Ktl-icon-tai-lieu

bài tập toán cao cấp 1

Được đăng lên bởi son-nguyen-bao
Số trang: 278 trang   |   Lượt xem: 6786 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập toán cao cấp
Tập 1
Nguyễn Thủy Thanh
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006, 276 Tr.
Từ khoá: Số phức, Đa thức và hàm hữu tỷ, Ma Trận, Định thức, Hệ phương trình
tuyến tính, Không gian Euclide, Dạng toàn phương.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn
phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và
tác giả.

˜
’ THANH
ˆ N THUY
NGUYE

` TA
ˆP
BAI
.
´ CAO CA
ˆ´P
TOAN
Tˆa.p 1
Da.i sˆo´ tuyˆe´n t´ınh
v`a H`ınh ho.c gia’i t´ıch

’ N DAI HOC QUO
` XUA
ˆ´T BA
ˆ´C GIA HA
` NO
ˆI
NHA
.
.
.

H`
a Nˆ
o.i – 2006

Mu.c lu.c
`au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L`
o.i n´
oi dˆ
1 Sˆ
o´ ph´
u.c
- i.nh ngh˜ıa sˆo´ ph´
1.1 D
u.c . . . . . . . . . . . .
1.2 Da.ng d a.i sˆo´ cu’a sˆo´ ph´
u.c . . . . . . . . .
˜e n h`ınh ho.c. Mˆod un v`a acgumen
1.3 Biˆe’u diˆ
˜e n sˆo´ ph´
1.4 Biˆe’u diˆ
u.c du.´o.i da.ng lu.o..ng gi´ac
- a th´
a h`
am h˜
u.u ty’
2 D
u.c v`
- a th´
2.1 D
u.c . . . . . . . . . . . . . . . . .
- a th´
u.c C
2.1.1 D
u.c trˆen tru.`o.ng sˆo´ ph´
- a th´
2.1.2 D
u.c trˆen tru.`o.ng sˆo´ thu..c R
2.2 Phˆan th´
u.c h˜
u.u ty’ . . . . . . . . . . . .
- i.nh th´
3 Ma trˆ
a.n. D
u.c
3.1 Ma trˆa.n . . . . . . . . . . . . . . . .
- i.nh ngh˜ıa ma trˆa.n . . . . . .
3.1.1 D
3.1.2 C´ac ph´ep to´an tuyˆe´n t´ınh trˆen
3.1.3 Ph´ep nhˆan c´ac ma trˆa.n . . . .
3.1.4 Ph´ep chuyˆe’n vi. ma trˆa.n . . .
- .inh th´
3.2 D
u.c . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Nghi.ch thˆe´ . . . . . . . . . . .
- i.nh th´
3.2.2 D
u.c . . . . . . . . . . .
3.2.3 T´ınh chˆa´t cu’a di.nh th´
u.c . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . . .
. . . . .
ma trˆa.n
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

4

.
.
.
.

6
6
8
13
23

.
.
.
.

44
44
45
46
55

.
.
.
.
.
.
.
.
.

66
67
67
69
71
72
85
85
85
88

2

MU
. C LU
.C

3.3

3.4

3.2.4 Phu.o.ng ph´ap t´ınh di.nh th´
u.c . . . . . .
Ha.ng cu’a ma trˆa.n . . . . . . . . . . . . . . . .
- i.nh ngh˜ıa . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 D
3.3.2 Phu.o.ng ph´ap t`ım ha.ng cu’a ma trˆa.n .
Ma trˆa.n nghi.ch da’o . . . . . . . . . . . . . . .
- i.nh ngh˜ıa . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 D
3.4.2 Phu.o.ng ph´ap t`ım ma trˆa.n nghi.ch da’o

e´n t´ınh
4 Hˆ
e. phu.o.ng tr`ınh tuyˆ
u.c
4.1 Hˆe. n phu....
Bài tp toán cao cp
Tp 1
Nguyn Thy Thanh
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2006, 276 Tr.
T khoá: S phc, Đa thc và hàm hu t, Ma Trn, Định thc, H phương trình
tuyến tính, Không gian Euclide, Dng toàn phương.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n
phc v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và
tác gi.
bài tập toán cao cấp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập toán cao cấp 1 - Người đăng: son-nguyen-bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
278 Vietnamese
bài tập toán cao cấp 1 9 10 795