Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tích phân

Được đăng lên bởi lhieu2002
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi tËp tÝch ph©n<®îc chia theo d¹ng>

Trêng THPT §inh Tiªn Hoµng
Mü §øc-Hµ Néi

I.Gi¶i bµi tËp tÝch ph©n b»ng ph¬ng ph¸p “®æi biÕn sè”<®¨t Èn phô>.
 Nếu hàm số có mẫu: đặt t = mẫu

1/ I 

3



4/ I=

7/ I =

2/ I =

x 1
2

0

5/ I=

0

2

10/ I = 
1

1

13/ I = 

0

1
x 1  x3

dx



3

0

1

1 x2

3



11/ I =

0

x
dx
2
04x

6/ I = 

dx

4

x 5  2x 3
2

x 1

7

dx

1
14/ I =  x
dx
e

4
0

2

17/ I = sin 2x  sin x dx



0

19/ I = sin 2x.cos x dx


0 1  cos x


4

20/I = sin x dx
 2
0

tgx
2

cos x 1  cos x

cos x

2

x x 9

x3

7



12/ I =

0

3

1 x

2

dx

dx

2

1
dx
x
1

e
1

15/ I = 

18/ I =

1  3cos x
3

1



9/ I =

1

x
dx
2x  1


2


4

x3

1
dx
2x  1

3/ I  

x2 1
8/I = 
dx
0 x 1

e 2x
16/I =  x
dx
0 e 1

22/ I = 

7

4

3

2


3

dx
x
e 1

0

x 1
dx
3
3x  1





ln 2

x
 1  x 2 dx
7
3

e2x

ln 5

x 3 dx

21/ I =


4 1  2sin 2

x

 1  sin 2x dx
0

2

sin 2x

 1  cos x dx
0

dx

1

 Nếu hàm số có căn đặt t = căn

1) I

22
3

1



3

3 x  5dx

2) I   x 2  x dx
3

0

1

x2
4/I = 
dx
(x

1)
x

1
0
1

7) I 

2 3



x x2  4

5

10/I =

2

2
2
 x 4  x dx

1

13*/I =

 2



ln 2

8/I = 

2

e2x

dx
x
e 1

e

3) I  
1

1

1
dx
2x 1

1
x 16  x

2

dx

6) I  
0

6

2

11/I =  x (x  4) dx
0

ln 2

x
 e  1dx
0

2

x
17/I = 
dx
1

x

1
1

x 1
dx
3
3x

2
0

12/I =

x x 9

15/I = 

0

1
dx
3  2x

9

18/I =  x. 3 1  xdx
1

2

19/I = 

dx

x2  4
dx
x



4 3
3
1

xdx
2x 1

2

2 3

3

1  ln x
dx
x

1



9*/I =
4

2

dx 14/I =
2
x x 1

2

16/I =

0

x2 1



ln 5

4

5) I  
4

dx

2

20/I =

2
4

 sin xdx
0

 Hàm số có lũy thừa đặt

t = biểu thức trong lũy thừa
1

1 ) I   x (1  x ) dx
3

0


2

7/I=


2



0

1

2) I   x (1  x ) dx
5

3 6

0

1

4/I = sin 5 xdx

0

4 3

0

3

4

5

0

5
3 6
sin 2x(1  sin 2 x)3 dx 8/I =  x (1  x ) dx
0

3
 cos xdx

0

5/I =  x (x  1) dx
1

3/ I =


2

sin 2x

6*/I =  (2  sin x) 2 dx

2

2

9/ I= sin x cos x(1  cos x) 2 dx

0

2

x3
10/I =  2
dx
3
0 (x  1)
1

1

11/ I=  (1  2x)(1  3x  3x 2 )3 dx
0

 Hàm số nằm trên hàm e mũ

t = biểu thức trên mũ

4

1/ I =

e


2

tgx  2

cos

2

0

2/ I =  e

x

sin 2 x

5*/I =  e

ex

0

e e

x

dx

3x 1

dx

6/ F 

ln 3

ex

0

(e x  1) e x  1

8/ I= 

 /2

e

sin 2 x

sin 3 x cos xdx

0

0

0

x

3/I = esin 2 x .sin x cos3 xdx

0

1

4/ I = (esin x  cos x) cos x dx


7/ I = 

sin 2x dx


4


2

1


2

e2x
9/I =  x
dx
e

1
0
2
...
Tng THPT §inh Tiªn Hoµng Bµi tËp tÝch ph©n<®îc chia theo d¹ng>
Mü §øc-Hµ Néi
I.Gi¶i bµi tËp tÝch ph©n b»ng ph¬ng ph¸p ®æi biÕn sè <®¨t Èn phô>.
Nếu hàm số có mẫu: đặt t = mẫu
1/
3
3
2
0
1
x dx
I
x
2/ I =
2x
ln 5
x
ln 2
e
dx
e 1
3/
4
0
1
2 1
I dx
x
4/ I=
2
1
x
dx
x
5/ I=
3
7
3
2
0
x
dx
1 x
6/ I =
1
2
0
x
dx
4 x
7/ I =
7
3
3
0
x 1
dx
3x 1
8/I =
2
3
0
x 1
dx
x 1
9/ I =
4
2
7
1
dx
x x 9
10/ I =
11/ I =
5 3
3
2
0
x 2x
dx
x 1
12/ I =
3
7
3
2
0
x
dx
1 x
13/ I =
1
0
x
dx
2x 1
14/ I =
1
x
0
1
dx
e 4
15/ I =
2
x
1
1
dx
1 e
16/I =
2x
2
x
0
e
dx
e 1
17/ I =
2
0
sin 2x sin x
dx
1 3cos x
18/ I =
2
4
0
1 2sin x
dx
1 sin 2x
19/ I =
2
0
sin 2x.cos x
dx
1 cos x
20/I =
3
4
2
0
sin x
dx
cos x
21/ I =
2
0
sin 2x
dx
1 cos x
22/ I =
3
2
4
tgx
dx
cos x 1 cos x
1
Bài tập tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tích phân - Người đăng: lhieu2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập tích phân 9 10 88