Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành mô hình AD-AS

Được đăng lên bởi Vũ Hảo Hảo
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Bài tập thực hành1

Mô hình AD-AS
Câu 1:
Phương trình của đường tổng cung ngắn hạn SRAS có dạng như thế nào? Ba đặc tính của
phương trình này là gì? Giải thích vì sao đường tổng cung SRAS trong mô hình tiền
lương cứng nhắc có độ dốc thấp hơn so với đường tổng cung trong mô hình nhận thức
nhầm của công nhân?
Gợi ý:
Y = + α (P – Pe) : phương trình SRAS, đường tổng cung AS ngắn hạn. Từ
phương trình này ta thấy , α , và Pe là cho trước và xác định, P tăng thì Y tăng và P giảm
thì Y giảm. Hay khác với mối quan hệ trong tổng cầu, đối với tổng cung, Y có mối quan
hệ đồng biến với mức giá P.
Ba đặc tính của phương trình SRAS là :
1. Pe là cho trước, ↑P → ↑Y
2. P = Pe → Y =
3. P > (<) Pe → Y > (<)
Chúng ta nhớ lại ghi chú bài giảng về 2 mô hình tiền lương cứng nhắc và mô hình
nhận thức nhầm của người lao động được trình bày lại bên dưới. Đường tổng
cung ngắn hạn hình thành từ mô hình tiền lương cứng nhắc, SRAS SW, là kết nối
của 2 điểm có toạ độ (, P1) và (Y2, P2) (với ứng với và Y2 ứng với L2). Đường tổng
cung ngắn hạn hình thành từ mô hình hiểu nhầm của người lao động là SRAS WM
là kết nối của 2 điểm có toạ độ (, P1) và (Y3, P2) (với ứng với và Y3 ứng với L3 mà
ta cũng biết Y3 < Y2 , L3 < L2 ). Bạn thử phác hoạ hình ảnh của 2 đường tổng
cung này trên toạ độ (Y, P) sẽ thấy đường SRASWM dốc hơn SRASSW.

1

Đây là bài tập 5 của môn Kinh tê vĩ mô tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (niên khoá 20062007)

2

W/P

Bắt đầu từ W1/P1 và (điểm A). Bây giờ, P↑ từ

LS

P1 lên P2 nhưng W cố định tại W1. Tiền lương

W1
P1

thực giảm đến W1/P2 do vậy các hãng thuê L2.

A

Y = Y2 = F(, L2)

W1
P2

Do vậy, ↑P → ↓(W/P) → ↑L → ↑Y

B
Ld

L2

L

W/P,
W/Pe

Khởi đầu tại A: (W1/P1); Pe = P1

B’

W3
P1

W1
P1

Bây giờ, P↑ đến P2;

Ls

Ls (W/Pe) = Ls (W1/P1) =
Ld (W/P) = Ld (W1/P2) = L2 > (∴ EDL)

A

Các hãng định mức W ứng với dư cầu lao động EDL tại

W3
P2

B

(W3/P2) và L3 (điểm B) khi mà người lao động biết P ở mức

W1
P2

P1
Ld

L3

L2

L

↑ L đến L3 → ↑ Y đến Y3 = F(, L3)

Câu 2:
Các yếu tố làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn? Và cùng câu hỏi cho đường tổng
cung dài hạn?
Gợi ý:
Xem bảng tổng hợp sau đây về câu trả lời hướng dẫn, bạn có thể tìm ra một số các yếu tố
khác:
Một sự tăng lên của:
1. Chi phí lao động
(lương)

Dịch AS ngắn hạn:
Sang trái

Vì:
Chi phí sản xuất tăng

3

2. Các loại chi phí đầu
vào khác
3. Mức giá kỳ vọng
Một sự tăng lên của:
4. Nhập lượng vốn và
lao động (K, L)
5. Năng suất, tiến bộ
công nghệ (F)

Sang trái

Chi phí sản xuất tăng

Sang trái...
Bài tập thực hành
1
Mô hình AD-AS
Câu 1:
Phương trình của đường tổng cung ngắn hạn SRAS có dạng như thế nào? Ba đặc tính của
phương trình này là gì? Giải thích vì sao đường tổng cung SRAS trong mô hình tiền
lương cứng nhắc có độ dốc thấp hơn so với đường tổng cung trong mô hình nhận thức
nhầm của công nhân?
Gợi ý:
Y = + α (P P
e
) : phương trình SRAS, đường tổng cung AS ngắn hạn. Từ
phương trình này ta thấy , α , và P
e
là cho trước và xác định, P tăng thì Y tăng và P giảm
thì Y giảm. Hay khác với mối quan hệ trong tổng cầu, đối với tổng cung, Y mối quan
hệ đồng biến với mức giá P.
Ba đặc tính của phương trình SRAS là :
1. P
e
là cho trước,
P
Y
2. P = P
e
Y =
3. P > (<) P
e
Y > (<)
Chúng ta nhớ lại ghi chú bài giảng về 2 mô hình tiền lương cứng nhắc và mô hình
nhận thức nhầm của người lao động được trình bày lại n dưới. Đường tổng
cung ngắn hạn hình thành từ hình tiền lương cứng nhắc, SRAS
SW,
kết nối
của 2 điểm có toạ độ (, P
1
) và (Y
2
, P
2
) (với ứng với Y
2
ứng với L
2
). Đường tổng
cung ngắn hạn hình thành từ hình hiểu nhầm của người lao động SRAS
WM
là kết nối của 2 điểm có toạ độ (, P
1
) và (Y
3
, P
2
) (với ứng với Y
3
ứng với L
3
ta cũng biết Y
3
< Y
2
, L
3
<
L
2
). Bạn thử phác hoạ hình ảnh của 2 đường tổng
cung này trên toạ độ (Y, P) sẽ thấy đường SRAS
WM
dốc hơn SRAS
SW.
1
Đây là bài tập 5 của môn Kinh tê vĩ mô tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (niên khoá 2006-
2007)
1
Bài tập thực hành mô hình AD-AS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thực hành mô hình AD-AS - Người đăng: Vũ Hảo Hảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập thực hành mô hình AD-AS 9 10 243