Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP TÍCH PHÂN

Được đăng lên bởi hoangchuongqn567
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề ôn Đại học: Tích phân- Ứng dụng của tích phân

BÀI TẬP TÍCH PHÂN

Tính các tích phân sau:
1

Bài 1.

x3
∫0 x 2 + 1 dx
ln 3

Bài 2.

Bài 16.

e dx

(e

0

+ 3)

x

Bài 3.

∫ x (e

Bài 17.

3

0

3

−1

)

Bài 18.

∫

6

1 − cos3 x .sin x.cos 5 xdx

2 3

dx

∫

x x +4

x
∫0 1 + cos 2 x dx

1 − 2sin 2 x
∫0 1 + sin 2 x dx
ln 5

∫

∫x

∫x e

2

Bài 22.

dx

0
2

2

dx
+ 5x + 2

x4

∫

x5 + 1

∫x

3

Bài 26.

0
6

Bài 32.

∫ sin

2

xtgxdx

2

Bài 33.

∫e

0
2

Bài 34.

Bài 36.

sin 2 xdx

∫ ( tgx + e

sin x

cos x ) dx

∫x

5

Bài 38.

Bài 39.

Bài 40.

∫e

∫x

1 + x 2 dx

4

Created by Vũ Doãn Tiến

Trang 1

∫ ( x − 2) e
∫e

∫x

x

Bài 43.

∫

0
2

Bài 44.

2

2x

dx

dx
+ 2 e −2 x − 3

dx
+ 2x + 4

sin 2007 x
∫0 sin 2007 x + cos2007 xdx
ln

π

1 − 2sin 2 x
∫0 1 + 2sin 2 x dx

dx

∫ ( x + 2 − x − 2 ) dx

−1
p
2

sin 5 xdx

0

x2 + 1

0

Bài 42.
5

x5 + 2 x3

ln 3

Bài 41.

3x

∫

3 − 2 ln x
dx
1 + 2 ln x

0
ln 5

4

sin x - cos x
dx
1 + sin 2 x

∫x

−3
1

3

Bài 29.

dx
x −1

∫ x−2

0
5

1 − x 2 dx

0

x + 3dx

∫ ( x − 2) ln xdx

1

Bài 37.

x4 − x + 1
∫0 x 2 + 4 dx

2

2

∫ ( x + 1) sin 2 xdx

3

cos x

dx

π

π

Bài 28.

cos x + 4sin 2 x
dx
∫2 2 x + 1 + 4 x + 1
2

e

0

Bài 27.

sin 2 x

∫

5

0
1

dx

π

∫
π

2

Bài 31.

Bài 35.

0
2

0

Bài 15.

x+2
dx
x +1

π

Bài 25.

dx
x −1

∫ 2x

2

1

0

Bài 24.

2

1
10

3

4

∫ x−2
5
1

Bài 14.

0

+ cos x ) cos xdx

π
3 x

0
1

∫

sin x

∫ x lnxdx
π

π

Bài 23.

− x dx

2

0
10

Bài 13.

Bài 21.

ex −1

0
1

Bài 12.

0
7

2

e 2 x dx

ln 2
2

Bài 11.

∫ (e

3

4

Bài 10.

Bài 20.

2

π

Bài 9.

− x ) dx

sin 2 x + sin x
∫0 1 + 3cos x dx
2

4

Bài 8.

Bài 19.

π

π

Bài 7.

2

Bài 30.

π

0

5

Bài 6.

e

2

2

Bài 5.

∫ ln ( x
2

π

Bài 4.

∫
1
3

+ x + 1 dx

2x

1 + 3ln x .ln x
dx
x

e

x

∫

x2 + 1
∫1 x .ln xdx
e

2

x 5e x dx

ln ( x + 1)
dx
x2
1

∫

Chuyên đề ôn Đại học: Tích phân- Ứng dụng của tích phân
3

Bài 45.

2

2
∫ x ln ( x + 5) dx

Bài 63.

0

1

π
2

Bài 46.

∫ ( sin x - cos x + 3)
∫

e +2
x

0

3

dx

dx

4sin 3 x
∫0 1 + cos x dx
2

Bài 49.

2

0

x

Bài 82.

∫ sin

Bài 83.

∫ sin

Bài 84.

∫ cos x

Bài 85.

∫ 3sin x + 4 cos x

Bài 86.

∫ 3cos x + 7 sin x

x
∫0 cos2 x dx

∫3

x −3
dx
x +1 + x + 3

∫x

1 − xdx

−1
9

Bài 52.

3

1

⎛ x +1⎞
∫1 ⎜⎝ x ⎟⎠ ln xdx
3

e

Bài 53.

3

Bài 54.

∫

1
ln 8

Bài 55.

dx
x + x3

∫

e x + 1e 2 x dx

0

e3

Bài 58.

∫x
1

π 2

Bài 59.

∫

0
1

Bài 60.

∫
0
1

Bài 61.

2

∫e

2

ln x
dx
ln x + 1

sin 3 x
dx
1 + cos 2 x
dx
x +1 + x

x2
∫0 4 − x 2 dx

dx
+1

...
Chuyên đề ôn Đại hc: Tích phân- ng dng ca tích phân
Created by Vũ Doãn Tiến Trang 1
BÀI TP TÍCH PHÂN
Tính các tích phân sau:
Bài 1.
1
3
2
0
1
x
dx
x +
Bài 2.
()
ln 3
3
0
3
x
x
edx
e +
Bài 3.
()
0
2
3
1
1
x
x
ex
++
dx
Bài 4.
2
6
3
0
1 cos .sin .cos
5
x
xxd
π
x
Bài 5.
23
2
5
4
dx
xx+
Bài 6.
4
0
1cos2
x
dx
x
π
+
Bài 7.
2
4
0
12sin
1sin2
x
dx
x
π
+
Bài 8.
ln 5
2
ln 2
1
x
x
edx
e
Bài 9.
2
2
0
x
xdx
Bài 10.
2
1
3
0
x
x
edx
Bài 11.
10
5
21
dx
x
x−−
Bài 12.
1
2
0
25
dx
xx++
2
Bài 13.
2
4
5
0
1
x
dx
x +
Bài 14.
1
32
0
3
xdx+
Bài 15.
2
4
sin - cos
1sin2
x
x
dx
x
π
π
+
Bài 16.
2
1
1
.ln
e
x
x
dx
x
+
Bài 17.
1
13ln.ln
e
x
x
dx
x
+
Bài 18.
()
3
2
2
ln
x
xdx
Bài 19.
2
0
sin 2 sin
13cos
x
x
dx
x
π
+
+
Bài 20.
()
2
sin
0
cos cos
x
ex
π
+
xdx
Bài 21.
7
3
0
2
1
x
dx
x
+
+
Bài 22.
3
2
0
sin
x
tgxdx
π
Bài 23.
2
cos
0
sin 2
x
ex
π
dx
Bài 24.
2
4
2
0
1
4
xx
dx
x
−+
+
Bài 25.
()
4
sin
0
cos
x
tgx e x dx
π
+
Bài 26.
1
52
0
1
x
xdx
Bài 27.
2
3
0
sin 5
x
ex
π
dx
Bài 28.
3
52
0
1
x
xdx+
Bài 29.
2
4
2
0
12sin
12sin
x
dx
x
π
+
Bài 30.
e
2
1
x lnxdx
Bài 31.
2
22
0
sin 2
os 4sin
x
dx
cx x
π
+
Bài 32.
6
2
21 41
dx
x
x++ +
Bài 33.
2
0
(1)sin2
x
xdx
π
+
Bài 34.
2
1
(2)ln
x
xdx
Bài 35.
10
5
21
dx
x
x−−
Bài 36.
1
32ln
12ln
e
x
dx
x
x
+
Bài 37.
3
53
2
0
2
1
xx
dx
x
+
+
Bài 38.
5
3
(2 2)
x
xd
+−−
x
Bài 39.
()
1
2
0
2
x
x
edx
Bài 40.
ln 5
2
ln 3
23
xx
dx
ee
+−
Bài 41.
0
2
1
24
dx
xx
++
Bài 42.
2007
2
2007 2007
0
sin
sin cos
p
x
dx
x
x+
Bài 43.
2
ln
5
0
x
x
edx
Bài 44.
(
)
2
2
1
ln 1x
dx
x
+
BÀI TẬP TÍCH PHÂN - Trang 2
BÀI TẬP TÍCH PHÂN - Người đăng: hoangchuongqn567
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP TÍCH PHÂN 9 10 661