Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán lớp 5 Dạng toán tìm hai số tự nhiên

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẠNG TOÁN TÌM 2 SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1: Tìm 2 số lẽ liên tiếp có tổng là 1444?
Số bé là : 1444 : 2 – 1 = 721
Số lớn là: 721 + 2 = 723
Bài 2: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 215?
Số bé là: (215 – 1) : 2 = 107
Số lớn là : 215 – 107 = 108
Bài 3: Tìm số tự nhiên A; Biết A lớn hơn TBC của A và các số 38; 42; 67 là 9 đơn vị?
TBC của 4 số là: (38 + 42 + 67 + 9) : 3 = 52 .
Vậy A là : 52 + 9 = 61
Bài 4: Tìm số tự nhiên B, biết B lớn hơn TBC của B và các số 98; 125 là 19 đơn vị?
TBC của 3 số là: (98 + 125 + 19) : 2 = 121 .
Vậy B là: 121 + 19 = 140
Bài 5: Tìm số tự nhiên C; biết C bé hơn TBC của C và các số 68; 72; 99 là 14 đơn vị?
TBC của 3 số là: [(68 + 72 + 99) – 14] : 3 = 75
Vậy C là: 75 – 14 = 61
Bài 6: Tìm 2 số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 3 dư 41 và tổng của
hai số đó là 425?
- Ta có số bé bằng 1 phần; số lớn 3 phần (số thương)
Tổng số phần: 3 + 1 = 4
- Số bé = (Tổng - số dư) : số phần
Số bé là: (425 - 41 ) : 4 = 96
- Số lớn = Số bé x Thương + số dư

Số lớn là: 96 x 3 + 41 = 329
Bài 7: Tìm 2 số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 2 dư 9 và hiệu của
hai số đó là 57?
- Ta có số bé bằng 1 phần ; số lớn 2 phần (số thương)
Hiệu số phần : 2 -1 = 1
- Số bé = (Hiệu - số dư) : số phần
Số bé là: (57 - 9 ) : 1 = 48
- Số lớn = Số bé x Thương + số dư
Số lớn là : 48 x 2 + 9 = 105
Bài 8: Tìm 2 số biết thương của chúng bằng hiệu của chúng và bằng 1,25?
- Đổi số thương ra phân số thập phân, rút gọn tối giản.
Đổi 1,25 = 125/100 = 5/4
- Vậy số bé = 4 phần, số lớn 5 phần (Toán hiệu tỉ)
Hiệu số phần: 5 - 4 = 1
- Số lớn = (Hiệu : hiệu số phần ) x phần số lớn
Số lớn: (1,25 : 1) x 5 = 6,25
- Số bé = Số lớn - hiệu
Số bé : 6,25 - 1,25 = 5
Bài 9: Tìm 2 số có tổng của chúng bằng 280 và thương chúng là 0,6?
Đổi số thương ra phân số thập phân, rút gọn tối giản
Đổi 0,6 = 6/10 = 3/5
- Vậy số bé = 3 phần, số lớn 5 phần (Toán tổng tỉ)
Tổng số phần: 5 + 3 = 8

- Số lớn = (Tổng : tổng số phần) x phần số lớn
Số lớn: (280 : 8) x 5 = 175
- Số bé = Tổng - số lớn
Số bé : 280 - 175 = 105
Bài 10: Tìm hai số tự nhiên có tổng là 2013 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác?
- Hiệu của 2 số đó là: 20 x 1 + 1 = 21
- Số lớn: (2013 + 21) : 2 = 1017
- Số bé: 2013 - 1017 = 996
Bài 11: Tìm hai số có tổng bằng 2011 và giữa chúng có tất cả 9 số chẵn?
- Hiệu của 2 số đó là: 9 x 2 + 1 = 19
- Số lớn: (2011 + 19) : 2 = 1015
- Số bé : 2011 - 1015 = 996
Bài 12: Tìm hai số có tổng bằng 2009 và giữa chúng có tất cả 5 số lẻ?
- Hiệu của 2 số đó là: 5 x 2 + 1 = 11
- Số lớn: (2009 + 11) ...
DẠNG TOÁN TÌM 2 SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1: Tìm 2 s lẽ liên tiếp tổng là 1444?
Số : 1444 : 2 1 = 721
Số lớn là: 721 + 2 = 723
Bài 2: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng 215?
Số : (215 1) : 2 = 107
Số lớn : 215 107 = 108
Bài 3: Tìm số tự nhiên A; Biết A lớn hơn TBC của A các số 38; 42; 67 9 đơn vị?
TBC của 4 số là: (38 + 42 + 67 + 9) : 3 = 52 .
Vậy A là : 52 + 9 = 61
Bài 4: Tìm số tự nhiên B, biết B lớn n TBC của B các số 98; 125 19 đơn vị?
TBC của 3 số là: (98 + 125 + 19) : 2 = 121 .
Vậy B : 121 + 19 = 140
Bài 5: Tìm số tự nhiên C; biết C bé hơn TBC của C các số 68; 72; 99 là 14 đơn vị?
TBC của 3 số là: [(68 + 72 + 99) 14] : 3 = 75
Vậy C : 75 14 = 61
Bài 6: Tìm 2 số tự nhiên biết số lớn chia cho số được thương 3 41 tổng của
hai số đó 425?
- Ta số bằng 1 phần; số lớn 3 phần (số thương)
Tổng số phần: 3 + 1 = 4
- Số = (Tổng - số ) : s phần
Số : (425 - 41 ) : 4 = 96
- Số lớn = Số x Thương + số
Bài tập toán lớp 5 Dạng toán tìm hai số tự nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập toán lớp 5 Dạng toán tìm hai số tự nhiên - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập toán lớp 5 Dạng toán tìm hai số tự nhiên 9 10 597