Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc địa có lời giải

Được đăng lên bởi tnqhai1110
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3959 lần   |   Lượt tải: 37 lần
Lê Văn
Dực

Digitally signed by
Lê Văn Dực
DN: cn=Lê Văn Dực,
o=datechengvn,
ou=Chủ nhân,
email=lvduc544@vn
n.vn, c=VN
Date: 2010.10.24
21:05:40 +07'00'

Collection and edition by Dr. Le Van Duc
Source: Fluid Mechanic Department, School of Civil Engineering, HCMUT

BÀI TẬP THỦY LỰC
Bài 1 Một kênh có mặt cắt ướt hình parabol có phương trình y = 2x2 (y là trục thẳng đứng), độ
dốc i = 0,0001; hệ số nhám n = 0,02, tải một lưu lượng là Q = 8,25m3/s. Tìm độ sâu dòng đều
trong kênh.
ĐS: 6,4m
Bài 2 Cho một ống dẫn bằng bê tông, mặt cắt tròn có đường kính d = 1,2m; độ dốc đáy kênh i =
0,0008, n = 0,014, tải lưu lượng Q = 1m3/s.
a) Xác định độ sâu dòng đều ho ?

VN

b) Xác định độ sâu dòng chảy sao cho lưu tốc và bán kính thủy lực đạt cực đại, tính Vmax và Rmax
tương ứng ?
c) Xác định độ sâu dòng chảy sao cho lưu lượng và mô đun lưu lượng đạt cực đại, tính Qmax và
Kmax tương ứng ?
ĐS:
a) ho = 0,96m;

G

b) h = 0,972m; Vmax = 1,032m/s; Rmax =0,366m
c) h = 1,128m; Qmax = 1,106 m3/s; Kmax = 39,1 m3/s

EN

Bài 3 Cho một kênh hình thang bằng đất có chiều rộng đáy kênh b = 2m, chiều sâu ngập nước h
= 1,3m, mái dốc m = 1,5, hệ số nhám n = 0,025 và độ dốc i = 0,001.
a) Xác định vận tốc trung bình và lưu lượng của kênh ?

D
AT
EC

H

b) Vận tốc và lưu lượng sẽ thay đổi như thế nào nếu mặt cắt kênh cùng diện tích và mái dốc
nhưng có dạng lợi nhất về thủy lực.
ĐS: a) Q = 5,45m3/s; V = 1,061m/s
b) Qln = 5,508m3/s; Vln = 1,073m/s

Bài 4: Tính độ sâu phân giới, vận tốc phân giới và độ dốc phân giới ứng với ănh hình thang, cho
biết Q = 22m3/s; bề rộng đáy b = 12m; mái dốc m = 0,5; độ nhám n = 0,020.
ĐS:

hc r = 0,693m; Vcr = 2,571m/s; icr = 0,0049

Bài 5: Tính độ sâu phân giới và độ dốc phân giới trong máng tròn có đường kính D = 1,5m, lưu
lượng Q = 8m3/s, độ nhám n = 0,017
ĐS: hcr = 1,393m; icr = 0,0189; Vcr = 4,673m/s

Bài 6: Kênh lăng trụ mặt cắt hình thang có chiều rộng đáy b=8m, mái dốc m=1, độ nhám
n=0,025 và đáy kênh có độ dốc i=0,0001. Xác định trạng thái chảy và dạng đường mặt nước
trong kênh nếu tại một mặt cắt trên kênh độ sâu đo được là h=2,25m và lưu lượng dẫn trên kênh
là Q = 12m3/s
ĐS: hcr = 0,60m; h0 = 2,18m: chảy êm đường nước dâng aI.

Bài 7: Kênh có đáy nằm ngang i = 0, b = 4m, lưu lượng Q = 10m3/s, m = 1,5, lát đá (n = 0,02)
cuối kênh là một bậc nước, thượng lưu kênh là dòng chảy êm. Tính khoảng cách từ bậc nước đến
chỗ sâu h = 1,25m bằng phương pháp sai phân (chia 1 đoạn).
ĐS: hcr = 0,777m: đưòng nước hạ bo, L = 129,6m
Bài 8: Tại hai mặt cắt trên kênh cách nha...
DATECHENGVN
Collection and edition by Dr. Le Van Duc
Source: Fluid Mechanic Department, School of Civil Engineering, HCMUT
Copyright@datechengvn-May 2010
BÀI TP THY LC
i 1
Mt kênh có mt ct ướt hình parabol có phương tnh y = 2x
2
(y là trc thng đng), độ
dc i = 0,0001; h s nhám n = 0,02, tải mt lưu lượng Q = 8,25m
3
/s. m độ sâu dòng đều
trong kênh.
ĐS: 6,4m
i 2
Cho mt ng dn bng bê tông, mt ct tròn đường nh d = 1,2m; độ dc đáy kênh i =
0,0008, n = 0,014, tải lưu lượng Q = 1m
3
/s.
a) Xác đnh độ sâu dòng đều h
o
?
b) c đnh đsâu dòng chy sao cho lưu tc và bán nh thủy lc đạt cc đại, nh V
max
R
max
tương ng ?
c) c đnh độ sâu dòng chy sao cho lưu lượng mô đun lưu lượng đạt cc đi, nh Q
max
K
max
tương ng ?
ĐS: a) h
o
= 0,96m;
b) h = 0,972m; V
max
= 1,032m/s; R
max
=0,366m
c) h = 1,128m; Q
max
= 1,106 m
3
/s; K
max
= 39,1 m
3
/s
i 3
Cho mt kênh hình thang bng đt có chiu rng đáy nh b = 2m, chiu sâu ngp nước h
= 1,3m, mái dc m = 1,5, hs nhám n = 0,025 và độ dc i = 0,001.
a) Xác đnh vn tc trung bình lưu lượng của kênh ?
b) Vn tc lưu lượng sẽ thay đi như thếo nếu mt ct nh cùng din tích và mái dc
nhưng có dng li nht v thy lc.
ĐS: a) Q = 5,45m
3
/s; V = 1,061m/s
b) Q
ln
= 5,508m
3
/s; V
ln
= 1,073m/s
i 4:
nh độ sâu phân gii, vn tc pn gii và độ dc phân gii ng vi ănh hình thang, cho
biết Q = 22m
3
/s; b rng đáy b = 12m; i dc m = 0,5; đ nhám n = 0,020.
ĐS: h
c r
= 0,693m; V
cr
= 2,571m/s; i
cr
= 0,0049
i 5:
nh đ sâu phân gii và độ dc phân gii trong máng tròn có đường nh D = 1,5m, lưu
lượng Q = 8m
3
/s, đ nhám n = 0,017
ĐS: h
cr
= 1,393m; i
cr
= 0,0189; V
cr
= 4,673m/s
i 6
: Kênh lăng trmt ct nh thang có chiu rng đáy b=8m, i dc m=1, đ nhám
n=0,025đáy kênh có độ dc i=0,0001. c đnh trng ti chy và dng đường mt nước
trong kênh nếu tại mt mt ct trên kênh độ sâu đo được là h=2,25m lưu lượng dn trên kênh
Q = 12m
3
/s
ĐS: h
cr
= 0,60m; h
0
= 2,18m: chy êm đường nước dâng a
I
.
i 7:
Kênh có đáy nm ngang i = 0, b = 4m, lưu lượng Q = 10m
3
/s, m = 1,5, t đá (n = 0,02)
cui kênh là mt bc nước, thượng lưu kênh là dòng chy êm. nh khong cách tbc nước đến
ch sâu h = 1,25m bng phương pp sai phân (chia 1 đoạn).
ĐS: h
cr
= 0,777m: đưòng nước hạ b
o,
L = 129,6m
i 8:
Ti hai mt ct trên kênh cách nhau 2800m, đo được hai mc nước Z
1
= 4,17m và Z
2
= 4m
(so vi mt chun nm ngang). Kênh có mt ct nh thang b = 120m, m = 3, n = 0,02, độ dc i =
0,0001. Độ sâu tại vị trí Z
1
h
1
= 4m. Tính lưu lượng trên kênh, nh h
o,
xác đnh dng đường mt
c trong kênh ?
Lê Văn
Dc
Digitally signed by
Lê Văn Dc
DN: cn=Lê Văn Dc,
o=datechengvn,
ou=Ch nhân,
email=lvduc544@vn
n.vn, c=VN
Date: 2010.10.24
21:05:40 +07'00'
Bài tập trắc địa có lời giải - Trang 2
Bài tập trắc địa có lời giải - Người đăng: tnqhai1110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập trắc địa có lời giải 9 10 210