôùc nhö hình 3.4.
Truïc laøm baèng vaät lieäu coù moâñun ñaøn hoài E , öùng suaát cho pheùp   .
Bieát:    16kN / cm 2 ; E  2.104 kN / cm 2 ; a  1, 5m . d1  16cm; d 2  9cm
a) Veõ bieåu ñoà noäi löïc phaùt sinh trong trục.
b) Xaùc ñònh tải trọng cho phép , q, theo ñieàu kieän beàn.
c) Vôùi q tìm ñöôïc, tính chuyeån vò cuûa maët caét taïi B .

C

a

P

C

d2
l

l

P  qa

a

B

P

l

d2
l

P

B
D

q

2a

q  3kN / m

3a

Hình 3.4

600

A

d1
A

E, F

d1

B
2m

A

C
3m

Hình 3.5

Hình 3.4

3.5. Thanh AC tuyeät ñoái cöùng chòu lieân keát khôùp xoay taïi A vaø ñöôïc giöõ bôûi thanh BD
nhö hình 3.5. Thanh BD laøm baèng vaät lieäu coù moâ ñun ñaøn hoài E vaø öùng suaát cho pheùp  
vaø dieän tích maët ca...
BÀI TẬP SỐ 01
Ghi chú: Sinh viên các lp chất lượng cao làm bài trên giấy A4 đóng tập nộp vào
buổi học tiếp theo.
0000====0000
3.1. Truïc baäc
AC
maët caét ngang hình troøn ñöôøng kính
1 2
,
d d
, lieân keát chòu löïc vaø ckích
thöôùc nhö hình 3.1. Truïc laøm baèng vaät lieäu coù moâñun ñaøn hoài
E
, öùng suaát cho pheùp
.
Bieát:
21 /
kN cm
;
4 2
2.10 /
E kN cm
;
750 /
q kN m
;
1, 2
a m
.
a) Veõ bieåu ñoà noäi löïc phaùt sinh trong truïc.
b) Xaùc ñònh ñöôøng kính truïc
1 2
,
d d
theo ñieàu kieän beàn.
c) Vôùi
1 2
,
d d
tìm ñöôïc, nh chuyeån vò thaúng ñöùng cuûa maët caét qua C.
3.2. Truïc
AC
maët caét ngang hình troøn ñöôøng kính
d
, lieân keát chòu löïc vaø coù kích thöôùc nhö
hình 3.2. Truïc laøm baèng vaät lieäu coù moâñun ñaøn hoài
E
, öùng suaát cho pheùp
.
Bieát:
2
19 /
kN cm
;
4 2
2,1.10 /
E kN cm
;
20
d cm
;
1, 2
a m
.
a) Veõ bieåu ñoà noäi löïc phaùt sinh trong truïc.
b) Xaùc ñònh tải trọng cho phép
q
theo ñieàu kieän beàn.
c) Vôùi
q
tìm ñöôïc, nh chuyeån vò thaúng ñöùng cuûa maët caét qua C.
3.3. Truïc baäc
AC
maët caét ngang hình troøn ñöôøng kính
1 2
,
d d
, lieân keát chòu löïc vaø ckích
thöôùc nhö hình 3.3. Truïc laøm baèng vaät lieäu coù moâñun ñaøn hoài
E
, öùng suaát cho pheùp
.
Bieát:
2
18 /
kN cm
;
4 2
2.10 /
E kN cm
;
1 2
20 ; 15
d cm d cm
;
1, 2
a m
.
a) Veõ bieåu ñoà noäi löïc phaùt sinh trong truïc.
P qa
P
q
2
a
a
A
B
C
Hình
3.3
2
P
l
l
1
d
2
d
P qa
P
q
2
a
a
A
B
C
Hình 3.2
P
l
l
d
P qa
P
q
3
a
a
A
B
C
Hình 3.1
2
P
l
l
1
d
2
d
Bài Tập Sức Bền Vật Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Sức Bền Vật Liệu - Người đăng: trithuc12145180
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài Tập Sức Bền Vật Liệu 9 10 339