Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm Hidrocacbon

Được đăng lên bởi Vu Thanh Cong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM - Hiđrocacbon
1. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp 4 hiđrocacbon thu được 33g CO2 và 27g H2O. Giá trị của a là:
A / 11g
B / 12g
C / 13g
D / 14g
2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 hiđrocacbon, sản phẩm cháy cho lần lượt qua bình 1 đựng H 2SO4 đặc và
bình 2 đựng KOH rắn thấy khối lượng bình 1 tăng 14,4g và bình 2 tăng 22g. m có giá trị là:
A / 7,0g
B / 7,6g
C / 7,5g
D / 8,0g
3. Đốt cháy hiđrocabon X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương tứng là 1 : 2. CTPT của X là:
A / C2H6
B / CH4
C / C2H4
D / C3H6
4. Hiđrocabon A có 75% C về khối lượng. CTPT của A là:
A / CH4
B / C2H4
C / C2H6
D / C3H8
5. Một hiđrocabon A mạch hở, thể khí. Khối lượng V lít khí này bằng 2 lần khối lượng V lít N 2 ở cùng điều kiện
nhiệt độ và áp suất. Hiđrocabon đó là:
A / C2H6
B / C2H4
C / C4H10
D / C4H8
6. Một chất có công thức đơn giản nhất là C2H5. Công thức cấu tạo của chất đó là:
A / C4H10
B / C6H14
C / C8H18
D / C4H18
7. Hiđrocabon A thể tích ở điều kiện thường, công thức phân tử có dạng Cx+1H3x. Công thức phân tử của A là: A
/ CH4
B / C2H6
C / C3H6
D / không xác định được
8. Một hiđrocacbon có 75% cacbon về khối lượng. Công thức hoá học của hiđrocacbon là:
A / C2H2
B / C4H10
C / CH4
D / C2H4
E / C6H6
9. Hiđrocacbon A có chứa 80% cacbon về khối lượng. PTK của A là 30 đvC. Công thức phân tử của A là:
A / CH4
B / C2H6
C / C3H8
D / C2H4
10. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X bằng một lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm khí và hơi dẫn qua bình đựng
H2SO4 đặc thì thể tích giảm hơn một nửa. X thuộc dãy đồng đẳng nào?
A / Ankan
B / Anken
C / Ankin
D / Không xác định được
11. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol 2 ankan được 9,45g H 2O. Sục hỗn hợp sản phẩm vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thì
khối lượng kết tủa thu được là:
A/ 37,5g
B / 52,5g
C / 15g
D / 42,5g
12. Một hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng là 24,8g thể tích tương ứng của hỗn hợp là 11,2 lít
(đktc). CTPT các ankan là:
A / CH4, C2H6
B / C2H6, C3H8 C / C3H8, C4H10
D / C4H10, C5H12
13. Crăckinh hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 18. CTPT của X là:
A / C3H8
B / C4H10
C / C5H12
D / Không có CTPT thoả mãn
14. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở, liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít CO 2
(đktc) và 25,2g H2O
1) Hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào?
A / Ankan
B / Anken
C / Ankin
D / Aren
2) CTPT 2 hiđrocacbon là:
A / CH4, C2H6
B / C2H6, C3H8 C / C3H8, C4H10
D / C4H10, C5H12
15. Đốt 10 cm3 một hiđrocacbon no bằng 80 cm3 oxi (lấy dư). Sản phẩm thu được sau khi ch...
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM - Hiđrocacbon
1. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp 4 hiđrocacbon thu được 33g CO
2
và 27g H
2
O. Giá trị của a là:
A / 11g B / 12g C / 13g D / 14g
2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 hiđrocacbon, sản phẩm cháy cho lần lượt qua bình 1 đựng H
2
SO
4
đặc và
bình 2 đựng KOH rắn thấy khối lượng bình 1 tăng 14,4g và bình 2 tăng 22g. m có giá trị là:
A / 7,0g B / 7,6g C / 7,5g D / 8,0g
3. Đốt cháy hiđrocabon X thu được CO
2
và H
2
O có tỉ lệ số mol tương tứng là 1 : 2. CTPT của X là:
A / C
2
H
6
B / CH
4
C / C
2
H
4
D / C
3
H
6
4. Hiđrocabon A có 75% C về khối lượng. CTPT của A là:
A / CH
4
B / C
2
H
4
C / C
2
H
6
D / C
3
H
8
5. Một hiđrocabon A mạch hở, thể khí. Khối lượng V lít khí này bằng 2 lần khối lượng V lít N
2
cùng điều kiện
nhiệt độ và áp suất. Hiđrocabon đó là:
A / C
2
H
6
B / C
2
H
4
C / C
4
H
10
D / C
4
H
8
6. Một chất có công thức đơn giản nhất là C
2
H
5
. Công thức cấu tạo của chất đó là:
A / C
4
H
10
B / C
6
H
14
C / C
8
H
18
D / C
4
H
18
7. Hiđrocabon A thể tích ở điều kiện thường, công thức phân tử có dạng C
x+1
H
3x
. Công thức phân tử của A là: A
/ CH
4
B / C
2
H
6
C / C
3
H
6
D / không xác định được
8. Một hiđrocacbon có 75% cacbon về khối lượng. Công thức hoá học của hiđrocacbon là:
A / C
2
H
2
B / C
4
H
10
C / CH
4
D / C
2
H
4
E / C
6
H
6
9. Hiđrocacbon A có chứa 80% cacbon về khối lượng. PTK của A là 30 đvC. Công thức phân tử của A là:
A / CH
4
B / C
2
H
6
C / C
3
H
8
D / C
2
H
4
10. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X bằng một lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm khí hơi dẫn qua bình đựng
H
2
SO
4
đặc thì thể tích giảm hơn một nửa. X thuộc dãy đồng đẳng nào?
A / Ankan B / Anken C / Ankin D / Không xác định được
11. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol 2 ankan được 9,45g H
2
O. Sục hỗn hợp sản phẩm vào dung dịch Ca(OH)
2
thì
khối lượng kết tủa thu được là:
A/ 37,5g B / 52,5g C / 15g D / 42,5g
12. Một hỗn hợp 2 ankan đồng đẳng kế tiếp khối lượng 24,8g thể tích tương ứng của hỗn hợp 11,2 lít
(đktc). CTPT các ankan là:
A / CH
4
, C
2
H
6
B / C
2
H
6
, C
3
H
8
C / C
3
H
8
, C
4
H
10
D / C
4
H
10
, C
5
H
12
13. Crăckinh hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H
2
bằng 18. CTPT của X là:
A / C
3
H
8
B / C
4
H
10
C / C
5
H
12
D / Không có CTPT thoả mãn
14. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở, liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít CO
2
(đktc) và 25,2g H
2
O
1) Hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào?
A / Ankan B / Anken C / Ankin D / Aren
2) CTPT 2 hiđrocacbon là:
A / CH
4
, C
2
H
6
B / C
2
H
6
, C
3
H
8
C / C
3
H
8
, C
4
H
10
D / C
4
H
10
, C
5
H
12
15. Đốt 10 cm
3
một hiđrocacbon no bằng 80 cm
3
oxi (lấy dư). Sản phẩm thu được sau khi choi nước ngưng tụ
còn 65cm
3
trong đó có 25cm
3
là oxi ( các thể tích được đo ở cùng điều kiện). CTPT của hiđrocacbon đó là:
A / CH
4
B / C
2
H
6
C / C
3
H
8
D / C
4
H
10
16. Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sản phẩm cháy cho lần lượt qua bình 1
đựng H
2
SO
4
đặc bình 2 đựng KOH rắn thấy khối lượng bình 1 tăng 2,52g và nh 2 tăng 4,4g. Hai
hiđrocacbon đó là:
A / C
2
H
4
, C
3
H
6
B / C
2
H
6
, C
3
H
8
C / C
3
H
6
, C
4
H
8
D / C
3
H
8
, C
4
H
10
17. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon cần 8,96 lít O
2
(đktc). Cho sản phẩm cháy đi vào dung dịch
Ca(OH)
2
dư thu được 25g kết tủa. CTPT của hiđrocacbon là:
A / C
5
H
10
B / C
6
H
12
C / C
5
H
12
D / C
6
H
14
18. Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 1,12 lít khí CO
2
( đktc)
1,26g H
2
O.
1) CTPT của 2 hiđrocacbon là:
A / CH
4
, C
2
H
6
B / C
2
H
6
, C
3
H
8
C / C
3
H
8
, C
4
H
10
D / C
4
H
10
, C
5
H
12
2) Giá trị của V là:
A / 0,112 lít B / 0,224 lít C / 0,448 lít D/ 0,336 lít
19. Đốt cháy hỗn hợp 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 48,4g CO
2
và 28,8g H
2
O.
1) Hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào?
A / Ankan B / Anken C / Ankin D / Aren
2) CTPT các hiđrocacbon là:
Bài tập trắc nghiệm Hidrocacbon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc nghiệm Hidrocacbon - Người đăng: Vu Thanh Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm Hidrocacbon 9 10 508