Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Toán

Được đăng lên bởi tien-dung-nguyen1
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4768 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài Tập 1.1
1. Cho hai trạng thái ψ = 9i φ1 + 2 φ2 và χ = −

i
1
φ1 +
φ 2 , với φ1 và φ2 là
2
2

hai vectơ trực giao chuẩn hóa và đầy đủ
a) Tính các toán tử ψ χ và χ ψ . Chúng có bằng nhau không?
b) Tìm liên hợp phức và liên hợp Hermit của ψ , χ , ψ χ và χ ψ .
c) Tính Tr( ψ χ ) và Tr( χ ψ ). Chúng có bằng nhau không ?
d) Tính ψ ψ và χ χ và vết Tr( ψ ψ ), Tr( χ χ ). Chúng có là toán tử hình chiếu
không?
Bài tập 1.2
a) Chỉ ra rằng tổng của hai toán tử chiếu không thể là toán tử chiếu, nếu không tích của
chúng bằng không.
b) Chỉ ra rằng tích của hai toán tử chiếu không thể là toán tử chiếu, nếu không chúng
giao hoán

Bài tập 1.3
∧

a) Cho các toán tử: X, d / dx and id / dx .
Khảo sát tính Hermit của những toán tử
Tìm liên hợp phức của các toán tử trên?
Từ đó tìm liên hợp phức của những toán tử tọa độ và động lượng
∧

X
d/dx
id/dx
b) Dùng kết quả câu a) khảo sát tính Hermit của các toán tử e , e
and e
.
∧

c) Tìm liên hợp Hermit của toán tử X d / dx .

d) Dùng kết quả câu a) khảo sát tính Hermit của các thành phần của toán tử momen
∧
∧
∧
∧
 ∧
∧

động lượng : L x = −ih Y ∂ / ∂z − Z ∂ / ∂y ÷ , L y = −ih Z ∂ / ∂x − X ∂ / ∂z ÷,




∧
∧
∧

L z = −ih X ∂ / ∂y − Y ∂ / ∂x ÷.



Bài tập 1.4
∧
∧
 ∧2 
a) Chỉ ra rằng toán tử A = i  X + 1÷d / dx+ iX là Hermit.



b) Tìm trạng thái ψ ( x ) thỏa A ψ ( x ) = 0 và chuẩn hóa nó.
∧

c) Tính xác suất tìm thấy hạt (diễn tả bởi ψ ( x ) trong miền: −1 ≤ x ≤ 1 .
Bài tập 1.5
Tìm điều kiện để toán tử cho ở câu a) và b) là Unita
∧
∧

 

a)  1 + i A ÷/ 1 − i A ÷,

 


2

∧
∧
∧
∧
b)  A + i B  / A + B

÷



2

Bài tập 2.1
Khảo sát hạt bị nhốt trong thế một chiều giới hạn bởi 0 ≤ x ≤ a và có hàm sóng cho bởi
Ψ ( x, t ) = sin(π / a ) exp(−iω t ).
(a)
Tìm thế V(x).
(b)
Tính xác suất tìm thấy hạt trong khoảng a/4 ≤ x ≤ 3a/4.
Bài tập 2.2
Hạt có khối lượng m, chuyển động tự do bên trong giếng thế có bề rộng a, có hàm sóng
ban đầu ở thời điểm t = 0:
A
3
1
πx 
 3π x 
 5π x 
ψ ( x, 0) =
sin 
sin 
sin 
÷+
÷+
÷
5a
a
5a
 a 
 a 
 a 
Ở đây A là hằng số thực.
(a)
Tìm A sao choψ ( x, 0) được chuẩn hóa.

(b)
Nếu tiến hành đo năng lượng, người ta sẽ nhận được những giá trị năng lượng nào
với xác suất bao nhiêu? Tính năng lượng trung bình
(c)
Tìm hàm sóng ψ ( x, t ) ở những thời điểm t sau.
(d)
Xác định xác suất tìm thấy hệ ở thời điểm t trong trạng thái
ϕ ( x, t ) = 2 / a sin(5π x / a) exp( −iE5t / h) ; và xác suất tìm thấy hạt trong trạng thái

χ ( x, t ) = 2 / a sin(2π x / a) exp( −iE2 / h) .

Bài tập 2....
Bài Tập 1.1
1. Cho hai trạng thái
1 2
9i 2ψ = φ + φ
1 2
i 1
2 2
χ = φ + φ
, với
1
φ
2
φ
hai vectơ trực giao chuẩn hóa và đầy đủ
a) Tính các toán tử
ψ χ
χ ψ
. Chúng có bằng nhau không?
b) Tìm liên hợp phức và liên hợp Hermit của
ψ
,
χ
,
ψ χ
χ ψ
.
c) Tính Tr(
ψ χ
) và Tr(
χ ψ
). Chúng có bằng nhau không ?
d) Tính
ψ ψ
χ χ
và vết Tr(
ψ ψ
), Tr(
χ χ
). Chúng có là toán tử hình chiếu
không?
Bài tập 1.2
a) Chỉ ra rằng tổng của hai toán tử chiếu không thể là toán tử chiếu, nếu không tích của
chúng bằng không.
b) Chỉ ra rằng tích của hai toán tử chiếu không thể là toán tử chiếu, nếu không chúng
giao hoán
Bài tập 1.3
a) Cho các toán tử:
and
id / dx
.
Khảo sát tính Hermit của những toán tử
Tìm liên hợp phức của các toán tử trên?
Từ đó tìm liên hợp phức của những toán tử tọa độ và động lượng
b) Dùng kết quả câu a) khảo sát tính Hermit của các toán tử
X d/d
e ,e
x
and
id/d
e
x
.
c) Tìm liên hợp Hermit của toán tử
Xd / dx
.
Bài Tập Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Toán - Người đăng: tien-dung-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài Tập Toán 9 10 969