Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm môn Toán cao cấp A1

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Tung
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập trắc nghiệm Toán A1 Đại học

BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM MOÂN TOAÙN CAO CAÁP A1
( Duøng cho caùc lôùp hệ
h ÑH
ÑH )

Chuù yù: Baøi taäp traéc nghieäm tham khaûo coù 1 soá caâu sai ñaùp aùn.

PHAÀN I. HAØM MOÄT BIEÁN
Caâu 1. Tìm L = lim

x3 x + x2 + x + 1

Caâu 2. Tìm L = lim

x −1
x2 −1

Caâu 3. Tìm L = lim
Caâu 4. Tìm L = lim

b) L = 1/2

c) L = 0

d) L = ∞

a) L = 0

b) L = 1

c) L = 1/2

d) L = 1/4

1 − cos 2x
sin2 x

a) L = 2

b) L = 1/2

c) L = 1

d) L = 1/4

x − sin 5x + sin 2 x
4x + arcsin 2 x + x 2

a) L = 1

b) L = –1

c) L = 2

d) L = 3


3x + 2 

Caâu 5. Tìm L = lim 1 + 2
x →∞ 
2x + x − 1 


a) L = ∞

b) L = 1

c) L = e2

d) L = e3

 x 2 + x + 1 

Caâu 6. Tìm L = lim  2
x →∞  x − x − 1 



a) L = ∞

b) L = 1

c) L = e

d) L = e2

a) L = ∞

b) L = 1

c) L = e −9

d) L = e −3/2

a) L = ∞

b) L = 1

c) L = e

d) L = 4 e

a) L = 1

b) L = e

c) L = 1/ e

d) L = +∞

x →+∞

x →1

x →0

x →0

2x 3 x − x 2 + 1

a) L = 1

2x

x

2

Caâu 7. Tìm L = lim (cos3x )x 2
x →0

(

Caâu 8. Giaù trò cuûa L = lim 1 + tg
x →0

2

x

)

1
4x

Caâu 9. Tìm L = lim (cos x + sin x )

cot gx

x →0

−


x 2 

Caâu 10. Tìm L = lim 1 + 
n →∞ 
n 


(

n +1
2

Caâu 11. Tìm L = lim− cos 2x + x 2
x →0

a) L = e
cot g 3x

)

−

x
2

a) L = 1

b) L = e
b) L = e

−

x2
2

c) L = e

−

x3
2

c) L = 1/ e

d) L = e
d) L = +∞


1 1 + 3−x 

Caâu 12. Tìm L = lim xtg +
x →∞ 
x 3 + 4−x 



L = 4 , x → +∞
a) 
3

L = 1, x → −∞

L = 1, x → +∞
L = −1, x → +∞


b) 
c) 
3
L = , x → −∞
L = 4 , x → −∞


4
3

 sin x 1 + 2x 

Caâu 13. Tìm L = lim 
+
x →∞  x
2 − 3x 


Trang 1


L = 4 , x → +∞
d) 
3

L = −∞, x → −∞

Bài tập trắc nghiệm Toán A1 Đại học


L = 3 , x → −∞
a) 
2

L
=
−∞
, x → +∞




L = 1 , x → −∞
L = 1 , x → −∞
b) 
c) 
2
2


L
=
0,
x
→
+∞
L
=
+∞
, x → +∞



x −1
x2 −1

a) L = 0

b) L = 1

c) L = 1/2

d) L = 1/4

x −1
x2 −1

a) L = 0

b) L = 1/2

c) L = 1/3

d) L = 1/6

a) L = 1/2 b) L = 1/3

c) L = 1

d) L = 2

2

a) L = +∞ b) L = 1

c) L = –1

d) L khoâng toàn taïi

2

a) L = –∞ b) L = 0

c) L = 2

d) L khoâng toàn taïi

Caâu 14. Tìm L = lim
x →1

3

Caâu 15. Tìm L = lim
x →1


L = 3 , x → −∞

2
d) 
L = 3 , x → +∞

2


( x +x − x −x)
Caâu 17. Tìm L = lim (x − x − 2x )
Caâu 18. Tìm L = lim (x − x − 2x )
Caâu 16. Tìm L = lim

2

2

x →+∞

x →+∞

x →−∞

Caâu 19. Tìm L = lim

sin2 2x
sin 4x

a) L = 0

b) L = 2

c) L = 1/2

d) L = 1/4

Caâu 20. Tìm L = lim

sin 2 2x + sin x
sin 3x

a...
Bài tp trc nghim Toán A1 Đại hc
Trang 1
B
B
A
A
Ø
Ø
I
I
T
T
A
A
Ä
Ä
P
P
T
T
R
R
A
A
É
É
C
C
N
N
G
G
H
H
I
I
E
E
Ä
Ä
M
M
M
M
O
O
Â
Â
N
N
T
T
O
O
A
A
Ù
Ù
N
N
C
C
A
A
O
O
C
C
A
A
Á
Á
P
P
A
A
1
1
( Duøng cho caùc lôùp h
( Duøng cho caùc lôùp h( Duøng cho caùc lôùp h
( Duøng cho caùc lôùp h Ñ
Ñ Ñ
ÑH
HH
H
)
))
)
Chuù yù: Baøi taäp traéc nghieäm tham khaûo coù 1 soá caâu sai ñaùp aùn.
P
P
H
H
A
A
À
À
N
N
I
I
.
.
H
H
A
A
Ø
Ø
M
M
M
M
O
O
Ä
Ä
T
T
B
B
I
I
E
E
Á
Á
N
N
Caâu 1. Tìm L =
3 2
3 2
1
lim
2 1
x
x x x x
x x x
+∞
+ + +
+
a) L = 1 b) L = 1/2 c) L = 0 d) L =
Caâu 2. Tìm L =
2
1
1
lim
1
x
x
a) L = 0 b) L = 1 c) L = 1/2 d) L = 1/4
Caâu 3. Tìm L =
2
0
1 cos 2
lim
sin
x
x
a) L = 2 b) L = 1/2 c) L = 1 d) L = 1/4
Caâu 4. Tìm L =
2
2 2
0
sin 5 sin
lim
4 arcsin
x
x x x
x x x
+
+ +
a) L = 1 b) L = –1 c) L = 2 d) L = 3
Caâu 5. Tìm L =
2
2
3 2
lim 1
2 1
x
x
x
x x
+
+
+
a) L = b) L = 1 c) L = e
2
d) L = e
3
Caâu 6. Tìm L =
2
2
1
lim
1
x
x
x x
x x
+ +
a) L = b) L = 1 c) L = e d) L = e
2
Caâu 7. Tìm L =
(
)
2
2
0
lim cos3x
x
x
a) L = b) L = 1 c) L =
9
e
d) L =
3/2
Caâu 8. Giaù trò cuûa L =
(
)
1
4
2
0
lim 1
x
x
tg x
+
a) L = b) L = 1 c) L =
e
d) L =
4
e
Caâu 9. Tìm L =
(
)
cot
0
lim cos sin
gx
x
x x
+
a) L = 1 b) L = e c) L = 1/
e
d) L = +
Caâu 10. Tìm L =
1
2
2
lim 1
n
n
x
n
+
+
a)
2
x
L e
b)
2
2
x
L e
c)
3
2
x
L e
d)
L e
=
Caâu 11. Tìm L =
(
)
3
cot
2
0
lim cos 2
g x
x
x x
+
a) L = 1 b) L = e c) L = 1/
e
d) L = +
Caâu 12. Tìm L =
1 1 3
lim
3 4
x
x
x
xtg
x
+
+
+
a)
4
,
3
1,
L x
L x
= +∞
=
b)
1,
3
,
L x
L x
= +∞
= −∞
c)
1,
4
,
L x
L x
= +∞
= −∞
d)
4
,
3
,
L x
L x
= +∞
= −∞
Caâu 13. Tìm L =
sin 1 2
lim
2 3
x
x
x
x
x
+
+
Bài tập trắc nghiệm môn Toán cao cấp A1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc nghiệm môn Toán cao cấp A1 - Người đăng: Nguyen Thanh Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm môn Toán cao cấp A1 9 10 689