Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 12 (2012 - 2013)

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập trắc nghiệm môn vật lí 12 năm 2012-2013

CHƢƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ
DẠNG 1: ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA.
thu t cần nắm :
* Dao động điều hòa : là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời
gian : x = Acos(t + ).
1. Ph-¬ng tr×nh dao ®éng điều hòa : x  A.cos(t   ) (1)
Các đại lượng đặc trưng: + x lµ li ®é dao ®éng ë thêi ®iÓm t.
+ A lµ biªn ®é dao ®éng > 0.
+  lµ tèc độ gãc, ®¬n vÞ (rad/s) > 0
+  lµ pha ban ®Çu ( lµ pha ë thêi ®iÓm t = 0), ®¬n vÞ (rad).
+ ( .t   )(rad) lµ pha dao ®éng ë thêi ®iÓ m t bất kỳ.
* ƣu :
+Li độ x đạt giá trị cực đại xmax  A ở hai mép biên còn gọi là vị trí biên (VTB)
+ Li độ x đạt giá trị cực tiểu xmin  0 ở vị trí chính giữa còn gọi là vị trí cân bằng (VTCB)
2. VËn tèc trong dao ®éng ®iÒu hoµ :

v  x'  v   A..sin(t   ) (2)
* ƣu :
+Vận tốc tại một thời điểm v > 0 ta kết luận vật đang chuyển động theo chiều dương và ngược
lại
+ Vận tốc v đạt giá trị cực đại vmax   A khi vật lao qua vị trí chính giữa tức ở VTCB
+ Vận tốc v đạt giá trị cực tiểu

vmin  0 khi vật tiến ra biên tức ở VTB

3. Gia tèc trong dao ®éng ®iÒu hoµ.
a  x"  a   2 .x (3)

với x  A.cos( t   )

* ƣu :


+) a tỉ lệ với li độ x ;luôn hướng về VTCB.
+)Gia tốc a đạt giá trị cực đại amax    2 xmax    2 A   2 A vì ta luôn có xmax  A ở VTB
+)Gia tốc a đạt giá trị cực tiểu

amin    2 xmin    2 .0  0 vì ta luôn có xmin  0 ở VTCB

4. Chu kỳ T ; tần số f ; tần số góc  của dao động điều hòa
+ Chu kỳ T (s) là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần T =

t
(4)
N

( Với N là số dao động vật thực hiện được trong thời gian t (s))
*Lưu ý : Quy ước một dao động Û quãng đường 4A Û trong một chu kì T vật quay trở về
trạng thái giống như ban đầu
+ Tần số f (hz) hoặc (1/s) là số dao động vật thực hiện được trong một đơn vị thời gian 1s
1
1
2p
(5)
T = ; f = ; w = 2p f ; w =
f
T
T
5. ƣu :


còn gọi v và x vuông pha
2

 a lại nhanh pha hơn v góc
còn gọi a và v vuông pha
2
 a nhanh x góc  còn gọi a và x ngược pha
 v nhanh pha x góc

*)Chiều dài quỹ đạo L : là khoảng cách từ biên bên này đến biên bên kia là L =2A

(9)

1

Bài tập trắc nghiệm môn vật lí 12 năm 2012-2013I.Trắc nghiệm lí thu t.
Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x  Acos(t   ) . Vận tốc của vật tại thời điểm t.có
biểu thức:
A. v  Acos(t   ) B. v  A 2cos(t   ) . C. v   Asin(t   ) D. v   A 2sin(t   ) .
Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phư...
  12 -2013 www.tuoitrebentre.vn
1

 

: dao động trong đó li đcủa vật một m côsin (hay sin) của thời
gian : x = Acos(t + ).
1. Ph-¬ng tr×nh dao ®éng iu hòa :
. ( )x Acos t


(1)
Các đại lượng đặc trưng: + x lµ li ®é dao ®éng ë thêi ®iÓm t.
+ A lµ biªn ®é dao ®éng > 0.
+
lµ tèc độ c, ®¬n vÞ (rad/s) > 0
+
lµ pha ban ®Çu ( lµ pha ë thêi ®iÓm t = 0), ®¬n vÞ (rad).
+ (
.t

)(rad) lµ pha dao ®éng ë thêi ®iÓ m t bt k.

+Li độ x đạt giá trị cc đại
axm
xA
ở hai mép biên còn gọi là vị trí biên (VTB)
+ Li độ x đạt giá trị cực tiểu
min
0x
ở vị trí chính giữa còn gọi là vị trí cân bằng (VTCB)
2. VËn tèc trong dao ®éng ®u hoµ :
'
. .sin( )
v x v A t
(2)
 :
+Vn tc ti mt thi đim v > 0 ta kết lun vt đang chuyn động theo chiu dương và ngược
li
+ Vn tc v đạt giá trị cc đại
axm
vA
khi vật lao qua vị trí chính giữa tức ở VTCB
+ Vn tốc v đạt giá trị cực tiu
min
0v
khi vt tiến ra biên tc VTB
3. Gia tèc trong dao ®éng ®iÒu hoµ.
(3) vi
. ( )x Acos t


*
+)
a
t l vi li độ x ;luôn hướng v VTCB.
+)Gia tc a đạt giá tr cc đại
2 2 2
ax axmm
a x A A
vì ta luôn có
axm
xA

+)Gia tốc a đạt giá trị cực tiểu
22
min min
.0 0ax

vì ta luôn có
min
0x
VTCB
4. Chu k T ; tn s f ; tn sc
ca dao ng iu hòa
+ Chu kỳ T (s) là khong thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần T =
N
t
(4)
( Với N là số dao động vật thực hin được trong thời gian
t
(s))
*Lưu ý : Quy ước một dao đng
Û
quãng đường 4A
Û
trong một chu kì T vật quay trở v
trạng thái giống như ban đầu
+ Tần số f (hz) hoặc (1/s) là số dao động vật thc hiện được trong một đơn vị thời gian 1s
T ; f ; f ;
f T T
p
w p w= = = =
1 1 2
2
(5)

v nhanh pha x góc
2
còn gọi v và x vuông pha
a lại nhanh pha hơn v góc
2
còn gọi a và v vuông pha
a nhanh x góc
còn gọi a x ngưc pha
*)Chiu dài quỹ đạo L : là khong cách t biên bên này đến biên bên kia là L =2A (9)
Bài tập trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 12 (2012 - 2013) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 12 (2012 - 2013) - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 12 (2012 - 2013) 9 10 548