Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tích phân phân thức hữu tỉ

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài t p
Tích phân phân th c h u t
Bài 1: Tích các tích phân sau:
26.

2x + 3
∫ ( x − 2)( x + 5) dx

27.

xdx
∫ ( x + 1)( x − 2)( x + 3)

28.

x10
∫ x 2 − x − 2 dx

29.

5x2 + 6x + 9
∫ ( x − 3)2 ( x + 1)2 dx

30.

x2 − 8x + 7
∫ ( x 2 − 2 x − 10)2 dx

31.

∫ (x

32.

xdx
∫ x8 − 1

33.

35.

x11dx
∫ x8 + 3x 4 + 2

38.

x2 + 2
∫ x 4 + 4 dx

x3dx

2

2x − 3
dx
− 3x + 2)3
x9 dx

∫ ( x − 1)

34.

∫

36.

x3 + 3x 2 + 5 x + 7
dx
∫
x2 + 2

37.

x5 + 1
∫ x 4 − 8x 2 + 16 dx

39.

x3 + x + 1
∫ x 4 − 81 dx

40.

x2 + 1
∫ x5 − x 2 dx

100

(x

10

+ 2 x5 + 2 )

Bài 2: Dùng phương pháp Ostrogradski, tính các tích phân sau:

41.

4 x 4 + 4 x3 + 16 x 2 + 12 x + 8
dx
∫ ( x + 1)2 ( x 2 + 1)2

42.

∫ (x

4

43.

2 x 4 − 4 x3 + 24 x 2 − 40 x + 20
∫ ( x − 1)( x 2 − 2 x + 3)3 dx

44.

∫ (x

2

dx
+ 1) 2
dx
+ x + 1) 2

Bài t p Gi i Tích 1, B môn Toán – Lý, Khoa V t Lý, ðHSP Tp.HCM

2

...
Bài tp Gii Tích 1, B môn Toán – Lý, Khoa Vt Lý, ðHSP Tp.HCM
Bài tp
Tích phân phân thc hu t
Bài 1: Tích các tích phân sau:
26.
2 3
( 2)( 5)
x
dx
x x
+
+
27.
( 1)( 2)( 3)
xdx
x x x
+ +
28.
10
2
2
x
dx
x x
29.
2
2 2
5 6 9
( 3) ( 1)
x x
dx
x x
+ +
+
30.
2
2 2
8 7
( 2 10)
x x
dx
x x
+
31.
2 3
2 3
( 3 2)
x
dx
x x
+
32.
8
xdx
x
33.
( )
3
100
1
x dx
x
34.
( )
9
10 5
2 2
x dx
x x+ +
35.
11
8 4
3 2
x dx
x x
+ +
36.
3 2
2
3 5 7
2
x x x
dx
x
+ + +
+
37.
5
4 2
1
8 16
x
dx
x x
+
+
38.
2
4
2
4
x
dx
x
+
+
39.
3
4
1
81
x x
dx
x
+ +
40.
2
5 2
1
x
dx
x x
+
Bài 2:
Dùng ph
ươ
ng pháp Ostrogradski, tính các tích phân sau:
41.
4 3 2
2 2 2
4 4 16 12 8
( 1) ( 1)
x x x x
dx
x x
+ + + +
+ +
42.
4 2
( 1)
dx
x +
43.
4 3 2
2 3
2 4 24 40 20
( 1)( 2 3)
x x x x
dx
x x x
+ +
+
44.
2 2
( 1)
dx
x x+ +
Bài tập tích phân phân thức hữu tỉ - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập tích phân phân thức hữu tỉ 9 10 201