Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNG

Được đăng lên bởi vvtinhhl-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 97 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM (TÍNH CHAÁT SOÙNG CUÛA AÙNH SAÙNG)
Cho caùc haèng soá : h= 6,625.10–34J.s ; c = 3.108m/s ; me = 9,1.10–31kg ;
Caâu 1:

e =–1,6.10-19C

A. Hieän töôïng taùch aùnh saùng traéng chieáu ñeán laêng kính thaønh chuøm saùng maøu saéc khaùc nhau goïi laø
hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng, daõi maøu naøy goïi laø daõi quang phoå cuûa aùnh saùng traéng.
B. AÙnh saùng traéng goàm voâ soá aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau coù maøu bieán ñoåi töø ñoû ñeán tím.
C. Vôùi moät moâi tröoøng nhaát ñònh thì caùc aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau coù chieát suaát khaùc nhau vaø coù trò
taêng daàn töø ñoû ñeán tím. Do ñoù trong daõi quang phoå, maøu ñoû leäch ít nhaát, maøu tím leäch nhieàu nhaát.
D. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng
Caâu 2:
A. aùnh saùng ñôn saéc laø aùnh saùng khoâng bò taùn saéc khi ñi qua laêng kính.
B. Moãi aùnh saùng ñôn saéc coù moät maøu nhaát ñònh goïi laø maøu ñôn saéc.
C. Nhöõng tia saùng maøu trong aùnh saùng traéng bò laêng kính taùch ra khi gaëp laïi nhau chuùng toång hôïp
thaønh aùnh saùng traéng.
D. Aùnh saùng traéng laø taäp hôïp cuûa baûy aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau coù maøu bieán thieân lieân tuïc : ñoû
,cam ,vaøng ,luïc ,lam, chaøm ,tím .
Caâu 3: Choïn caâu sai:
A. Hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng laø hieän töôïng khi moät chuøm aùnh saùng traéng truyeàn qua moät laêng kính
bò phaân tích thaønh caùc thaønh phaàn ñôn saéc khaùc nhau.
B. Aùnh saùng traéng laø taäp hôïp cuûa voâ soá aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau, coù maøu bieán thieân lieân tuïc töø ñoû
ñeán tím.
C. Aùnh saùng coù böôùc soùng caøng daøi thì chieát suaát cuûa moâi tröôøng caøng lôùn.
D.Aùnh saùng ñôn saéc khoâng bò taùn saéc khi ñi qua laêng kính .
Caâu 4: Choïn caâu sai:
A.
Quang phoå lieân tuïc chæ phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä cuûa nguoàn saùng vaø ñöôïc öùng duïng ñeå ño nhieät
ñoä cuûa nguoàn saùng.
B.
Quang phoå vaïch haáp thuï vaø phaùt xaï cuûa caùc nguyeân toá khaùc nhau thì khaùc nhau.
C.
Nhöõng vaïch toái trong quang phoå vaïch haáp thuï naèm ñuùng vò trí nhöõng vaïch maøu trong quang
phoå vaïch phaùt xaï.
D.
Moät vaät khi bò nung noùng coù theå phaùt sinh ra tia hoàng ngoaïi vaø tia töû ngoaïi .
Caâu 5:
A. Maùy quang phoå laø moät duïng cuï öùng duïng cuûa hieän töôïng taùn saêùc aùnh saùng .
B. Maùy quang phoå duøng ñeå phaân tích aùnh saùng muoán nghieân cöùu thaønh nhieàu thaønh phaàn ñôn saéc
khaùc nhau.
C. OÁng chuaån tröïc cuûa maùy quang phoå duøng ñeå taïo chuøm tia hoäi tuï .
D. Laêng kính trong maùy quang phoå laø boä phaän coù taùc duïng laøm...
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM (TÍNH CHAÁT SOÙNG CUÛA AÙNH SAÙNG)
Cho caùc haèng soá : h= 6,625.10
–34
J.s ; c = 3.10
8
m/s ; m
e
= 9,1.10
–31
kg ; e =–1,6.10
-19
C
Caâu 1:
A. Hieän töôïng taùch aùnh saùng traéng chieáu ñeán laêng kính thaønh chuøm saùng maøu saéc khaùc nhau goïi laø
hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng, daõi maøu naøy goïi laø daõi quang phoå cuûa aùnh saùng traéng.
B. AÙnh saùng traéng goàm voâ soá aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau coù maøu bieán ñoåi töø ñoû ñeán tím.
C. Vôùi moät moâi tröoøng nhaát ñònh thì caùc aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau coù chieát suaát khaùc nhau vaø coù trò
taêng daàn töø ñoû ñeán tím. Do ñoù trong daõi quang phoå, maøu ñoû leäch ít nhaát, maøu tím leäch nhieàu nhaát.
D. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng
Caâu 2:
A. aùnh saùng ñôn saéc laø aùnh saùng khoâng bò taùn saéc khi ñi qua laêng kính.
B. Moãi aùnh saùng ñôn saéc coù moät maøu nhaát ñònh goïi laø maøu ñôn saéc.
C. Nhöõng tia saùng maøu trong aùnh saùng traéng bò laêng kính taùch ra khi gaëp laïi nhau chuùng toång hôïp
thaønh aùnh saùng traéng.
D. Aùnh saùng traéng laø taäp hôïp cuûa baûy aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau coù maøu bieán thieân lieân tuïc : ñoû
,cam ,vaøng ,luïc ,lam, chaøm ,tím .
Caâu 3: Choïn caâu sai:
A. Hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng laø hieän töôïng khi moät chuøm aùnh saùng traéng truyeàn qua moät laêng kính
bò phaân tích thaønh caùc thaønh phaàn ñôn saéc khaùc nhau.
B. Aùnh saùng traéng laø taäp hôïp cuûa voâ soá aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau, coù maøu bieán thieân lieân tuïc töø ñoû
ñeán tím.
C. Aùnh saùng coù böôùc soùng caøng daøi thì chieát suaát cuûa moâi tröôøng caøng lôùn.
D.Aùnh saùng ñôn saéc khoâng bò taùn saéc khi ñi qua laêng kính .
Caâu 4:
Choïn caâu sai:
A. Quang phoå lieân tuïc chæ phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä cuûa nguoàn saùng vaø ñöôïc öùng duïng ñeå ño nhieät
ñoä cuûa nguoàn saùng.
B. Quang phoå vaïch haáp thuï vaø phaùt xaï cuûa caùc nguyeân toá khaùc nhau thì khaùc nhau.
C. Nhöõng vaïch toái trong quang phoå vaïch haáp thuï naèm ñuùng vò trí nhöõng vaïch maøu trong quang
phoå vaïch phaùt xaï.
D. Moät vaät khi bò nung noùng coù theå phaùt sinh ra tia hoàng ngoaïi vaø tia töû ngoaïi .
Caâu 5:
A. Maùy quang phoå laø moät duïng cuï öùng duïng cuûa hieän töôïng taùn saêùc aùnh saùng .
B. Maùy quang phoå duøng ñeå phaân tích aùnh saùng muoán nghieân cöùu thaønh nhieàu thaønh phaàn ñôn saéc
khaùc nhau.
C. OÁng chuaån tröïc cuûa maùy quang phoå duøng ñeå taïo chuøm tia hoäi tuï .
D. Laêng kính trong maùy quang phoå laø boä phaän coù taùc duïng laøm taùn saéc chuøm tia saùng song song töø
oáng chuaån tröïc chieáu ñeán .
Caâu 6: Choïn caâu sai
A. Quang phoå lieân tuïc laø daûi saùng coù maøu bieán ñoåi lieân tuïc töø ñoû ñeán tím, thu ñöôïc khi chieáu
chuøm aùnh saùng traéng vaøo khe maùy quang phoå.
BÀI TẬP TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNG - Người đăng: vvtinhhl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BÀI TẬP TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNG 9 10 160