Ktl-icon-tai-lieu

bài tập toán cao cấp a3

Được đăng lên bởi Kubi Tug
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u1:(1®)
Z = artag

x
y

1
.2 xyf ' ( x 2  y 2 ) 
x
( f (x2  y2 )  2 y2 f

Z’X =

1
y (1  (

x 2
) )
y

=

y
2
x  y2

=

f ( x2  y 2 )
y

(®p cm)

C©u5:(1®)

1
z ln  ln r
r
x
1
x
z' y 
.

2
y 2 1  ( x )2
x 2r y 2x  y
Ta cã:
y
r 'x 

Nªn 

z ' ' xx (

y
x2  y2

) x' =
r' y 

-y.

2x
( x2  y 2 )2



 2 xy
2
( x  y 2 )2

,víi

chØ ph¬ng
1
y
1
x
1
 
F'z 
.
1
.
z
'

x
.
.

2l y 
y
2
y 2
y
(cos

,
cos

)
2
x
(
z

x
)
0
1 (
)
y 1  ( )2
1
z x
' ( x 2  y 2 ))
cos   x 
 1 y
y
2
2
 1
l
1  (  1)  2 2
2
 x
y  ( z  x) 2
y
 2 y  y.z ' y 

1
cos    
 (y1 y 2  ( z  x) 2 )
x2  y2
2
2 

22
l
1  (  1)
y  ( z  x) 2
 x2 y
2
BiÕt r»ng:
 2 y (b)
 ( y  y 2  ( z  x) 2 )
u( A ) u( A )
u( A )
x2  y2
 
cos  
cos 
x
y
l
Céng 2 vÕ cña (a) vµ (b) ta ®îc:
y 2  ( z  x) 2

xz ' x  y.z ' y  xarctg

2x

2 x2  y 2
2y
2 x2  y 2



x
r



y
r

x  3 .2 1 
 2 2x 
2
y

C©u
 x2 y
x 9: (1®) Cho trêng v« híng
 2 y 2  xarctg

u ye xy ( y 2  2 x  3 )
x2  y 2
TÝnh div (gradu).
2( x 2  y 2 )  xz ' x  yz 'Bg:Ta
y cã:
u  y.e xy ( y 2  2 x 
z  (x2  y2 )
C©u7:(1®)

1
z' '
x
 z ' x ( ln r ) x  .ru' x x 2  y 2  z 2 , A( 1,1,
yy ( 2
)' y =
2
r Ta cã :
x y
2x
x
1 x  x
 u 

 x
( 2 y )
2 xy  . 
2 x2  y2 z2
x2  y2 z2
2
 x.

r r r
2y
y
 u 

( x 2  y 2 )2 ( x 2  y 2 )2
 y
2 x2  y2 z2
x2  y 2 z2
x
1
VËy z ' ' xx  z ' ' yy 
2z
z
 z ' ' xx ( )' x 
 u
2
2  z  2 x2  y2 z2  x2  y2 z2
r
r
 2 xy  2 xy
1
1
0. (®p
x  u( A ) 

2
 r 2  2 x. .r x
2 12 ( 2 ) 2
( x 2  y 2 )2
1
2r ' x .r
r u( A )
cm )
x.

1
1



4
4
y
2
2
r
r
12 12 ( 2 )
C©u3:(1®)
Z =x + f(xy)
2x 2  r 2
u( A )
2
2
v× f(t) kh¶ vi  f (t) = f (xy)



z
2

(a)
2

1 2 1 2 ( 2 )
4


r
'
'
BiÕt r»ng:
t¹o víi 3
/

’

’

z x ( x  f ( xy ) x 

1  ( xy ) ' x. f ' ( xy )
;

Z’Y =

(a)

l OA

v× vai trß cña x vµ y lµ t¬ng ®¬ng nhau
trong biÓu thøc  tÝnh t¬ng tù ta dîc :

z ' ' yy 

2 y2  r2
(b)
r4

C

( x  f ' ( xy ))' y 0  ( xy )'«ng
f '(a)
( xy
)
y .2vÕ
vµ (b) 
 x. f ' ( xy )

(b) Thay (a)

vµ (b) ta cã

x.z ' x  y.z ' y 

z ' ' xx  z ' ' yy 

trôc cña Oxyz c¸c gãc
 ,  , cosin
chØ ph¬ng:
cos  

2x2  r 2

r4

x  xyf ( xy )  xyf ( xy ) 

C©u6:(1®)

x
C©u4:(1®)
z  xarctg  x 2 
y
z  yf ( x 2  y 2 )
x
1
 z ' x ( yf ( x 2  y 2 )' x  z ' x arctg y  x. y .

1
1 2 12 (

cos  

2)

2

1
12 12 (

cos  
2
2
2
2
2
'
' 2 y  r  2( x ...
C©u1 :(1®)
Z = artag
y
x
Z’
X
=
)
2
)(1(
1
y
x
y
=
22
yx
y
22
2
)(1
1
.
2
'
yx
x
y
x
y
x
y
z
Nªn
'
)
22
(''
x
yx
y
xx
z
=
-y.
2
)
22
(
2
2
)
22
(
2
yx
xy
yx
x
y
yx
x
yy
z
'
22
)(
''
=
2
)
22
(
2
2
)
22
(
)2(
.
yx
xy
yx
y
x
VËy
yy
z
xx
z ''''
.0
2
)
22
(
22
yx
xyxy
(®p
cm )
C©u3 :(1®)
Z =x + f(xy)
v× f(t) kh¶ vi  f
(t) = f
(xy)
x
xyfx
x
z
'
)((
'
)(
'
.
'
)(1 xyfxxy
(a)
;
Z
Y
=
)(
'
.
'
)(0
'
))(
'
( xyf
y
xy
y
xyfx
(b) Thay (a)
vµ (b) ta cã
y
zy
x
zx
'
.
'
.
))(.())(1(
''
xyfxyxyyfx
=
)(
'
)(
'
xyxyfxyxyfx
x
(®p cm)
C©u4 :(1®)
)
22
( yxyfz
)
22
(
'
.2
)
22
(
'
.
'
)
22
.(
'
)
22
((
'
yxfxy
yxf
x
yxy
x
yxyf
x
z
)(.2)(
)(
.)()(
))((
22'222
22
''2222
'22'
yxfyyxf
yx
fyxyyxf
yxyfyz
y
y
Khi®ã
y
z
y
x
z
x
'
.
1
'
.
1
))
22
(
'2
2)
22
((
.
1
)
22
(
'
2.
1
yxfyyxf
y
yxxyf
x
=
y
yxf )
22
(
(®p cm)
C©u5 :(1®)
r
r
z ln
1
ln
,víi
2
yxr
Ta cã:
r
x
yx
x
x
r
22
2
2
'
r
y
yx
y
y
r
22
2
2
'
2
/
.
1
'.
1
)ln('
r
x
r
x
r
r
r
rz
x
x
x
)(
2
..2
.'2
.
1
)'(''
4
22
4
2
4
22
a
r
rx
r
r
r
x
xr
r
rr
x
rr
x
z
x
xxx
v× vai trß cña x vµ y lµ t¬ng ®¬ng nhau
trong biÓu thøc tÝnh t¬ng tù ta dîc :
)(
4
22
2
'' b
r
ry
yy
z
C
«ng 2vÕ (a) vµ (b)
4
2
2)
22
(2
4
22
2
4
22
2
''''
r
ryx
r
ry
r
rx
yy
z
xx
z
= 0 (®pcm )
C©u6 :(1®)
x
yx
xy
y
x
arctgx
y
x
y
x
y
x
arctgz
yx
y
x
xarctgz
x
22
)(1
1
.
1
.'
22
2
22
Kh i ®ã
)(
2'.
22
2
2
a
yx
yx
x
y
x
xarctgzx
x
)(2
'.2
2
)(1
1
..'
2
22
2
22
2
2
2
by
yx
yx
zyy
yx
x
y
y
x
y
x
xz
y
y
Céng 2 vÕ cña (a) vµ (b) ta ®îc:
)
22
(
'')
22
(2
2
2
22
2
2
2'.'
yxz
y
yz
x
xzyx
y
x
xarctgy
yx
yx
x
y
x
xarctg
y
zy
x
xz
C©u7 :(1®)
)2,1,1
222
(A,zyxu
Ta cã :
2
z
2
y
2
x
x
2
z
2
y
2
x2
x2
x
u
2
z
2
y
2
x
y
2
z
2
y
2
x2
y2
y
u
2
z
2
y
2
x
z
2
z
2
y
2
x2
z2
z
u
2
1
2
)2(
2
1
2
1
1
x
)A(u
2
1
2
)2(
2
1
2
1
1
y
)A(u
2
2
2
)2(
2
1
2
1
2
z
)A(u
BiÕtng:
AOl
o víi 3
trôc a Oxyzc gãc
,,
cosin
chØ ph¬ng:
2
1
2
)2(
2
1
2
1
1
cos
2
1
2
)2(
2
1
2
1
1
cos
2
2
2
)2(
2
1
2
1
2
cos
VËy:
1...
cos
)(
cos
)(
cos
)()(
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
l
Au
y
Au
x
Au
l
Au
C©u 8 :(1®) Cho trêng v« híng
A(1,0),T¹i TÝnh
u
)1,1(l
yx)yxln(.x2u
l
Bg: Ta :
yx2
1
yx
x
)yxln(2
x
u
yx2
1
yx
x2
x
u
2
3
012
1
01
1
)01ln(.2
)(
x
Au
2
5
012
1
01
1.2
y
)A(u
BiÕ
t r»ng:
)1,1(l
vÐc t¬
chØ ph¬ng
2
1
)1(1
1
2
1
)1(1
1
0
22
22
cos
cos
)cos,(cos
l
y
l
x
l
BiÕt r»ng:
cos
y
)A(u
cos
x
)A(u
l
)A(u
2
2
2
1
2
5
2
1
2
3
..
C©u 9 : (1®) Cho trêng v« híng
(gradu). div TÝnh
)3x2y(eu
2xy
Bg:Ta cã:
y
u
x
u
gradu kh¸c MÆt ;
)232.(
.2)32(.
)232(
.2)32(.
22
2
3
2
yxxxye
eyxyex
yxyye
exyey
xy
xyxy
x
u
xy
xyxy
x
u
Vµ:
xy
eyyxyy
xy
ey
x
u
.2)232
3
(.
2
2
)y4y3xy2y(e
224xy
)24
2
3
3
2
22
4
2
3
2
2
4
(
22
)24
2
3
3
2
22
(
)22(
)23
2
2
2
(.
2
2
xyxx
xyyyxyy
xy
e
x
u
y
u
xyxxxy
xy
e
xy
xy
e
yxxxy
xy
ex
y
u
22
(gradu) div
C©u10 :(1®) cho hµm Èn
pT
xz
y
arctgxz
Ta cã:
y
d
y
zdx
x
z
yxz
d ''
),(
mµ:
0zx
xz
y
arctgF
xz
y
arctgxz
)z,y,x(
2
)(
2
2
)(1
1
.
1
'
2
)(
2
2
)(
2
1
2
)(2
1
2
)(1
1
.
2
)(
'
xzy
xz
xz
y
xz
y
F
xzy
xzyy
xz
y
y
xz
y
xz
y
x
F
2
)(
2
)
2
)(
2
(
2
)(
2
)
2
)(
2
(
1
2
)(
2
1
2
)(1
1
.
2
)(
'
xzy
xzyy
xzy
xzyy
xzy
y
xz
y
xz
y
z
F
22
22
22
22
22
)(
'
'
'
1
)(
))((
)(
))((
'
'
'
xzyy
xz
F
F
z
xzy
xzyy
xzy
xzyy
F
F
z
z
y
y
z
x
x
nVËy
dy
xzyy
xz
dx
dyzdxzd
yxyxz
22
),(
)(
''
dã, Do
C©u11 :(1®) cho hµm Èn
),( zyxx
cã PT :
23
xyxx4z Víi
2
4
3
),,(
xyxxz
zyx
F
1z'F
xy2'F
y4x3'Fd
y
22
x
ã, Khi
22
22
43
1
'
'
'
43
2
'
'
'
yx
F
F
x
yx
xy
F
F
x
x
z
z
x
y
y
nh vËy: =
dz
yx
dy
yx
xy
dz
z
xdy
y
x
zyx
d
2
4
2
3
1
2
4
2
3
2
''
),(
C©u12 :(1®) cho hµm Èn
),( zyxx
cã PT:
)y2yx(ez
2x2
oz
)y2yx(eF
2x2
)z,y,x(
ta cã:
bài tập toán cao cấp a3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập toán cao cấp a3 - Người đăng: Kubi Tug
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bài tập toán cao cấp a3 9 10 235