Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tích phân

Được đăng lên bởi nhansoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Tính các tích phân sau đây:

6

cos xdx

  2 sin x  1

1



3

6 cos x  1 sin xdx


3

a.

dx
1 x  3 ln x  2 



3

0

b.

x 8
2

a.

0

 x  2  dx
2

 4x  5



c.


6

sin 2 xdx
0 cos4 x  sin 4 x

 x

b.



3 cot gx  1 sin 2 x

0


4

d.

0

1

0

x  1x dx
2

 2 x  cos xdx

2

xdx
2

x

  x  1

3

e.

2

e2 x dx

0

3x  2
0 e x dx
1

f.

xdx

0

 cos

sin xdx
0 cos4 x


b.

c.

3

3

2

 x cos

2

0

a.

0



cos 2 xdx


3

dx

  2 x  1 sin xdx


4

d.
Bài 4: Tính các tích phân sau đây:

e2tgx dx
0 cos2 x


2



a.

  sin x  cos x 


4

b.

x cos xdx

6

Bài 5: Tính các tích phân sau đây:

3


6


4

Bài 2: Tính các tích phân sau đây:

x

dx
3

 tgx  tg x


6

c.
1

2

sin 2 xdx
0 2 sin x  1

4

d.

 sin

xdx

19

d.

c.

tgxdx
0 cos3 x

2

e

c.

x


3


2

b.

2 x 1

d.
Bài 3: Tính các tích phân sau đây:

0

a.

e


6

dx

4

1

 ( x  3)2
g.

3

  3x

dx

0

1

a.

 x  e 
h.

x

x 2

0

e

 ln

Bài 6: Tính các tích phân sau đây:
c.

1

 x ln  x
d.

 x ln  x  1 dx
b.

1

 1 ln xdx

1

dx

0

1

2

2

xdx

0

2

 1 dx

...
Bài 1: Tính các tích phân sau đây:
a.
6
3
0
2 1
cos
sin
xdx
x
b.
2
3
6 1cos sinx xdx
c.
1
3 2ln
e
dx
x x
d.
19
2
3
0
8
xdx
x
Bài 2: Tính các tích phân sau đây:
a.
1
2
0
2
4 5
x dx
x x
b.
2
4
2
0
cos
tgx
e dx
x
c.
2
2
6
3 1cot sin
dx
gx x
d.
4
2 1
1
x
dx
e x
Bài 3: Tính các tích phân sau đây:
a.
3
3
0
cos
tgxdx
x
b.
2
2 3
6
sin co sx xdx
c.
d.
4
2
0
2cos
sin cos
xdx
x x
Bài 4: Tính các tích phân sau đây:
a.
3
3
4
0
sin
cos
xdx
x
b.
3
2 3
0
1x x dx
c.
6
0
2
2 1
sin
sin
xdx
x
d.
4
3
6
dx
tgx tg x
Bài 5: Tính các tích phân sau đây:
a.
0
2 1 sinx xdx
b.
2
0
2 cosx x xdx
c.
4
2
0
cosx xdx
d.
4
2
0
cos
xdx
x
e.
1
2
2
0
1
x
x e dx
f.
1
0
3 2
x
x
dx
e
Bài tập tích phân - Trang 2
Bài tập tích phân - Người đăng: nhansoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập tích phân 9 10 137