Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán cao cấp A3

Được đăng lên bởi Hoàng Hí Hửng
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 16143 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Bài tập toán cao cấp A3

Mục lục
1 Vi phân hàm nhiều biến

3

1.1 Vi phân cấp 1, cấp 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.2 Cực trị tự do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.3 Cực trị có điều kiện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2 Tích phân bội hai

11

3 Tích phân bội ba

24

4 Tích phân đường

31

4.1 Tích phân đường loại một . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

4.2 Tích phân đường loại hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

5 Phương trình vi phân

43

5.1 Phương trình vi phân cấp I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

5.2 Phương trình vi phân cấp II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

6 Tích phân mặt

56

6.1 Tích phân mặt loại 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

6.2 Tích phân mặt loại 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2

Chương 1
Vi phân hàm nhiều biến
1.1

Vi phân cấp 1, cấp 2

Câu 1. Cho hàm số z D f .x; y/ D e 2xC3y , chọn đáp án đúng

.n/
B. zxn D 2n e 2xC3y .

.n/
A. zxn D 5n e 2xC3y .

.n/
D. zxn D e 2xC3y .

.n/
C. zxn D 3n e 2xC3y .

Câu 2. Cho hàm số z D f .x; y/ D cos.xy/, chọn đáp án đúng
.n/
A. zy n D y n cos.xy C n 2 / .

.n/
B. zy n D x n cos.xy C n 2 / .

.2n/
C. zxn y n D .xy/n cos.xy C n 2 /.

.2n/
D. zxn y D y n x cos.xy C n 2 /.

Câu 3. Cho hàm số z D f .x; y/ D e xCy , chọn đáp án đúng

.n/ .m/
.nCm/
B. zy n xm D zy n :zxm .

.m/
.n/
.nCm/
A. zy n xm D zy n C zxm .

.nCm/
D. zy n xm D

.n/
.nCm/
C. zy n xm D zy n .

.m/ .n/
zy m :zxn .

Câu 4. Cho hàm số z D f .x; y/ D sin.x C y/, chọn đáp án đúng

.6/
B. zx3 y 3 D cos.x C y/ .

.6/
A. zx3 y 3 D sin.x C y/.

.6/
C. zx3 y 3 D

.6/
D. zx3 y 3 D

sin.x C y/.

cos.x C y/.

Câu 5. Cho hàm số z D f .x; y/ D x 20 C y 20 C x 10 y 11 , chọn đáp án đúng

.22/
.22/
B. zx7 y 15 D zy 6 x16 D 0 .

.22/
.22/
A. zx3 y 19 D zy 3 x19 D 1.

.22/
.22/
D. zx11 y 11 D zy 11 x11 D 3.

.22/
.22/
C. zx13 y 9 D zy 6 x16 D 2 .

Câu 6. Cho hàm số z D f .x; y/ D xy C y cos x C x sin y, chọn đáp án đúng
.4/
B. zxyx2 D cos x .

.4/
A. zxyx2 D 0 .

.4/
D. zxyx2 D 1.

.4/
C. zxyx2 D sin x .

Câu 7. Cho hàm số z D f .x; y/ D xe y . chọn đáp án đúng
3

.5/
B. zy 4 x D 1 .

.5/
A. zy 4 x D 0.

.5/
D. zy 4 x D e y .

.5/
C. zy 4 x D x .

Câu 8. Cho hàm số z D ...
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Bài tập toán cao cấp A3
Bài tập toán cao cấp A3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập toán cao cấp A3 - Người đăng: Hoàng Hí Hửng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Bài tập toán cao cấp A3 9 10 100