Ktl-icon-tai-lieu

bài tập toán cao cấp 2

Được đăng lên bởi son-nguyen-bao
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 5282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập toán cao cấp
Tập 2
Nguyễn Thủy Thanh
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007, 158 Tr.
Từ khoá: Bài tập toán cao cấp, Giới hạn dãy số, Giới hạn hàm số, Tính liên tục
của hàm số, Hàm liên tục, Phép tính vi phân hàm một biến,
Đạo hàm, Vi phân, Công thức Taylor, Đạo hàm riêng, Vi phân của hàm nhiều
biến, Cực trị của hàm nhiều biến.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn
phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và
tác giả.

˜
’ THANH
ˆ N THUY
NGUYE

` TA
ˆP
BAI
.
´ CAO CA
ˆ´P
TOAN
Tˆa.p 2
Ph´ep t´ınh vi phˆan c´ac h`am

’ N DAI HOC QUO
` XUA
ˆ´T BA
ˆ´C GIA HA
` NO
ˆI
NHA
.
.
.

Mu.c lu.c
a liˆ
en tu.c cu’a h`
am sˆ
o´
7 Gi´
o.i ha.n v`
7.1 Gi´o.i ha.n cu’a d˜ay sˆo´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.1 C´ac b`ai to´an liˆen quan t´o.i di.nh ngh˜ıa gi´o.i ha.n .
7.1.2 Ch´
u.ng minh su.. hˆo.i tu. cu’a d˜ay sˆo´ du..a trˆen c´ac
`e gi´o.i ha.n . . . . . . . . . . . . . . . .
y vˆ
di.nh l´
`eu
7.1.3 Ch´
u.ng minh su.. hˆo.i tu. cu’a d˜ay sˆo´ du..a trˆen diˆ
y
kiˆe.n du’ dˆe’ d˜ay hˆo.i tu. (nguyˆen l´
Bolzano-Weierstrass) . . . . . . . . . . . . . . .
`eu
7.1.4 Ch´
u.ng minh su.. hˆo.i tu. cu’a d˜ay sˆo´ du..a trˆen diˆ
`an v`a du’ dˆe’ d˜ay hˆo.i tu. (nguyˆen l´
y hˆo.i tu.
kiˆe.n cˆ
7.2
7.3
7.4

Bolzano-Cauchy) . . . . . . . . . . . . . . .
.
Gi´o i ha.n h`am mˆo.t biˆe´n . . . . . . . . . . . . . . . .
`e gi´o.i ha.n
y co. ba’n vˆ
7.2.1 C´ac kh´ai niˆe.m v`a di.nh l´
H`am liˆen tu.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
`eu biˆe´n . . . . . .
Gi´o.i ha.n v`a liˆen tu.c cu’a h`am nhiˆ

3
4
5
11

17

. .

25

. .

27

. .

27

. .

41

. .

51

8 Ph´
ep t´ınh vi phˆ
an h`
am mˆ
o.t biˆ
e´n
60
- a.o h`am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8.1 D
- a.o h`am cˆa´p 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8.1.1 D
- a.o h`am cˆa´p cao . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.1.2 D
8.2

Vi phˆan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.1 Vi phˆan cˆa´p 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75
75

2

MU
. C LU
.C

8.3

8.2.2 Vi phˆan cˆa´p cao . . . . . . . . . . . . . . . . . .
`e h`am kha’ vi. Quy t˘a´c l’Hospital.
y co. ba’n vˆ
C´ac di.nh l´
Cˆong th´
u.c Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
`e h`am kha’ vi . . . . . . . .
y co. ba’n vˆ
8.3.1 C´ac d i.nh l´
.
8.3.2 Khu’ c´ac da.ng vˆo di.nh. Quy t˘a´c Lˆopitan
(L’Hospitale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8...
Bài tp toán cao cp
Tp 2
Nguyn Thy Thanh
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2007, 158 Tr.
T khoá: Bài tp toán cao cp, Gii hn dãy s, Gii hn hàm s, Tính liên tc
ca hàm s, Hàm liên tc, Phép tính vi phân hàm mt biến,
Đạo hàm, Vi phân, Công thc Taylor, Đạo hàm riêng, Vi phân ca hàm nhiu
biến, Cc tr ca hàm nhiu biến.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n
phc v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và
tác gi.
bài tập toán cao cấp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập toán cao cấp 2 - Người đăng: son-nguyen-bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
bài tập toán cao cấp 2 9 10 755