Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tổng hợp về Hidrocacbon

Được đăng lên bởi thuyhoaxdinh82
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THPT V©n Cèc

GV: Vò Duy Kh«i

TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO
1. Ankan Y coù coâng thöùc phaân töû laø C 6H14. Soá ñoàng phaân daãn xuaát monoclo lôùn nhaát coù theå
thu ñöôïc khi thöïc hieän p/ö theá halogen vaøo Y laø bao nhieâu? A. 3 B. 4
C. 6
D. 5
2. Thöïc hieän p/ö dehidro hoùa moät hidrocacbon M thuoäc daõy ñoàng ñaúng cuûa metan thu ñöôïc
moät hoãn hôïp goàm H2 vaø 3 hidrocacbon N, P, Q. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 4,48 lit khí N hoaëc P hoaëc
Q ñeàu thu ñöôïc 17,92 lit CO2 vaø 14,4 g H2O ( theå tích caùc khí ño ôû ñktc). CTCT cuûa M:
A. CH3CH2CH2CH2CH3 B. CH3CH(CH3)2 C. CH3CH2CH(CH3)2 D. CH3CH2CH2CH3
3. Moät hoãn hôïp 2 ankan laø ñoàng ñaúng keá tieáp coù khoái löôïng 10,2 g. Ñoát chaùy hoaøn toaøn löôïng
hh noùi treân caàn 36,8 gam oxi. Xaùc ñònh % theå tích cuûa 2 ankan trong hoãn hôïp ñaàu?
A. 50% vaø 50%
B. 25% vaø 75%
C. 40% vaø 60%
D. 70% vaø 30%
4. Ankan Y coù coâng thöùc phaân töû laø C 6H14. Soá ñoàng phaân daãn xuaát monoclo thu ñöôïc khi
thöïc hieän p/ö theá halogen vaøo Y laø2. Vaäy coâng thöùc caáu taïo cuûa Y laø ?
A. (CH3)3C-CH2-CH3
B. (CH3)2CH-CH2-CH2-CH3
C. CH3-[CH2]4-CH3
D. (CH3)2CH-CH(CH3)2
5. Ñoát chaùy heát 1,152 g moät RH maïch hôû roài cho saûn phaåm vaøo dd Ba(OH) 2 thu ñöôïc 3,94 g
keát tuûa vaø dd B. Ñun noùng dd B laïi thaáy keát tuûa xuaát hieän, loïc laáy keát tuûa laàn 2 ñem nung ñeán
khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 4,59 g chaát raén. CTPT cuûa RH laø
A. C3H8
B. C4H10
C. C5H10
D. C5H12
6. Tæ khoái cuûa hoãn hôïp metan vaø oxi so vôùi hidro laø 40/3. Khi ñoát chaùy hoaøn toaøn hh treân, sau
p/ö thu ñöôïc sp vaø chaát dö laø?
A. CO2, H2O
B. O2, CO2, H2O C. H2, CO2, H2O D. CH4, CO2, H2O

7. Khi cracking moät ankan khí ôû ñieàu kieän thöôøng thu ñöôïc moät hoãn hôïp goàm ankan vaø anken
trong ñoù coù hai chaât X vaø Y coù tæ khoái so vôùi nhau laø 1,5. Tìm coâng thöùc cuûa X vaø Y?
A. C2H6 vaø C3H8 B. C2H4 vaø C3H6 C. C4H8 vaø C6H12 D. C3H8 vaø C5H6
8. Moät hoãn hôïp 2 ankan laø ñoàng ñaúng keá tieáp coù khoái löôïng 10,2 g. Ñoát chaùy hoaøn toaøn löôïng
hoãn hôïp noùi treân caàn 36,8 gam oxi. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa 2 ankan?
A. C3H8 vaø C4H10 B. C3H8 vaø C2H6 C. CH4 vaø C2H6 D. C5H12 vaø C4H10

9. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,7 mol moät hh khí goàm 2 RH thuoäc cuøng moät dññ coù KLPT hôn keùm
nhau 28 ñvC thu ñöôïc CO2 vaø H2O theo tæ leä soá mol t/ö laø 24:31. Khoái löôïng CO 2 vaø khoái
löôïng nöôùc laø?
A. 158,4 g vaø 83,7 g B. 132 g vaø 69,75 g C. 52,8 g vaø 27,9 g D. 105,6 g vaø 55,8 g
10. Ñoát chaùy hoaøn to...
Trêng THPT V©n Cèc GV: Vò Duy Kh«i
TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO
1. Ankan Y c coâng thöùc phaân töû laø C
6
H
14
. Soá ñoàng phaân daãn xuaát monoclo lôùn nhaát coù th
thu ñöôïc khi thöïc hieän p/ö theá halogen vaøo Y laø bao nhieâu? A. 3 B. 4 C. 6 D. 5
2. Thöïc hieän p/ö dehidro hoùa moät hidrocacbon M thuoäc daõy ñoàng ñaúng cuûa metan thu ñöôïc
moät hoãn hôïp goàm H
2
vaø 3 hidrocacbon N, P, Q. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 4,48 lit khí N hoaëc P hoaëc
Q ñeàu thu ñöôïc 17,92 lit CO
2
vaø 14,4 g H
2
O ( theå tích caùc khí ño ôû ñktc). CTCT cuûa M:
A. CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3
B. CH
3
CH(CH
3
)
2
C. CH
3
CH
2
CH(CH
3
)
2
D. CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
3. Moät hoãn hôïp 2 ankan laø ñoàng ñaúng keá tieáp coù khoái löôïng 10,2 g. Ñoát chaùy hoaøn toaøn löôïng
hh noùi treân caàn 36,8 gam oxi. Xaùc ñònh % theå tích cuûa 2 ankan trong hoãn hôïp ñaàu?
A. 50% vaø 50% B. 25% vaø 75% C. 40% vaø 60% D. 70% vaø 30%
4. Ankan Y c coâng thöùc phaân töû l C
6
H
14
. Soá ñoàng phaân daãn xuaát monoclo thu ñöôïc khi
thöïc hieän p/ö theá halogen vaøo Y laø2. Vaäy coâng thöùc caáu taïo cuûa Y laø ?
A. (CH
3
)
3
C-CH
2
-CH
3
B. (CH
3
)
2
CH-CH
2
-CH
2
-CH
3
C.
CH
3
-[CH
2
]
4
-CH
3
D. (CH
3
)
2
CH-CH(CH
3
)
2
5. Ñoát chaùy heát 1,152 g moät RH maïch hôû roài cho saûn phaåm vaøo dd Ba(OH)
2
thu ñöôïc 3,94 g
keát tuûa vaø dd B. Ñun noùng dd B laïi thaáy keát tuûa xuaát hieän, loïc laáy keát tuûa laàn 2 ñem nung ñeán
khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 4,59 g chaát raén. CTPT cuûa RH laø
A. C
3
H
8
B.
C
4
H
10
C. C
5
H
10
D. C
5
H
12
6. Tæ khoái cuûa hoãn hôïp metan vaø oxi so vôùi hidro laø 40/3. Khi ñoát chaùy hoaøn toaøn hh treân, sau
p/ö thu ñöôïc sp vaø chaát dö laø?
A. CO
2
, H
2
O B. O
2
, CO
2
, H
2
O C. H
2
, CO
2
, H
2
O D. CH
4
, CO
2
, H
2
O
7. Khi cracking moät ankan khí ôû ñieàu kieän thöôøng thu ñöôïc moät hoãn hôïp goàm ankan vaø anken
trong ñoù coù hai chaât X vaø Y coù tæ khoái so vôùi nhau laø 1,5. Tìm coâng thöùc cuûa X vaø Y?
A. C
2
H
6
vaø C
3
H
8
B. C
2
H
4
vaø C
3
H
6
C. C
4
H
8
vaø C
6
H
12
D. C
3
H
8
vaø C
5
H
6
8. Moät hoãn hôïp 2 ankan laø ñoàng ñaúng keá tieáp coù khoái löôïng 10,2 g. Ñoát chaùy hoaøn toaøn löôïng
hoãn hôïp noùi treân caàn 36,8 gam oxi. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa 2 ankan?
A. C
3
H
8
vaø C
4
H
10
B. C
3
H
8
vaø C
2
H
6
C. CH
4
vaø C
2
H
6
D. C
5
H
12
vaø C
4
H
10
9. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,7 mol moät hh khí goàm 2 RH thuoäc cuøng moät dññ coù KLPT hôn keùm
nhau 28 ñvC thu ñöôïc CO
2
vaø H
2
O theo tæ leä s mol t/ö l 24:31. Khoái löôïng CO
2
vaø khoái
löôïng nöôùc laø?
A. 158,4 g vaø 83,7 g B. 132 g vaø 69,75 g C. 52,8 g vaø 27,9 g D. 105,6 g vaø 55,8 g
10. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,7 mol moät hh khí goàm 2 RH thuoäc cuøng moät daõy ñoàng ñaúng coù
KLPT hôn keùm nhau 28 ñ.v.C thu ñöôïc CO
2
vaø H
2
O theo tæ leä soá mol töông öùng laø 24:31. Ñoù
laø caùc RH naøo?
A. CH
4
vaø C
3
H
8
B. C
3
H
6
vaø C
5
H
10
C. C
2
H
6
vaø C
4
H
10
D. C
3
H
8
vaø C
5
H
12
11. Cho phaûn öùng: X + Cl
2
2-clo-2-metylbutan. X coù theå laø hidrocacbon naøo sau ñaây?
A. CH
3
CH
2
CH
2
CH(CH
3
)
2
B. CH
3
CH
2
CH(CH
3
)
2
¤n thi ®¹i häc m«n hãa häc
Bài tập tổng hợp về Hidrocacbon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tổng hợp về Hidrocacbon - Người đăng: thuyhoaxdinh82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập tổng hợp về Hidrocacbon 9 10 181