Ktl-icon-tai-lieu

bài tập toán 10

Được đăng lên bởi Chinh Vu Trong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ôn tập Toán 10 HK II năm học 2011-2012

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN HỌC KỲ II LỚP 10 NĂM HỌC: 20092010
A.LÝ THUYẾT:
I. Đại số:
1. Xét dấu nhị thức ,tam thức bậc hai; Giải bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất một
ẩn;bất phương trình có chứa căn, trị tuyệt đối.
2. Biễu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Tính tần số ;tần suất các đặc trưng mẫu ;vẽ biểu đồ biễu diễn tần số ,tần suất
4. Tính số trung bình, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn của số liệu thống kê.
5. Tính giá trị lượng giác một cung ,một biểu thức lượng giác.
6. Vận dụng các công thức lượng giác vào bài toán rút gọn hay chứng minh các đẳng thức lượng
giác.
II. Hình học:
1. Viết phương trình đường thẳng (tham số ,tổng quát, chính tắc).
2. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng .
3. Tính góc giữa hai đường thẳng ;khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.
4. Viết phương trình đường tròn; Xác định các yếu tố hình học của đường tròn.Viết phương trình
tiếp tuyến của đường tròn.
5. Ôn lại các công thức để giải tam giác.
B. BÀI TẬP

*ĐẠI SỐ*
CHƯƠNG IV : BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1. Xét dấu các biểu thức sau:
P( x ) = ( 2 x − 1) ( 5 − x ) ( x − 7 )

Q( x ) =

f ( x ) = x − 8 x + 15

( x − 1) ( 3 − x )
x+4

2

Bài 2. Giải bất phương trình
a) ( x − 2 ) ( x + 6 ) ( 2 x + 5 ) ≤ 0
d)

3x + 4
<0
x − 3x + 5

b) x 2 + 7 x + 12 ≤ 0
e)

2

( x + 2)(3 − x)
<0
x −1

c) (1 – x )( x2 + x – 6 ) > 0
f)

−3 x + 1
≤ −2
2x +1

d)

3 x +7 > 2 x +3

Bài 3. Giải bất phương trình
a) |5x – 3| < 2

b) |3x – 2| ≥ 6

c)

2 x − ≤ x +2
1

Bài 4. Giải các hệ bất phương trình
3 x + 13 ≥ 0
1.  2
 x + 5x + 6 ≥ 0

2 x + 5 < 0
2.  2
3 x + 5 x + 2 > 0

Tổ Toán-Tin trường PT cấp 2, 3 Tân Lập

− x − 1 > 0
 x 2 − x − 12 < 0
3.  2
4. 
2 x + 7 x + 5 ≥ 0
2 x − 1 > 0

3 x 2 − 10 x − 3 > 0

5.  2
 x − 6 x − 16 < 0

Trang 1

Đề cương ôn tập Toán 10 HK II năm học 2011-2012

CHƯƠNG VI : GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 10:
a.Đổi số đo các góc sau sang radian:
a. 200

b. 63022’

c. –125030’

b. Đổi số đo các góc sau sang độ, phút, giây:
a.

π
18

b.

2π
5

c. −

3
4

Bài 11 : Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung α biết:
3
π
4
π
1. sinα =
và < α < π
2. cosα =
và 0 < α <
5
2
15
2
3. tanα =

2 và π < α <

3π
2

4. cotα = –3 và

3π
< α < 2π
2

Bài 12. Tính các giá trị lượng giác khác của cung a biết
a )cosa=

2
π
;0 < a <
2
5

c)sina=

3 π
; < a <π
2 2

b) tan a = −2 ;

π
< a <π
2

d ) tan a = −1; π < a < 3

π
2
x
2

Bài 13. Tính các giá trị lượng giác của góc x kh...
Đề cương ôn tập Toán 10 HK II năm học 2011-2012
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN HỌC KỲ II LỚP 10 NĂM HỌC: 2009-
2010
A.LÝ THUYẾT:
I. Đại số:
1. Xét dấu nhị thức ,tam thức bậc hai; Giải bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất một
ẩn;bất phương trình có chứa căn, trị tuyệt đối.
2. Biễu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Tính tần số ;tần suất các đặc trưng mẫu ;vẽ biểu đồ biễu diễn tần số ,tần suất
4. Tính số trung bình, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn của số liệu thống kê.
5. Tính giá trị lượng giác một cung ,một biểu thức lượng giác.
6. Vận dụng các công thức lượng giác vào bài toán rút gọn hay chứng minh các đẳng thức lượng
giác.
II. Hình học:
1. Viết phương trình đường thẳng (tham số ,tổng quát, chính tắc).
2. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng .
3. Tính góc giữa hai đường thẳng ;khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.
4. Viết phương trình đường tròn; Xác định các yếu tố hình học của đường tròn.Viết phương trình
tiếp tuyến của đường tròn.
5. Ôn lại các công thức để giải tam giác.
B. BÀI TẬP
*ĐẠI SỐ*
CHƯƠNG IV : BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1. Xét dấu các biểu thức sau:
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1 3
( ) 2 1 5 7 ( )
4
( ) 8 15
x x
P x x x x Q x
x
f x x x
= =
+
= +
Bài 2. Giải bất phương trình
a)
( ) ( ) ( )
2 6 2 5 0x x x + +
b)
2
7 12 0+ + x x
c) (1 – x )( x
2
+ x – 6 ) > 0
d)
2
3 4
0
3 5
x
x x
+
<
+
e)
( 2)(3 )
0
1
x x
x
+
<
f)
3 1
2
2 1
+
≤ −
+
x
x
Bài 3. Giải bất phương trình
a) |5x – 3| < 2 b) |3x – 2| 6 c)
212
+
xx
d)
3273
+>+
xx
Bài 4. Giải các hệ bất phương trình
1.
2
3 13 0
5 6 0
x
x x
+
+ +
2.
3.
4.
2
12 0
2 1 0
x x
x
<
>
5.
2
2
3 10 3 0
6 16 0
x x
x x
>
<
Tổ Toán-Tin trường PT cấp 2, 3 Tân Lập Trang 1
bài tập toán 10 - Trang 2
bài tập toán 10 - Người đăng: Chinh Vu Trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập toán 10 9 10 101