Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tích phân có lời giải hay

Được đăng lên bởi Minhhoang Pham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1


2x 
Caâu1: Tính tích phân I = 0 e  1  2x x.dx


1

Giaûi:



I= 1 ex x  ex x  ex 1  dx  1 e x x.d ex x
0
0


2 x




 e x

x

2

2
1 e

0 2

2

2 2x 1  x  1  x
1
Caâu2: Tính tích phân I = 1 e . x  x  x2 dx



Giaûi:
2

1  x
e .
4

2 x 1 x 
I= 2 x 1  x  x 1  x
x 
2 e
x 1
x 1  x


e
.
e
.

e
.
dx

e
.
.d
e
.



1
1
1 23
x 
x
x  
x 
2
x2


x

1



2x
Caâu3: Tính tích phân I = 1 e .ln x  ln x  x dx
e





Giaûi:
x


e
e
e
I=  ex .ln x  e x ln x   dx   e x .ln x.d e x .ln x 
1
1

x


1
2 e2x
0

Caâu4: Tính tích phân I = 



 1  x  




ex .ln x





1

1 
 dx
2  1  x 


2



2

2e

e e

1
2

Giaûi:
1
2 ex
0

I= 



1  x  ex




1
ex 1  x
1 
x
x
x
2
1 x  e
 dx  0 e 1  x.d e 1  x 
2
2 1  x



e



ln x

1

Caâu5: Tính tích phân I = 2  x  1 .ln x  2  x  1  x dx







2

1
e 1
2 
0 4 2

Giaûi:
I= 



e
ln x
x  1
x  1.ln x 

dx   x  1.ln x.d


2
x 
 2 x 1

e

2

Caâu6: Tính tích phân I = 2 
e


 x  1.ln x  dx 

x  1.ln x
2



2

2
e e  1  ln 2

2
2


x ln x 1

x  1 .ln x
 dx
 x 2  1 x







2





Giaûi:
I



e



x ln x


x2  1

2

x  1.ln x 

2

x 2  1.ln x
2





2



x 2  1
 dx 
x 




I



5



2

x  1.e

x  1.e
3

2x



3





x 2  1.ln x 



2
5

x

2



1

x  1. 

2x

 
2

2 e

5

xe2x



2



2

Giaûi:

2

x 2  1.ln x.d

e2  1  3 ln 2 2
e

2
2

Caâu7: Tính tích phân I= 

2

e

2

2x







 2 x  1.e  dx  

2
x 1


6 2

Caâu8: Tính tích phân I = 

 23.e6
3
2
5

x

2


 2 .e6x dx


x2  1

x

2
5







x

2

x  1.e

5


2x

1
 .e dx
2
 x 1 

 1 .



2x

 .d 
2



x 2  1.e2x 

Giaûi:

I



2



xe x


x 2  1.e x 


5

x 2  1.e x
2



2



2

x 1

2
2 e

5

2




x 2  1.e x dx  



 22.e2
2

2
5

x 2  1.e x .d





x 2  1.e x 

5


2

4

sin x

 cosx dx
2x



Caâu9: Tính tích phân I =  x.sin x 

Giaûi:
I






2

4

 sin x
x.sin x 

 2 x

x.sin x
2



2


xcosx dx 



2  1      3

2  2
8
16

4

2

3


Caâu10: Tính tích phân I =  x.cosx 




2

4

x.sin x.d





x.sin x dx 

cosx

 sin x dx
2x


Giaûi:
I






2

3

 cosx
x.cosx 

 2 x

x.cosx
2



2


x sin x dx 



2  

23.3
3

1 5x

Caâu11: Tính tích phân I = 0

2
2

 3x  20

x  2x  3

dx




2

3

x.cosx.d





x .cosx d...
Caâu1: Tính tích phân I =
1
2x
0
1
e 1 x.dx
2x
Giaûi:
I=
2
x
2
1 1
x x x x x
0 0
e x
1 e
1
e x e x e dx e x.d e x
0
2 2
2 x
Caâu2: Tính tích phân I =
2
2x
2
1
1 x 1 x 1
e . dx
x x
x
Giaûi:
I=
2
x
4
2 2
x x x x x
2 3
1 1
1 x
e .
1 x 1 x 1 1 x 1 x e
x
2
e . e . e . dx e . .d e .
1
x x x x 2
x 2
Caâu3: Tính tích phân I =
e
2x
1
1
e .lnx ln x dx
x
Giaûi:
I=
2
x
x 2e
e e
x x x x
1 1
e .lnx
e e
e
e .lnx e lnx dx e .ln x.d e .ln x
1
x 2 2
Caâu4: Tính tích phân I =
1
2x
2
0
1
e 1 x 1 dx
2 1 x
Giaûi:
I=
2
x
1 1
x x x x x
2 2
0 0
1
e 1 x
1 e 1
e 1 x e 1 x e dx e 1 x.d e 1 x
2
2 4 2
2 1 x
0
Caâu5: Tính tích phân I =
Bài tập tích phân có lời giải hay - Trang 2
Bài tập tích phân có lời giải hay - Người đăng: Minhhoang Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập tích phân có lời giải hay 9 10 104