Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 65 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010

Tel: (094)-2222-408

BTVN NGÀY 12-05
Giải các hệ phương trình sau:


1 3
2
x



y
x

1, 
 2y  1  3

x y



1
1
x


y


y
x
2, 
 2 y  x3  1


 x(3 x  2 y )( x  1)  12

3, 

2
 x  2 y  4x  8  0

 x 2  y 2  5


5,

 x  x y  y  13
4

2

2

4

  x 2  1  y  y  x   4 y


7, 

2
  x  1  y  x  2   y

 x2  y2  x  y  4
4, 
 x( x  y  1)  y ( y  1)  2
6,

 3x 2  2 xy  16


2
2
 x  3 xy  2 y  8

 xy  x  1  7 y

8, 

2 2
2
 x y  xy  1  13 y

 x  x  y  1  3  0


9, 

  x  y 


2

5
1  0
x2

 x 2  xy  y 2  3( x  y ),

11, 

2
2
2
 x  xy  y  7( x  y )

 2 xy  3x  4 y  6

10, 

2
2
 x  4 y  4 x  12 y  3

12,

 x3  8 x  y 3  2 y


2
2
 x  3  3  y  1

………………….Hết…………………
BT Viên môn Toán hocmai.vn
Trịnh Hào Quang

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

1

TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010

Tel: (094)-2222-408

HDG CÁC BTVN
 BTVN NGÀY 12-05



1 3
2
x



y x

1, 
 2y  1  3

x y

- đây là hệ đối xứng loại II

- Điều kiện: x  0; y  0

 1 1
 x y
  
 x y
 xy  2

2 x  y  4

- Trừ vế theo vế ta được:

2
Với x  y , hệ tương đương với 2 x   x  1
x

Với xy  2  y 

 x 2 y 2
x 3
3x 3
2
 
, thế vào pt đầu được: 2 x   
2 x
2 x
x
 x   2  y  2



- Vậy hệ có nghiệm:  x; y    1;1 ,  1; 1 ,





2;  2 ,  2, 2




1
1

1
x


y

x

y
1






 0
y
x 
xy
2, 


3
 2 y  x 1

3

 2 y  x 1


 ĐS:



 1  5 1  5 
;


2
2

 

 x; y     1;1 ; 


3, 

 x(3x  2 y )( x  1)  12
2
 x  2 y  4x  8  0



  3 x  2 y   x 2  x   12


2
  3 x  2 y    x  x   8

Page 2 of 14

TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010

Tel: (094)-2222-408

 uv  12  u  6 u  2


 u  v  8  v  2 v  6

Đặt u  3x  2 y; v  x 2  x suy ra: 

Giải từng trường hợp ta dẫn tới đáp số:

 x2  y 2  x  y  4

4, 

 x( x  y  1)  y ( y  1)  2

 ĐS:  x; y  









3

 11 
1;  ,  2; 2  , 3, 
 2

2

 x; y     2;6  , 


  x  y  2  x  y  2 xy  4
 xy  2



2;  2 ,  2, 2 ,  2,1 ,  1, 2 




 x  y  0  x  y  1
 xy  2



 x 2  y 2  5

5, 

4
2 2
4
 x ...
TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE
P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010
BTVN NGÀY 12-05
Giải các hệ phương trình sau:
1,
1 3
2
1 3
2
x
y x
y
x y
2,
3
1 1
2 1
x y
y x
y x
3,
2
(3 2 )( 1) 12
2 4 8 0
x x y x
x y x
4,
2 2
4
( 1) ( 1) 2
x y x y
x x y y y
5,
2 2
4 2 2 4
5
13
x y
x x y y
6,
2
2 2
3 2 16
3 2 8
x xy
x xy y
7,
2
2
1 4
1 2
x y y x y
x y x y
8,
2 2 2
1 7
1 13
xy x y
x y xy y
9,
2
2
1 3 0
5
1 0
x x y
x y
x
10,
11,
2 2
2 2 2
3( ),
7( )
x xy y x y
x xy y x y
12,
3 3
2 2
8 2
3 3 1
x x y y
x y
………………….Hết…………………
BT Viên môn Toán hocmai.vn
Trịnh Hào Quang
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1
Bài tập toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập toán - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập toán 9 10 566