Ktl-icon-tai-lieu

bài tập toán tiểu học

Được đăng lên bởi Nhok Đăng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 38 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TOAN 5 HKII Baøi 4 : Quaõng ñöôøng AB daøi 360km. Cuøng moät luùc, moät oâtoâ ñi töø A ñeán B vôùi vaän toác
43,5km/giôø vaø moät xe gaén maùy ñi töø B veà A vôùi vaän toác 28,5km/giôø. Hoûi:
a) Sau bao laâu thì hai xe gaëp nhau?
b) Choã gaëp nhau caùch A bao nhieâu ki-loâ-meùt?
c) Neáu 2 xe cuøng khôûi haønh luùc 7 giôø 30 phuùt thì gaëp nhau luùc maáy giôø?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baøi 3 Moät neàn nhaø hình chöõ nhaät coù nöûa chu vi laø 22,5m, chieàu roäng 4,5m. Ngöôøi ta laùt neàn nhaø baèng loaïi gaïch
men hình vuoâng coù caïnh 3dm.
A. Tính dieän tích neàn nhaø.
B.T×m soá vieân gaïch caàn duøng ñeå laùt neàn nhaø ñoù. (Coi dieän tích khe giöõa caùc vieân gaïch khoâng ñaùng keå).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
®Ò 20 Baøi 1: Bieát
3
10
quaõng ñöôøng AB daøi 2,7 km. Vaäy quaõng ñöôøng AB daøi:
a. 0,81 km b. 9 km c. 27 km d. 9 m
Baøi 2: 8 m
2
5 cm
2
= . . . cm
2
: a. 80005 b. 8005 c. 850d. 8500
Baøi 3: Moät ngöôøi baùn haøng bò loã 100 000 ñoàng vaø soá tieàn ñoù baèng 25% soá tiieàn voán boû ra. Ta
seõ tính soá tieàn voán nhö sau : a. 100 000 : 25 b. 100 000 x 25 : 100
c. 100 000 x 100 : 25 d. 100 000 x 25
Baøi 4: Chöõ soá 3 trong soá thaäp phaân 74,563 coù giaù trò laø :
a. 3 b.
3
10
c.
3
100
d.
3
1000
Baøi 1: Tính: a) 8 x
2
1
b)
5
3
: 6 c) 54 + 18,32 d) 160,5 – 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Baøi 2:a.Tính giá trị biểu thức: 32,3 x 4 : ( 2,5 + 1,3 ) b. Tìm
x
:
5
4
:
9
8
x
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baøi 3: Chu vi một cái sân hình vuông 48m. Một bồn hoa hình tròn đường kính bằng
3
2
cạnh cái sân hình vuông. Tính diện tích bồn hoa.
1
bài tập toán tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập toán tiểu học - Người đăng: Nhok Đăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập toán tiểu học 9 10 791