Ktl-icon-tai-lieu

bài tập trắc nghiệm kỹ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi duycuongtn2000
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BOÄ ÑEÀ GOÁC ÑAÛO ÑAÙP AÙN
Phaàn 1
1) Heä thoáng nhieät ñoäng hoïc laø taäp hôïp taát caû caùc vaät theå:
a) Lieân quan vôùi nhau veà cô naêng.
b) Lieân quan vôùi nhau veà nhieät naêng.
c) Lieân quan vôùi nhau veà cô naêng vaø nhieät naêng.
d) Lieân quan vôùi nhau veà cô naêng vaø nhieät naêng maø ta ñang nghieân cöùu baèng phöông
phaùp nhieäït ñoäng hoïc.
Ñaùp aùn ñuùng: d
2) Heä coù khaû naêng trao ñoåi vaät chaát vôùi moâi tröôøng xung quanh laø:
a) Heä hôû vaø heä coâ laäp.
b) Heä khoâng coâ laäp vaø heä kín.
c) Heä ñoaïn nhieät vaø heä kín.
d) Heä hôû hoaëc khoâng coâ laäp.
Ñaùp aùn ñuùng: d
3) Chaát moâi giôùi hay ñöôïc söû duïng laø khí hoaëc hôi vì coù ñoä bieán thieân theå tích theo nhieät
ñoä:
a) Vöøa phaûi.
b) Nhoû
c) Töông ñoái lôùn.
d) Lôùn.
Ñaùp aùn ñuùng: d
4) Nhieät ñoä Xenxiuùt (Celcius) t ñöôïc tính theo nhieät ñoä Fa-ren-hai (Fahrenheit) t F theo
coâng thöùc:
a) t=1,8*tF + 32.
b) t=5*( tF + 32)/9.
c) t=5/9*tF +32.
d) t=5*(tF - 32)/9.
Ñaùp aùn ñuùng: d
5) 1 at kyõ thuaät baèng:
2

a) 1 kG/cm .
2

b) 1 kgf/cm .
c) 10 m H2O.
d) 3 ñaùp aùn coøn laïi ñeàu ñuùng.
Ñaùp aùn ñuùng: d
6) 1 at kyõ thuaät baèng:
a) 730 mmHg;

b) 735 mmHg;
c) 740 mmHg;
d) 750 mmHg.
Ñaùp aùn ñuùng: b
7) Coät aùp 1 mH2O baèng:
a) 9,8 Pa;
b) 9,8 kPa;
c) 1 at;
d) 1 bar.
Ñaùp aùn ñuùng: b
8) Ñôn vò ño aùp suaát chuaån laø:
a) Pa.
b) at.
c) mm H2O.
d) mm Hg.
Ñaùp aùn ñuùng: a
9) 1 psi quy ra bar baèng:
a) 0,069
b) 0,070
c) 0,071
d) 0,072
Ñaùp aùn ñuùng: a

o

10) Khi ño aùp suaát baèng chieàu cao coät thuyû ngaân ôû nhieät ñoä t phaûi quy veà 0 C theo coâng
thöùc:
h 0 o C  h t  1  0,0172 t 
a)
;
o
h 0 C h t  1  0,00172 t 
b)
;
o
h 0 C  h t  1  0,000172 t 
c)
;
o
h 0 C h t  1  0,000172 t 
d)
;
Ñaùp aùn ñuùng: c
11) Aùp suaát cuûa khí thöïc so vôùi aùp suaát cuûa khí lyù töôûng khi coù cuøng nhieät ñoä vaø theå tích
co daõn ñöôïc :
a) Cao hôn.
b) Thaáp hôn.
c) Khi cao hôn, khi thaáp hôn tuøy theo nhieät ñoä.
d) Khi cao hôn, khi thaáp hôn tuøy theo moâi chaát.
Ñaùp aùn ñuùng: b









12) Ñôn vò ño chuaån cuûa theå tích rieâng laø:
cm 3
.
kg
a)
m3
.
kg
b)
l
.
kg
c)
m3
.
g
d)
Ñaùp aùn ñuùng: b
13) Ñôn vò tính cuûa noäi naêng U laø:
a) J, kJ
b) W, kW
c) kW.h
d) kW/h
Ñaùp aùn ñuùng: a
14) Enthalpy H laø:
a) Toång ñoäng naêng vaø theá naêng cuûa vaät.
b) Laø naêng löôïng toaøn phaàn cuûa vaät.
c) Laø thoâng soá traïng thaùi cuûa vaät.
d) Caû 3 ñaùp aùn coøn laïi ñeàu ñuùng.
Ñaùp aùn ñuùng: d
15) Entropy S coù ñôn vò ño laø:
J

kg
a)
J
...
BOÄ ÑEÀ GOÁC ÑAÛO ÑAÙP AÙN
Phaàn 1
1) Heä thoáng nhieät ñoäng hoïc laø taäp hôïp taát caû caùc vaät theå:
a) Lieân quan vôùi nhau veà cô naêng.
b) Lieân quan vôùi nhau veà nhieät naêng.
c) Lieân quan vôùi nhau veà cô naêng vaø nhieät naêng.
d) Lieân quan vôùi nhau veà cô naêng vaø nhieät naêng maø ta ñang nghieân cöùu baèng phöông
phaùp nhieäït ñoäng hoïc.
Ñaùp aùn ñuùng: d
2) Heä coù khaû naêng trao ñoåi vaät chaát vôùi moâi tröôøng xung quanh laø:
a) Heä hôû vaø heä coâ laäp.
b) Heä khoâng coâ laäp vaø heä kín.
c) Heä ñoaïn nhieät vaø heä kín.
d) Heä hôû hoaëc khoâng coâ laäp.
Ñaùp aùn ñuùng: d
3) Chaát moâi giôùi hay ñöôïc söû duïng laø khí hoaëc hôi vì coù ñoä bieán thieân theå tích theo nhieät
ñoä:
a) Vöøa phaûi.
b) Nhoû
c) Töông ñoái lôùn.
d) Lôùn.
Ñaùp aùn ñuùng: d
4) Nhieät ñoä Xenxiuùt (Celcius) t ñöôïc tính theo nhieät ñoä Fa-ren-hai (Fahrenheit) t
F
theo
coâng thöùc:
a) t=1,8*t
F
+ 32.
b) t=5*( t
F
+ 32)/9.
c) t=5/9*t
F
+32.
d) t=5*(t
F
- 32)/9.
Ñaùp aùn ñuùng: d
5) 1 at kyõ thuaät baèng:
a) 1 kG/cm
2
.
b) 1 kgf/cm
2
.
c) 10 m H
2
O.
d) 3 ñaùp aùn coøn laïi ñeàu ñuùng.
Ñaùp aùn ñuùng: d
6) 1 at kyõ thuaät baèng:
a) 730 mmHg;
bài tập trắc nghiệm kỹ thuật nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập trắc nghiệm kỹ thuật nhiệt - Người đăng: duycuongtn2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
bài tập trắc nghiệm kỹ thuật nhiệt 9 10 931