Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán A3

Được đăng lên bởi tet-le-dinh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4528 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài tp Toán A3 – H Ngc K, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Created: 05/05/10. Last modified: 25/05/11.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
Tp tài liu này do tôi biên son cho các SV ca mình, ch lưu hành ni b và không có mc
đích thương mi. Ngoài các bài tp tôi biên son, mt s khác tham kho t các tài liu sau:
1) Liasko, Boiatruc, Gai, Golobac, Gii tích toán hc. Các ví d và các bài toán.
2) Demidovich, Problems in mathematical analysis.
3)Mendelson, 3000 solved problems in Caculus.
4) N.Đ.Trí, T.V.Đỉnh, N.H.Qunh, Bài tp toán cao cp.
5) Đ.C.Khanh, N.M.Hng, N.T.Lương, Bài tp toán cao cp.
CHƯƠNG 1:M NHIU BIN
I. TP TRONG R
n
, GII HN VÀ LIÊN TC.
Ta có
Lyxf
yy
xx
=
),(lim
0
0
vi mi dãy
),(),(
00
yxyx
n
nn
thì
Lyxf
n
nn
),(
vy
+ Để tính
),(lim
0
0
yxf
yy
xx
ta xét mt dãy
),(),(
00
yxyx
n
nn
tùy ý và kim tra luôn có
Lyxf
nn
n
=
+∞
),(lim
+ Để chng minh
),(lim
0
0
yxf
yy
xx
ta ch ra hai dãy
),(),(
00
yxyx
n
nn
,
),()','(
00
yxyx
n
nn
+∞
),(lim
nn
n
yxf )','(lim
nn
n
yxf
+∞
Vi mt s gii hn bng 0, ta có th dùng gii hn kp.
Ví d:nh
1
sin
lim
)0,0(),(
y
yx
e
xy
Xét mt dãy
)0,0(),(
n
nn
yx
tùy ý (
0,0
n
n
n
n
yx
).
Ta có
00.1.1)
1
)(
sin
(lim
1
sin
lim ==
=
+∞+∞
n
y
n
nn
nn
n
y
nn
n
x
e
y
yx
yx
e
yx
nn
. Vy
0
1
sin
lim
)0,0(),(
=
y
yx
e
xy
.
Ví d: Kho sát tính liên tc ca
=
+
=
)0,0(),(,
2
1
)0,0(),(,
),(
44
3
yx
yx
yx
xy
yxf
ti (0,0).
Ta kim tra
2
1
lim)0,0(),(lim
44
3
)0,0(),()0,0(),(
=
+
=
yx
xy
fyxf
yxyx
(?).
Ta xét dãy
)0,0()
1
,
2
(),( =
n
nn
n
n
yx
, ta có
3
4 4
2 2
17 17
n
n
n n
n n
x y
x y
→∞
= 
+
Tc
2
1
lim
44
3
)0,0(),(
+
yx
xy
yx
, hay
),( yxf
gián đon ti (0,0).
Bài tập toán A3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập toán A3 - Người đăng: tet-le-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài tập toán A3 9 10 180